dnes je 21.4.2024

Input:

Směrnice školy o postupu pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

27.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1
Směrnice školy o postupu pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

Jaroslava Pfeilerová

Směrnice školy o postupu pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

Tato směrnice upravuje postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek u zaměstnanců školy ....................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jako "škola" nebo též jako "zaměstnavatel").

Tato směrnice je vydávána na základě ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) a i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), jako dodatek č. .................... pracovního řádu školy.

Článek I

1. Zaměstnanec školy nesmí požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnanec Školy je povinen podrobit se na pokyn ředitele Školy či jeho zástupce zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.

2. Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek platí i pro dobu strávenou zaměstnancem na pracovní cestě.

3. Zaměstnanec nesmí konzumovat alkohol a jiné návykové látky ani během přestávky na odpočinek.

4. Zakazuje se používání alkoholických nápojů mimo pracovní dobu, pokud by vliv alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu zaměstnance do práce.

5. Zaměstnavatel zakazuje zaměstnancům požívat alkohol a jiné návykové látky na pracovišti i mimo pracovní dobu. Na pracovišti nelze pořádat žádné oslavy (případně lze uvést jiné příležitosti, při kterých by mohl být konzumován alkohol nebo jiné návykové látky).

6. Kontrola, zda zaměstnanec školy není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, se provádí podle postupu stanoveného touto směrnicí.

Článek II

1. Zástupce ředitele školy za přítomnosti svědka vyzve zaměstnance školy, u něhož má být provedena kontrola, zda není pod vlivem alkoholu, aby se úkonu podrobil.

2. Povinnost zaměstnance podrobit se této zkoušce je bezvýhradná. Zaměstnanci nepřísluší hodnotit důvod a cíl, který zaměstnavatel sleduje provedením zkoušky, zda zaměstnanec není pod vlivem návykových látek.

3. Bude-li při zkoušce analyzátorem alkoholu zjištěno, že u kontrolovaného zaměstnance školy přesahuje hladina alkoholu v krvi 0,3 promile v dechu, považuje se za prokázané, že zaměstnanec školy je pod vlivem alkoholu. V takovém případě sepíše zástupce ředitele školy záznam o průběhu a výsledku zkoušky podle vzoru uvedeného v příloze 1 této směrnice školy. Záznam uchová ředitel školy pod dobu 5 let.

4. V případě pochybností o správnosti výsledku zkoušky se zkouška po 15 minutách opakuje. V průběhu této doby je kontrolované osobě zakázáno jíst, pít a kouřit. Trvá-li kontrolovaný zaměstnanec školy na krevní zkoušce, pak ředitel školy či jeho zástupce zajistí její neprodlené provedení u lékaře.

5. Odborné lékařské vyšetření včetně odběru biologického materiálu (krevní zkouška) bude prováděno pouze zdravotnickým zařízením k tomuto odborně a provozně způsobilým (lze uvést název tohoto zdravotního pracoviště v příslušném regionu).

6. Před sepsáním záznamu musí kontrolující seznámit kontrolovaného s možností opakování zkoušky, případně s možností krevní zkoušky. Dále musí kontrolovaného upozornit, že je povinen v záznamu vyjádřit své stanovisko k výsledku zkoušky (souhlasím/nesouhlasím) a záznam podepsat.

Článek III

1. V případě podezření na zneužití jiné návykové látky zaměstnancem školy, je zástupce ředitele školy povinen neprodleně odeslat takového podezřelého zaměstnance k lékařskému vyšetření. Před odesláním zaměstnance školy k lékaři musí kontrolující sepsat protokol o lékařském vyšetření podle přílohy 2. Dále se postupuje jako při zajištění krevní zkoušky.

2. Během kontroly musí kontrolující zajistit přítomnost další osoby-svědka, která záznam rovněž podepíše.

Článek IV

1. Potvrdí-li výsledek zkoušky nebo klinického vyšetření podezření z požití alkoholu nebo zneužití jiné návykové látky zaměstnancem školy, posuzuje se zaměstnanec od okamžiku, kdy obdržel příkaz podrobit se zkoušce, až do konce směny, jako by byl neomluveně nepřítomen v práci, a je povinen uhradit náklady na provedené lékařské vyšetření. Nepotvrdí-li se podezření na požití alkoholu nebo zneužití jiné návykové látky, posuzuje se doba, po kterou nemohl zaměstnanec vykonávat svou práci, jako překážka v práci na straně zaměstnavatele. Náklady na lékařské vyšetření uhradí zaměstnavatel.

2. Odmítne-li se zaměstnanec školy podrobit vyšetření, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

3. Odmítne-li zaměstnanec školy podepsat záznam o průběhu a výsledku zkoušky na zjištění alkoholu v jeho krvi, je toto jednání hodnoceno jako porušení pracovní kázně.

4. Tato směrnice bude k dispozici na jednotlivých pracovištích školy k nahlédnutí všem zaměstnancům školy.

5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem (např. 1.9.2015) a je vydána na dobu určitou do (např. 30.6.2016).

6. V případě

Nahrávám...
Nahrávám...