dnes je 3.6.2023

Input:

Správní řízení

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13
Správní řízení

Bc. Lucie Štěpánková

Při výkonu spisové služby se škola řídí vyhláškou č. 259/2012 Sb. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti MŠ, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. V mateřské škole by měl být zpracován vnitřní předpis, který sjednocuje konkrétní postupy a zodpovědnost pověřených pracovníků. Jeho ukázky najdete v kapitole "Vzorové dokumenty".

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání

V této kapitole se budeme zabývat pouze jednou částí aplikace tohoto zákona do praxe řízení mateřských škol – správním řízením.

Ředitelka mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a j) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

1. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34,

2. ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,

3. snížení nebo prominutí úplaty za poskytované vzdělávání podle § 123 odst. 3) školského zákona.

Vydání příslušného rozhodnutí ředitelkou školy je výsledným právním úkonem správního řízení. Tomu ovšem předchází provedení celé řady procesních úkonů podmiňujících vydání konkrétního rozhodnutí.

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanoví, po dohodě se zřizovatelem, místo, termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tyto informace zveřejní způsobem v místě obvyklým. Může to být výzva v místním tisku, obecní vývěska, úřední tabule mateřské školy, nástěnky, internet atd.

Zahájení řízení

Správní řízení se zahajuje dvěma způsoby:

 • na žádost,

 • z moci úřední.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je zahájené na žádost (§ 44 a násl. správního řádu). Žadatelem je dítě, zpravidla zastoupené zákonným zástupcem.

Zákonný zástupce může žádost podat písemně nebo ústně do protokolu, a protože si formu podání volí sám, tiskopis, který případně vypracuje škola pro podání žádosti, může mít pouze doporučující charakter a nelze jeho používání vymáhat. Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že zákonný zástupce žáka podá žádost ústně a ředitelka školy s ním sepíše protokol, který musí mít všechny náležitosti jako žádost písemná.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

 • kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování),

 • co žadatel žádá ("žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání" s uvedením konkrétního data od kdy a kam, do konkrétní mateřské školy označené názvem a adresou sídla).

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována (ředitelka – jméno a příjmení, adresa právnické osoby, která vykonává činnost mateřské školy),

 • další náležitosti, které stanoví zákon (doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, případně doporučení školského poradenského zařízení pro přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami),

 • podpis osoby, která žádost podává.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Řízení je zahájeno dnem, kdy správní orgán obdržel žádost, nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení. Pokud je žadatelem více osob v téže věci, je řízení zahájeno dne, kdy byla podána žádost posledního z nich.

Přerušení správního řízení

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) v případě, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti. Tato skutečnost může nastat, pokud k žádosti chybí přílohy:

 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení,

 • doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno.

Protože by ředitelka školy nestihla zákonem stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí (30 dnů), přeruší správní řízení na dobu nezbytně nutnou, která je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení (zákonný zástupce dodá potřebné doklady). O ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení a provede o tom záznam do spisu.

Založení spisu

O každé věci, která se rozhoduje podle správního řádu, se musí vést spis, který musí obsahovat všechny podklady, které správní orgán v řízení použije a všechny písemnosti, které v souvislosti s řízením vzniknou. Mohou to být například:

 • žádost zákonného zástupce dítěte, popř. protokol (zákonný zástupce dítěte podal žádost ústně a ředitelka školy s ním sepsala protokol o ústním jednání),

 • rozhodnutí ředitelky školy,

 • doklad o předání rozhodnutí,

 • další písemnosti, které se vztahují k věci (doporučení příslušného školského poradenského zařízení, doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno),

 • případné informace o přerušení správního řízení,

 • stížnost proti postupu správního orgánu,

 • atd.

Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Formálně může mít spis podobu desek, nebo euroobalu, do kterého budou vkládány veškeré dokumenty, které se týkají správního řízení. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Ta může být tvořena například z těchto údajů:

 • číslo jednací žádosti,

 • druh věci (například PŘ),

 • pořadové číslo žádosti,

 • ročník,

 • pořadí ve spisu.

V případě 72PŘ13/2008-3 se tedy jedná o písemnost zapsanou v podacím deníku pod číslem 72, ve věci přijímací řízení "PŘ", v pořadí třináctou v roce 2008, založenou ve spise pod číslem 3.

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu kdykoliv v průběhu řízení, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci, je již v právní moci.

Vydání rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy ještě před vyhlášením zápisu do mateřské školy vydá kritéria, podle kterých bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání. Kritéria jsou součástí vyhlášeného zápisu do mateřské školy. Kritéria stanoví ředitelka sama, bez projednávání se zřizovatelem. Přednost v přijetí k předškolnímu vzdělávání mají děti, které v následujícím školním roce nastoupí povinnou školní docházku (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). 

Ukázka kritérií:

1. děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  
Po naplnění míst těmito dětmi, následují pro uchazeče, žádající o přijetí k celodenní docházce tato kritéria. Ve výsledku rozhoduje vyšší počet splněných bodů.  
1. děti samoživitelů
2. sourozenci již docházejících dětí
3. děti, které mají trvalé bydliště v místě sídla školy
4. děti zaměstnaných rodičů , matka, otec  
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
 
V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitelka na základě pomocného kritéria:  
1. datum narození dítěte s upřednostněním starších dětí  
V případě, že zbývají ještě volná místa pro přijetí dětí, mohou být přijati žadatelé podle zákona č. 204/2005 Sb., to znamená na 4 hodiny denně.  

Jakmile ředitelka mateřské školy zváží všechny okolnosti podání žádosti a vyhodnotí případné důkazy, rozhodne buď o:

a) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zkušební dobou, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce,

c) nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pokud nenastal žádný z důvodů pro přerušení řízení, správní orgán vydá rozhodnutí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Rozhodnutí musí mít tři části:

 1. Výrok
  • obsahuje konečné řešení věci – zda je dítě přijato k předškolnímu vzdělání, zda se stanoví zkušební doba v rámci přijetí, nebo dítě není přijato k předškolnímu vzdělávání. Ve výrokové části se uvádí datum narození dítěte, nikoliv rodné číslo. Dále se uvádí označení účastníka řízení (dítěte) a označení zákonného zástupce.

 2. Odůvodnění:

a) důvody výroku rozhodnutí – ředitelka popíše, jaké byly stanoveny podmínky pro přijetí (kritéria), zda účastník řízení (dítě) tyto podmínky (kritéria) splnil nebo nesplnil,

b) podklady pro vydání rozhodnutí (důkazy, informace),

c) skutečnost, kterou se ředitelka řídila při vydání rozhodnutí,

d) informaci o tom, jak ředitelka přistoupila k vypořádání s předloženými návrhy, námitkami, informacemi.

Pokud ředitelka mateřské školy vydává kladné rozhodnutí a vyhovuje účastníkovi řízení v plném rozsahu, není třeba psát odůvodnění.

 1. Poučení

a) o možnosti odvolat se proti vydanému rozhodnutí,

b) v jaké lhůtě se lze odvolat (do 15 dnů),

c) od kdy běží lhůta (od 1. dne následujícího po doručení),

d) ke komu se lze odvolat (k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky mateřské školy, která rozhodnutí vydala).

Originál rozhodnutí je založen ve spise, stejnopisem se označuje vyhotovení, které se rozesílá účastníkům řízení.

Ukázka rozhodnutí o přijetí:

Mateřská škola (název MŠ dle zřizovací listiny)

Vážený(á) pan(í)

Číslo jednací: 49 PŘ 37/2008 – 4
V Brně dne 28. 3. 2008

ROZHODNUTÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, rozhodla podle ustanovení § 34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

jméno dítěte, nar. 12. 3. 2004, bytem Dolní 1, 123 45 Brno

se od 1. 9. 2008 přijímá k předškolnímu vzdělávání, k celodenní docházce, v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se žádosti, kterou podal(a) jméno dítěte prostřednictvím zákonného zástupce jméno, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, vyhovuje v plném rozsahu, v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno.


ředitelka mateřské školy
(podpis a kulaté razítko)  

Ukázka rozhodnutí o nepřijetí:

Nahrávám...
Nahrávám...