dnes je 21.4.2024

Input:

Školská rada

20.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.14 Školská rada

Ing. Vlasta Šormová

Školská rada

Školská rada

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizuje jak při základních, středních, tak i vyšších odborných školách.

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit pouze jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (např. obec, kraj, svazek obcí), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Úloha ředitele školy

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele ředitel školy.

Nezvolí­li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady pouze na vyzvání jejího předsedy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených tímto zvláštním právním předpisem. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Personální obsazení rady

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci (např. školník) do rady nevolí. Je tedy možné, že nikoliv učitelé, ale zletilí studenti mohou přehlasovat zákonné zástupce (tedy nejčastěji rodiče) a obsadit určitou část míst v rámci jejich "třetiny“. K tomuto bude v praxi asi nejčastěji docházet na VOŠ.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zástupce ředitele ovšem členem být může. Pozor na neslučitelnost, jelikož tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Poznámka 1:

Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele ředitel školy.

Poznámka 2:

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Za zajištění a uskutečnění voleb do školské rady odpovídá ředitel školy té které školy.

Nezvolí­li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady

Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá­li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane­li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období z těchto důvodů:

 • vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

 • dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

 • vznikem neslučitelnosti,

 • v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

 • dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.

Jak často je povinna školská rada zasedat

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů (pozor – nikoliv pouze přítomných) školské rady.

Hlavní úkoly školské rady

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;

 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;

 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;

 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;

 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;

 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;

 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce;

 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

poznámka
Poznámka:O schválení dokumentů uvedených v písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není­li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené pod písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Rada školské právnické osoby

Hlavní úkoly rady školské právnické osoby:

Rada školské právnické osoby:

 • dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,

 • schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,

 • schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,

 • schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,

 • projednává návrhy změn zřizovací listiny,

 • navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby,

 • rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické osoby,

 • schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby, které nejsou uvedeny v § 137 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a způsob hospodaření s nimi,

 • schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby.

Souhlas rady k právním úkonům

Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba hodlá

 • nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,

 • nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvaceti pětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za hmotný majetek,

 • zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,

 • založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud to není tímto zákonem vyloučeno,

 • provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem vyloučeno.

Rada neschválí právní úkon nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvaceti pětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za hmotný majetek, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jím byl ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Právní úkon uvedený v odstavci 2 je bez předchozího souhlasu rady neplatný.

Počet členů rady

Rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady stanoví zřizovatel ve zřizovací listině školské právnické osoby.

Jmenování a odvolávání členů rady

Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanovil jinak. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez právního nástupce jmenuje a odvolává členy rady ministerstvo, pokud zřizovatel nestanovil ve zřizovací listině jinak.

Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě.

Funkční období člena rady

Funkční období člena rady je 5 let.

Zánik členství v radě

Členství v radě zaniká

 • uplynutím funkčního období,

 • odstoupením,

 • pozbytím předpokladů pro členství v radě podle odstavce 6,

 • odvoláním, nebo

 • úmrtím.

Volba členů rady, odvolání člena

Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání rady.

Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.

Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Hlasování členů rady

Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné. Nestanoví­li zřizovací listina jinak, je rada usnášeníschopná, je­li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

Zasedání rady

Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady po dobu 1 roku, může zasedání rady svolat i jiný člen rady. Na žádost ředitele je předseda rady povinen svolat mimořádné zasedání rady. Pokud předseda rady nesvolá mimořádné zasedání rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel.

Ostatní náležitosti činnosti rady stanoví jednací řád rady.

Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření školské právnické osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.

Zásady ustavení a činnosti školské rady
dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Výtah ze školského zákona – školská rada (dále ŠR), školská právnická osoba – rada:

§ 132 Rada

 1. (1) Rada
  1. dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,

  2. schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,

  3. schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,

  4. schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,

  5. projednává návrhy změn zřizovací listiny,

  6. navrhuje zřizovateli sloučení,

Nahrávám...
Nahrávám...