dnes je 22.7.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K VYMEZENÍ DALŠÍCH PŘÍPADŮ, KDY NEVZNIKÁ POVINNOST ZAMĚSTNANCE K ÚHRADĚ NÁKLADŮ V SOUVISLOSTI SE ZVYŠOVÁNÍM KVALIFIKACE

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

Podle § 305 a 235 odst. 3 zákoníku práce vydávám tento

 

 

vnitřní předpis

k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě

nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace.

 

 

1. Zaměstnanci, který nesplnil svůj závazek setrvat v pracovním poměru po dobu sjednanou v kvalifikační dohodě uzavřené podle § 234 zákoníku práce, vedle případů vymezených v zákoníku práce, nevzniká povinnost uhradit náklady též v případě, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu ............(uvést důvod - např. následování manžela do místa bydliště, péče o dítě mladší než ... let apod.)

 

2. Ustanovení bodu 1 se vztahuje za stejných podmínek na zaměstnance, který uzavřel kvalifikační dohodu podle § 234 zákoníku práce v souvislosti s prohlubováním kvalifikace.

 

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku).

 

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.........

 

 

 

 

..............................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu - viz Úvod.

 

Zákoník práce v § 232 stanoví, že při zvyšování kvalifikace přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve stanoveném rozsahu, přičemž mohou být sjednána nebo stanovena vyšší nebo další práva pro zaměstnance, který si zvyšuje kvalifikaci (v kvalifikační dohodě, v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu).

 

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace mohou zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít kvalifikační dohodu podle § 234 zákoníku práce. Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele, že umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, jestliže zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. Doba závazku setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele může být nejdéle 5 let. Tuto dohodu nelze uzavírat při prohlubování kvalifikace (je povinností zaměstnance soustavně si prohlubovat kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, a zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace). Jestliže však předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace dosahují alespoň 75.000 Kč, lze tuto dohodu uzavřít; v tom případě však zaměstnavatel nemůže zaměstnanci prohloubení kvalifikace uložit jako povinnost.

Podmínkou platnosti uvedené dohody je písemná forma a dohodnutí stanovených náležitostí, kterými jsou druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení (prohloubení), doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání (nejdéle 5 let, přičemž do doby setrvání v zaměstnání se

Nahrávám...
Nahrávám...