dnes je 13.4.2024

Input:

Správní řízení

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.12.3
Správní řízení

Vymezení a definice správního řízení

Pod pojmem správní řízení lze v nejobecnější rovině rozumět normami správního práva procesního upravený postup tzv. správních orgánů pověřených výkonem veřejné správy v řízení o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Podívejme se nejprve na to, co se rozumí pod pojmem, resp. legislativní zkratkou, správní orgán, kterou zavádí § 1 odst. 1 spr. ř.

Podle § 1 odst. 1 spr. ř. tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tyto orgány správní řád označuje jako správní orgány.

Orgánem moci výkonné jsou kupř. ministerstva, další ústřední orgány státní správy (např. Český statistický úřad, Energetický regulační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální). Orgánem územních samosprávných celků jsou orgány obcí (obecní úřad, zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní policie a event. zvláštní orgány obce) a krajů (krajský úřad, zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman a event. zvláštní orgány kraje). Jinými orgány jsou například orgány zájmové samosprávy (stavovské komory), nebo specifické správní orgány jako Česká národní banka, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Příkladem právnických a fyzických osob budiž například lesní, rybářská nebo myslivecká stráž, vysoká škola, nebo zdravotní pojišťovna.

Aplikační a rozhodovací proces

Správní řízení je specifický postup správních orgánů. Je ve své podstatě autoritativním řízením aplikačním. Spočívá v konkrétní rozhodovací činnosti správních orgánů. Ve správním řízení jsou aplikována obecná právní pravidla chování na konkrétní případy a individualizované účastníky.

Právní úprava tzv. správního řízení tvoří jádro a nezanedbatelnou část správního řádu. 1) Dlužno podotknout, že v současné době již není jediným, resp. výlučným předmětem úpravy správního řádu, zatímco dříve byl správní řád ztotožňován se správním řízením.

Mocenský charakter

Správní řízení je jedním z mnoha právně upravených způsobů výkonu veřejné správy. I když je podle § 4 odst. 1 spr. ř. veřejná správa a správní řízení, jako její součást, službou veřejnosti ovládané principem dobré správy, nelze zcela odhlédnout od skutečnosti, že správní orgány ve správním řízení vystupují v mocensky nadřazeném, vrchnostenském postavení, na jehož základě jsou oprávněny rozhodovat v konkrétních věcech o právech a povinnostech účastníků řízení. Správní orgány mimo to disponují celou řadou právních prostředků, jejichž použitím (a to mnohdy i proti vůli účastníků) se snaží dosáhnout cíle správního řízení – vydání rozhodnutí. Správní řízení není samoúčelné, nýbrž je neodmyslitelně spjato s jeho účastníky, kteří jsou posléze adresáty správního rozhodnutí.

Správní řízení je definováno v ustanovení § 9 spr. ř. jako postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba taková práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Ve správním řízení se rozhoduje o vydání živnostenského oprávnění, na jehož základě lze posléze podnikat. Ve správním řízení se vydává stavební povolení, které zakládá veřejné subjektivní právo stavebníka stavět. Ve správním řízení se taktéž projednává a ukládá pokuta za přestupek nebo jiný správní delikt. Správním řízením je i proces vydání cestovního dokladu, nebo přijetí dítěte do mateřské školy, či uchazeče ke studiu na vysokou školu. Ve správním řízení lze vyvlastnit nemovitost.

S ohledem na definici správního řízení zmíněnou výše, je dále potřebné doplnit, že každý postup správních orgánů, který naplňuje definiční znaky vymezené § 9 spr. ř., tedy pokud se týká jmenovitě určených osob, v určité věci a je zaměřený na vydání rozhodnutí o právech a povinnostech, je správním řízením, a to i tehdy, když to o něm zvláštní zákon (třeba opomenutím) výslovně neuvádí. Vždy je třeba zkoumat tuto materiální stránku.

Část druhá a třetí správního řádu

Právní úpravu správního řízení obsahuje v obecné rovině správní řád v jeho druhé a třetí části nazvaných Obecná ustanovení o správním řízení a Zvláštní ustanovení o správním řízení.

Zvolená systematika není zrovna na první pohled nejzdařilejší, nicméně pokud si uvědomíme, že část druhá komplexně popisuje a (chronologicky) upravuje správní řízení od jeho zahájení až po vydání rozhodnutí, jeho přezkum a možnou exekuci, lze toto zákonodárcem zvolené řešení akceptovat.

Část třetí oproti tomu komplexní úpravu a návod nedává. Je toliko souhrnem více či méně obvyklých institutů, se kterými se lze setkat v různých typech a také fázích správního řízení. Jedná se o instituty, které byly dříve upraveny v mnoha zvláštních zákonech, dnes byly zařazeny do správního řádu.

Rozhodujícím dělícím kritériem mezi instituty obsaženými v části druhé a třetí je četnost a obvyklost jejich použití. Ty méně časté obsahuje část třetí. Nicméně při správním řízení je třeba pojmout část druhou a třetí jako jeden celek, jako obecnou úpravu správního řízení.

Správní řízení obecné a správní řízení zvláštní

Podle správního řádu nadále platí, že zůstává obecnou právní úpravou správního řízení. Zvláštní správní řízení jsou obsažena ve zvláštních zákonech, což výslovně plyne z § 1 odst. 2 spr. ř.

Správní řád je tudíž obecnou právní úpravou (kostrou) správního řízení. Jeho obecný charakter rovněž způsobuje, že kromě toho, že představuje obecnou úpravu správního řízení, je taktéž obecným právním předpisem pro vydávání tzv. jiných úkonů podle části čtvrté, uzavírání veřejnoprávních smluv podle části páté a vydávání opatření obecné povahy podle části šesté. To již bylo zmíněno výše.

Pokud na základě definice obsažené v § 9 spr. ř. dojdeme k závěru, že proces naplňuje materiální znaky správního řízení, je v druhé řadě třeba zjistit, jakým způsobem je upraven konkrétní proces správního řízení a zda tato úprava představuje odchylku od úpravy obecné, obsažené ve správním řádu. Budeme-li parafrázovat závěry

Nahrávám...
Nahrávám...