dnes je 21.4.2024

Input:

Smlouva o ubytování

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13.4
Smlouva o ubytování

 

Smlouva o ubytování

 

 

Smluvní strany:

 

1. Obchodní jméno:

Sídlo, místo podnikání, bydliště:

Rodné číslo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Podnikatelské oprávnění:

(dále jen „ubytovatel“) na straně jedné

 

 

 

a

 

 

 

2. Škola:

IČO:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně druhé

 

uzavírají podle ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku smlouvu o ubytování

 

takto:

 

 

I. Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je závazek ubytovatele, že poskytne v souladu se svým oprávněním objednateli ubytování pro žáky ...................................................................................v počtu .............. osob ve dnech ....................... ve svém objektu výše uvedeném za podmínek dále ujednaných.

 

 

II. Práva a povinnosti ubytovatele

 

1. Ubytovatel se zavazuje vyhradit pro objednatele ubytování v pokojích a místnostech ubytovacího zařízení se sociálním a společným zařízením, odpovídajícím svým provedením věku žáků základní školy.

 

2. Ubytovatel je povinen odevzdat objednateli místnosti sjednané pro ubytování nejpozději dne ..................... ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit ubytovaným nerušený výkon jejich práv spojených s ubytováním. Ubytovatel odpovídá za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovanými podle ustanovení § 433 a násl. občanského zákoníku. Za věci převzaté na základě zvláštní smlouvy o úschově odpovídá podle ustanovení § 421 občanského zákoníku.

 

3. Ubytovatel může od této smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, jestliže ubytovaní v ubytovacím zařízení i přes výstrahu porušují hrubě dobré mravy nebo jinak hrubě porušují své povinnosti z této smlouvy.

 

 

III. Práva a povinnosti ubytovaných a objednatele

 

1. Ubytovaní mají právo užívat prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny až do dne odjezdu ze školní akce, jakož i společné prostory, a používat na své náklady služeb poskytovaných v souvislosti s ubytováním.

 

2. Pedagogický dozor zabezpečí, že ubytovaní budou řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování a k účelům spojeným s ubytováním. Nikdo nesmí v těchto prostorách provádět bez souhlasu ubytovatele žádné podstatné změny ani provádět jakoukoliv manipulaci s nábytkem nebo ostatním zařízením.

 

3. Objednatel se zavazuje, že zajistí, aby se všichni členové pedagogického dozoru seznámili s podmínkami ubytování dle této smlouvy.

 

4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

 

 

IV. Cena

Nahrávám...
Nahrávám...