dnes je 25.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu

JUDr. Věra Bognárová

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K NÁROKŮM PŘI PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI Z DŮVODU JINÝCH ÚKONŮ V OBECNÉM ZÁJMU

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

Podle § 305 a 203 zákoníku práce vydávám tento

 

 

vnitřní předpis

k nárokům při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu.

 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nad rámec stanovený v § 203 zákoníku práce pracovní volno, popřípadě náhradu mzdy v případech, rozsahu a za podmínek dále uvedených:

 

1. Zaměstnancům se pro činnost ...............(uvést například některou z činností vymezených v § 203 odst. 2 zákoníku práce, u které chce zaměstnavatel zvýšit rozsah pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nad stanovený rozsah, např. k účasti na školení pořádaném odborovou organizací) poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v rozsahu ...... (např. 10 dnů v kalendářním roce).

 

2. Zaměstnancům se pro činnost ................ (uvést například některou z činností vymezených v § 203 odst. 2 zákoníku práce, u které chce zaměstnavatel zvýšit rozsah pracovního volna bez náhrady mzdy nad stanovený rozsah, popřípadě stanovit též nárok na náhradu mzdy v určité výši - např. pro činnost oddílových vedoucích v táborech pro děti a mládež, jichž se účastní i děti zaměstnanců zaměstnavatele, nebo např. pro organizaci sportovní a kulturní akce pro své spoluzaměstnance a jejich rodinné příslušníky), poskytuje pracovní volno ..........(uvést rozsah tohoto volna - například až 4 týdny v kalendářním roce, v nezbytně nutném rozsahu) s náhradou mzdy ve výši ......(například průměrného výdělku).

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

 

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.........

 

 

 

.............................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

 

 

Komentář:

 

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu viz Úvod.

 

Zákoník práce v § 203 ZP upravuje jiné úkony v obecném zájmu. Jiný úkon v obecném zájmu patří spolu s výkonem veřejné funkce a výkonem občanské povinnosti k překážkám v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Ustanovení § 203 odst. 2 zákoníku práce upravuje jednak jiné úkony v obecném zájmu, při kterých se poskytuje jak pracovní volno, tak i náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku, jednak jiné úkony v obecném zájmu, při nichž se poskytuje zaměstnanci pouze pracovní volno, ale náhrada mzdy (platu) se mu neposkytuje.Zaměstnavatelé, mohou vnitřním předpisem rozšířit pracovní volno, popřípadě náhradu mzdy (platu) při překážkách v práci, neboť platí zásada, „co není zakázáno, je dovoleno“ (viz § 4a zákoníku práce).

 

Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci:

a) přísluší k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činnosti člena volební komise (§ 283285 zákoníku práce), jakož i k výkonu funkce člena orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,

b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech,

c) přísluší k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s

Nahrávám...
Nahrávám...