dnes je 21.7.2024

Input:

Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při důležitých osobních překážkách v práci

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11
Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při důležitých osobních překážkách v práci

 

Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při důležitých osobních překážkách v práci

 

 

Tento vnitřní předpis upravuje nároky zaměstnance při důležitých osobních překážkách v práci v rámci pracovněprávních vztahů se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola" nebo též jako „zaměstnavatel").

 

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě ustanovení § 199 odst. 1 a § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce").

 

1. Zaměstnancům Školy přísluší při překážce v práci z důvodu _______ (uvést důvod - např. vlastní svatba, svatba dětí nebo rodičů, narození dítěte manželce či družce, úmrtí manžela, přestěhování zaměstnance, zařízení důležitých osobních záležitostí) pracovní volno na _________ (uvést dobu) s náhradou platu ve výši jeho průměrného výdělku.

 

2. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem _______(např. 1. září 2012) a je vydán na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2013).

 

4. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení tohoto vnitřního předpisu bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat nový vnitřní předpis.

 

 

 

 

 

V __________ dne ___________

 

__________________________

ředitel Školy

 

 

 

Komentář:

Obecná pravidla vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele jsou upravena zejména v ustanovení § 305 zákoníku práce.

S ohledem na skutečnost, že v praxi poměrně často nastávají situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky, než jsou uvedeny v § 191 zákoníku práce, stanoví § 199 odst. 1 i další případy, kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno, a to nejméně ve stanoveném rozsahu a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle § 199 odst. 2 zákoníku práce.

 

Okruh překážek v práci, rozsah pracovního volna a případy, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, stanovila vláda nařízením č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Těmito důležitými překážkami jsou:

 

- Vyšetření nebo ošetření

- Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

 

- Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu, za jakou by bylo provedeno vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení.

 

- Pracovnělékařská (preventivní) prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

- Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské (preventivní) prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

- Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

 

- Znemožnění cesty do zaměstnání

- Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

 

- Svatba

- Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

 

Náhrada mzdy

Nahrávám...
Nahrávám...