dnes je 21.4.2024

Input:

úvod

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
úvod

 

Úvod

Zaměstnavatelem se pro účely zákoníku práce rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu, tedy sjedná s ním buď pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Právní postavení zaměstnavatelů, kteří jsou fyzickými osobami, upravuje § 10 ZP. Za Českou republiku v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která jménem státu v základním pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává. Právní úkony právnické osoby, která je zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích, se řídí § 20 občanského zákoníku.

Výčet právnických osob je uvedený zejména v § 18 odst. 2 občanského zákoníku (OZ) takto:

2) Právnickými osobami jsou

a) sdružení fyzických nebo právnických osob,

b) účelová sdružení majetku,

c) jednotky územní samosprávy,

d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Z uvedeného výčtu jednoznačně vyplývá, že právnickou osobou je pouze taková osoba, o které občanský zákoník nebo jiný zákon výslovně stanoví, že má postavení právnické osoby.

V nepodnikatelské sféře jde například o politické strany a hnutí, církevní a náboženské společnosti. Druhou skupinu právnických osob tvoří účelová sdružení majetku, kam patří zejména nadace a nadační fondy.

Sdružení, které vzniklo podle zákona č. 83/l990 Sb., o sdružování občanů, je podle výslovného ustanovení § 2 odst. 3 zákona o sdružování občanů právnickou osobou.

Právnickými osobami jsou i obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Z dalších právnických osob můžeme vyjmenovat např.:

- jednotky územní samosprávy, kterými jsou

- obce/města a svazky obcí - podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

- kraje - podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

- hl. město Praha - podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

 

- příspěvkové organizace jsou právnickými osobami podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Nahrávám...
Nahrávám...