dnes je 24.7.2024

Input:

Smlouva o poskytování záručního a pozáručního servisu

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.25
Smlouva o poskytování záručního a pozáručního servisu

Vzory

Vzor A: Smlouva o poskytnutí servisu

Stáhnout vzor

Smlouva o poskytování servisu
(uzavřená podle 262 odst. 2 ObchZ)

I.
Smluvní strany

 1. Objednatel servisu: ................................................................
  (obchodní firma, sídlo, popřípadě místo podnikání, identifikační číslo, popřípadě bankovní spojení)

  Jednající: ................................................................
  (uvést fyzickou osobu jednající jménem podnikatele s uvedením funkce)
  (dále jen objednatel servisu)

 2. Nositel servisu: ................................................................
  (obchodní firma, sídlo či místo podnikání, identifikační číslo, popřípadě bankovní spojení)

  Jednající: ................................................................
  (uvést jméno fyzické osoby jednající jménem podnikatele s uvedením funkce)
  (dále jen nositel servisu)

II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je poskytování záručního i pozáručního servisu za podmínek dohodnutých v této smlouvě ve prospěch třetích osob, kterým objednatel servisu prodává zboží.

 2. Seznam zboží prodávaného objednatelem servisu třetím osobám je obsažen v příloze č. 1 k této smlouvě tvořící součást smlouvy.

 3. Veškeré změny zboží uvedeného v příloze č. 1 k této smlouvě je objednatel servisu povinen před započetím jejich prodeje nositeli servisu písemně oznámit. Doručením oznámení o změnách v rozsahu zboží uvedeného v příloze č. 1 dochází k rozšíření či zúžení zboží, na které nositel servisu poskytuje služby podle této smlouvy. Podrobnější podmínky jak poskytovat servis na změny v příloze č. 1 obsahují další ustanovení této smlouvy.

 4. Za poskytování servisu ve prospěch jeho objednatele přísluší nositeli servisu odměna dohodnutá v této smlouvě a splatná za podmínek podle této smlouvy.

III.
Povinnosti objednatele servisu

 1. Objednatel servisu prohlašuje, že zboží uvedené v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy je plně způsobilé k prodeji podle příslušných právních předpisů. V případě, že by bylo zjištěno, že prodané zboží nesplňuje podmínky jeho prodeje podle příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie, jdou veškeré škody způsobené tímto zbožím třetím osobám na vrub objednatele servisu, pokud by příčinou škody nebyly současně i vadně poskytnuté služby nositelem servisu.

 2. Objednatel servisu prohlašuje, že o existenci smluvního vztahu s nositelem servisu bude každého kupujícího písemně informovat takovým způsobem, že při koupi zboží uvedeného v příloze č. 1 či zboží dodaného na základě změn této přílohy, bude třetí osoba (kupující) plně informována o tom, že veškeré své nároky z titulu záruky za vady dodaného zboží, je povinna uplatňovat u nositele servisu.

 3. Objednatel servisu zaručuje, že před podpisem této smlouvy plně seznámí nositele servisu s rozsahem poskytovaných práv ve prospěch kupujících z titulu vadného plnění. Nositel servisu zároveň podpisem této smlouvy potvrzuje, že s rozsahem práv odpovědnosti za vady ve prospěch kupujícího byl objednatelem servisu plně seznámen.

 4. Pokud by od podpisu této smlouvy poskytoval objednatel servisu ve prospěch kupujícího jiná práva z odpovědnosti než ta, se kterými byl před podpisem této smlouvy nositel servisu seznámen, je povinen je nositeli servisu bez zbytečného odkladu písemně oznámit. Pokud tak neučiní a kupující bude tímto opomenutím objednatele servisu poškozen, odpovídá za vzniklou škodu vůči kupujícímu objednatel servisu.

 5. Objednatel servisu zaručuje, že bude mít k dispozici dostatečné množství zboží potřebného k reparaci vadného plnění na základě reklamace zákazníka, popřípadě dostatečné množství zboží potřebné k poskytování pozáručního servisu.

 6. Objednatel servisu se zavazuje, že na své náklady zabezpečí pro pracovníky nositele servisu školení o vlastnostech zboží obsaženého v příloze č. 1 a o vlastnostech zboží, kterými bude příloha č. 1 ve smyslu této smlouvy doplněna. Zároveň se objednatel servisu zavazuje, že zabezpečí bez zbytečného odkladu nositeli servisu veškeré informace o připravovaných inovacích v dodávaném zboží tak, aby byl nositel servisu schopen poskytovat řádně a včas služby ve prospěch kupujících podle této smlouvy.

 7. Smluvní strany prohlašují, že součástí této smlouvy jsou servisní podmínky objednatele servisu, které tvoří přílohu č. 2 a součást této smlouvy.

IV.
Poskytování záručního servisu

 1. Nositel servisu se zavazuje, že bude od kupujících přijímat jejich reklamace týkající se zboží dodaného na základě kupní smlouvy objednatelem servisu.

 2. Za oprávněnou reklamaci se pokládá jakýkoli úkon kupujícího, kterým prokáže, že od objednatele servisu určité zboží koupil, pokud tento úkon bude učiněn nejpozději poslední den záruční lhůty, která počíná běžet od dodání zboží.

 3. Nositel servisu prohlašuje, že bude při přijímání reklamací rozlišovat mezi těmi kupujícími, jimž bylo zboží dodáno na základě kupní smlouvy podle občanského a podle obchodního zákoníku. Základním rozlišovacím znakem mezi dvěma druhy kupujících bude doklad, na základě kterého bylo zboží dodáno a zaplaceno (dodací list, faktura, účet či jiný podobný doklad). V případě pochybností o způsobu vyřízení reklamace ve smyslu občanského či obchodního zákoníku je zhotovitel servisu povinen bez zbytečného odkladu se obrátit na objednatele servisu, jehož stanovisko pro vyřízení reklamace bude závazné.

 4. V případě, že nositel reklamace včasnou a řádnou reklamaci kupujícího uzná, má právo ve smyslu servisních podmínek a zákona rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace. Pouze v případě, kdy by kupující žádal zrušení smlouvy a vrácení celého dodaného zboží či žádal výměnu vadného zboží za bezvadné, je nositel servisu povinen bez zbytečného odkladu vyžádat o tomto způsobu vyřízení reklamace včasné a písemné stanovisko objednatele servisu.

 5. V případě, že by se později ukázalo, že reklamace kupujícího nebyla oprávněná a tedy neměl právo na její kladné vyřízení zhotovitelem servisu, jdou veškeré náklady vzniklé z tohoto právního úkonu na vrub nositele servisu. Případné spory mezi objednatelem a nositelem servisu, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny způsobem dohodnutým v této smlouvě.

 6. Objednatel servisu je povinen v případě, kdy reklamace kupujícího bude vyřizována opravou, zabezpečit dostatečné množství materiálu potřebného k provedení opravy. Pokud uvedený materiál bude dodán opožděně či nebude dodán v bezvadné kvalitě, jdou veškeré škody takto vzniklé na vrub objednatele servisu.

 7. V případě, že bude zákazník ve smyslu servisních podmínek a zákona požadovat slevu z ceny dodaného zboží jako způsob vyřízení reklamace, je nositel servisu oprávněn slevu poskytnout v určité výši jen tehdy, obdrží-li k tomu včasný písemný souhlas objednatele servisu. Pokud se později ukáže, že nositel servisu jednal bez tohoto písemného včasného souhlasu či slevu poskytl neoprávněně, jdou veškeré náklady takto vzniklé k tíži nositele servisu.

 8. V případě, že objednatel servisu souhlasí s poskytnutím slevy ve výši požadované či dohodnuté s kupujícím, je povinen bez zbytečného odkladu požadovanou slevu poskytnout kupujícímu, a to ve formě a způsobem dohodnutým mezi nositelem servisu a kupujícím (hotovostně, bezhotovostně na účet atd.).

V.
Poskytování pozáručního servisu

 1. Objednatel servisu na základě této smlouvy zaručuje, že kupující, kterým bude prodáno zboží objednatelem servisu, budou informováni o tom, že mají možnost objednat pozáruční servis dodaného zboží u nositele servisu.

 2. Nositel servisu bude za tím účelem uzavírat s kupujícími individuální smlouvy řídící se občanským či

Nahrávám...
Nahrávám...