dnes je 1.3.2024

Input:

Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu

 

Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu

 

 

Tento vnitřní předpis upravuje nároky zaměstnance v rámci pracovněprávních vztahů se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako „zaměstnavatel“) při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu.

 

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“).

 

1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům Školy nad rámec stanovený v ustanovení § 203 zákoníku práce pracovní volno, popřípadě náhradu platu, a to za podmínek a v rozsahu stanovených tímto vnitřním předpisem.

 

2. Zaměstnancům Školy se pro činnost _________ (uvést například některou z činností vymezených v § 203 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, u které chce zaměstnavatel zvýšit rozsah pracovního volna s náhradou platu ve výši průměrného výdělku nad stanovený rozsah, např. k účasti na školení pořádaném odborovou organizací) poskytuje pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku v rozsahu __________ (uvést rozsah volna, např. 10 dní v roce).

 

3. Zaměstnancům Školy se pro činnost __________ (uvést například některou z činností vymezených v § 203 odst. 2 písm. a) nového zákoníku práce, u které chce zaměstnavatel zvýšit rozsah pracovního volna bez náhrady platu nad stanovený rozsah, popřípadě stanovit též nárok na náhradu platu v určité výši - např. pro činnost oddílových vedoucích v táborech pro děti a mládež, jichž se účastní i děti zaměstnanců zaměstnavatele, nebo např. pro organizaci sportovní a kulturní akce pro své spoluzaměstnance a jejich rodinné příslušníky), poskytuje pracovní volno __________ (uvést rozsah volna) s náhradou platu ve výši _______________ (uvést výši náhrady platu v procentech, např. ve výši 80 %, 100 % apod.).

 

4. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

 

5. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem _______(např. 1. září 2012) a je vydán na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2013).

 

6. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení tohoto vnitřního předpisu bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat nový vnitřní předpis.

 

 

 

 

V __________ dne ___________

 

__________________________

ředitel Školy

 

 

Komentář:

V ustanovení § 203 zákoníku práce jsou upraveny tzv. jiné úkony v obecném zájmu. Tyto patří k překážkám v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. V ustanovení § 203 odst. 2 zákoníku práce jsou rozlišeny jiné úkony v obecném zájmu, při kterých se poskytuje zaměstnanci pracovní volno a náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku, jiné úkony v obecném zájmu, při nichž se poskytuje zaměstnanci pouze pracovní volno, ale náhrada mzdy (platu) se mu neposkytuje. S ohledem na ustanovení § 4b zákoníku práce je možné vnitřním předpisem rozšířit pracovní volno, popřípadě náhradu mzdy (platu) při překážkách v práci.

 

Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci podle § 203 zákoníku práce náleží:

a) přísluší k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace podle zákoníku práce, rady zaměstnanců a nebo volební komise podle zákoníku práce, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činnosti člena volební komise podle zákoníku práce ( § 283 až 285 ), jakož i k výkonu funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle zákoníku práce ( § 288 až 298 ZPr), orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu, a to s s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,

b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech,

c)

Nahrávám...
Nahrávám...