dnes je 9.12.2022

Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999-20 ze dne 24. 6. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2.3 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999-20 ze dne 24. 6. 1999

JUDr. Robert Krč

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Národní knihovna ČR

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Rozdíl mezi komisí pro otevírání obálek a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek

„V posuzovaném případě zadavatel postupoval podle citovaného ustanovení § 29 odst. 5 zákona (pozn. tj. ustanovení pro komisi pro otevírání obálek), neboť jeho rozhodnutí bylo vydáno ve fázi otevírání obálek s nabídkami a jejich posuzování prováděné nikoliv z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže, ale toliko z hlediska úplnosti, co se týče podmínek soutěže. Tento rozdíl je zásadní, a staví tak jasnou hranici mezi postupem komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jakkoli nelze zaměňovat tyto dvě řečené komise, nelze ani ztotožňovat jejich poslání. Úkolem komise (tj. komise pro otevírání obálek) jmenované. dle § 29 odst. 1 zák. je pouze zjištění, zda nabídka je z hlediska podmínek soutěže úplná. Nepřísluší ji především posuzování nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže, což je úkolem (§ 34 odst. 4) až komise jmenované dle § 31 zákona. Právě na komisi pro posouzení a hodnoceni nabídek jsou kladeny i zvláštní nároky, pokud jde o její členy (§§ 31, 32 zák.)."

Současná právní úprava

Současná právní úprava stanovuje pravidla a detaily pro fungování komise pro otevírání obálek v § 71-73 a komise pro posouzení a hodnocení nabídek v § 74-80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Otevírání obálek s nabídkami (§ 71):

„(1) Pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“) ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi …

(8) Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda

  1. je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,

  2. jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2

    podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a

  3. nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách."

Hodnotící komise (§ 74 odst. 1):

„Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve

Nahrávám...
Nahrávám...