dnes je 22.5.2024

Input:

Směrnice zaměstnavatele o postupu při pracovním úrazu

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.31
Směrnice zaměstnavatele o postupu při pracovním úrazu

 

Směrnice zaměstnavatele o postupu při pracovním úrazu

 

 

Tato směrnice je vydávána školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola" nebo též jako „zaměstnavatel") na základě ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce").

 

 

1. Tato směrnice upravuje postup zaměstnavatele a zaměstnanců v případě, kdy dojde k pracovnímu úrazu.

 

2. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu, oznámí poškozený zaměstnanec (je-li toho schopen) a zaměstnanec, který byl svědkem pracovního úrazu, nebo zaměstnanec, který se o pracovním úrazu dověděl, tuto skutečnost bezprostředně nadřízenému zaměstnanci poškozeného zaměstnance. Bezprostředně nadřízený zaměstnanec se přesvědčí, zda bylo poškozenému zaměstnanci poskytnuto lékařské ošetření, a pokud se tak nestalo, neprodleně jej zajistí. Bezprostředně nadřízený zaměstnanec neprodleně ohlásí skutečnost, že se stal pracovní úraz, pověřené osobě.

 

3. Osobou pověřenou k vedení evidence pracovních úrazů a prošetření příčin a okolností jejich vzniku je ............. (uvést buď pověřeného zaměstnance nebo lépe jeho pracovní zařazení s ohledem na možnou fluktuaci zaměstnanců) (dále jako „pověřená osoba"). Pracovní úraz zaznamená pověřená osoba do knihy úrazů, která se vede v listinné podobě (je možné vést knihu i v elektronické podobě). Pověřená osoba je povinna vydat zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, vydá je rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.

 

4. Záznam o úrazu vyhotovuje pověřená osoba neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděla. Záznam o úrazu předá pověřená osoba bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. Způsob vedení evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu je upraveno v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., podle kterého je pověřená osoba povinna postupovat.

 

5. Byla-li pracovním úrazem poškozenému zaměstnanci způsobena pracovní neschopnost delší než tři dny, vyhotoví pověřená osoba záznam o pracovním úrazu a předá jej zaměstnanci Školy, který pracovní úraz utrpěl. Pověřená osoba je povinna ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu orgánům a institucím uvedeným v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., tedy následujícím orgánům:

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

- odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

 

Pokud jde o smrtelný pracovní úraz, je pověřená osoba povinna jej ohlásit bez zbytečného odkladu:

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

- odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

- zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

 

6. Pověřený zaměstnanec vyšetří příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje) a za účasti zástupce odborové organizace, pana ................. (nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a výsledky šetření předá příslušnému vedoucímu zaměstnanci k přijetí opatření proti opakování pracovního úrazu, dále vedoucímu zaměstnanci, který je oprávněn rozhodovat o výši náhrady škody způsobené zaměstnanci, byla-li škoda způsobena a je-li u zaměstnavatele zřízena škodní komise (poradní orgán), též škodní komisi. Způsob řešení náhrady škody vzniklé pracovním úrazem je upraven vnitřním předpisem zaměstnavatele o postupu při odškodňování pracovních úrazů.

 

7. Tato směrnice bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

 

8. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ______________(např. 1. září 2012) a je vydána na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2013).

 

9. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení této směrnice bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat novou směrnici.

 

 

V __________ dne ___________

 

 

__________________________

ředitel Školy

 

 

Komentář:

Zákoník práce stanoví zaměstnavatelům určité povinnosti pro případ, že u něj dojde k pracovnímu úrazu. V takovém případě je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu, a to za účasti zaměstnance, který pracovní úraz utrpěl, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje a dále za účasti svědků a

Nahrávám...
Nahrávám...