dnes je 22.5.2024

Input:

Rekonstrukce historické památky (tipy ke zpracování studie proveditelnosti) (9/7/2012)

9.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonstrukce historické památky (tipy ke zpracování studie proveditelnosti)

 

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na financování rekonstrukce historické památky. Je strukturován dle vybraných částí studie ekonomického hodnocení projektu v rámci regionálních operačních programů.

Úvodní informace

Účel studie lze vymezit u rekonstrukce historické památky např. následujícími formulacemi:

 • Posouzení technických a socio-ekonomických dopadů projektu rekonstrukce historické památky.
 • Vyhodnocení reálnosti vybrané varianty řešení.
 • Zhodnocení udržitelnosti projektu.
 • Vyhodnocení finanční efektivnosti a realizovatelnosti projektu.

Je možné také dodat, že studie bude využita jako materiál k řízení projektu, apod.

V případě projektů regenerace historických památek bývají častými žadateli municipality. Tudíž v esejovém textu doporučujeme stručně charakterizovat vznik obce či města, rozsah jeho působností, statutární orgány, legislativu, podle které vykonává činnosti, apod.

Popis projektu 

Jako typické projekty lze v případě historických památek uvést:

1) Revitalizaci či rekonstrukci památky samotné nebo její části (zámku, věže, zámeckých chodeb, městských hradeb, apod.). Předmětem takové projektu může být kupříkladu revitalizace středověkých hradeb obíhajících město a jejich následné využití pro potřeby cestovního ruchu nebo rekonstrukce části hradu či zámku.

2) Vybudování cest ke zpřístupnění památek. Předmětem takového projektu je rekonstrukce a fyzická obnova příjezdové komunikace, která bude sloužit ke zlepšení dostupnosti kulturních památek města.

Předpokládaným přínosem obou typů projektů je zvýšení počtu návštěvníků města v rámci cestovního ruchu. Projekt bude navázán na dosavadní atraktivity města a památky. Návštěvu historické památky lze doporučit jako cíl jednodenních výletů z celé České republiky, poznávacích a školních výletů, krátkodobých obchodních akcí (např. podpisů významných smluv).

Pro uvedené projektové záměry můžeme nalézt např. následující cílové skupiny a míru ovlivnění:

Návštěvníci a obyvatelé města

 • rozšíření nabídky památkových atraktivit, možnost uměleckého a znalostního obohacení,
 • rozšíření možností odpočinku v klidném prostředí zámku a zahrad,
 • možnost kulturního vyžití pro děti.

Město

 • zastavení postupné degradace a obnova významné památky ve vlastnictví města,
 • posílení kulturní a historické hodnoty města,
 • prostřednictvím obnovy zámku získá novou atrakci, která se stane dalším lákadlem v oblasti cestovního ruchu města,
 • zvýšení příjmů ze vstupného,
 • v důsledku rozvoje cestovního ruchu doje ke zvýšení tržeb malých a velkých podnikatelů a následným příznivým multiplikačním efektům na rozvoj města,
 • může dojít k mírnému zvýšení zaměstnanosti ve městě a okolí.

Odborná veřejnost

 • zabránění degradace významné památky,
 • možnost prohlídky a studia památky. Zachovalost a historická hodnota památky je mimořádná v podmínkách ČR.

Školy v regionu

 • možnost seznámení žáků a studentů s jedinečnou památkou prostřednictvím exkurzí,
 • možnost získání relevantních studijních materiálů pro projektové vyučování
 • a odborné práce.

Kraj

 • stabilizace a zachování historického dědictví na území kraje,
 • zvýšení zájmu o jeden z významných symbolů regionu, popularizace kraje a zvýšení zájmu turistů.

Podnikatelé

 • zvýšení návštěvnosti by mělo mít pozitivní vliv na subjekty podnikající ve stravovacích a ubytovacích službách,
 • zvýšení obratu a pracovních míst.

V popisu projektu také může být uveden harmonogram prací, který může být rozdělen následovně:

 1. Předinvestiční fáze (příprava projektu; podání ohlášení, žádosti o stavební povolení; výběrové řízení na stavební práce, výběrové řízení na vybavení), výběrové řízení.
 2. Investiční fáze (stavební činnost, restaurátorské práce, instalace vnitřního vybavení, kolaudace).
 3. Administrace projektu (řízení projektu, monitoring a průběžné vyhodnocování projektu, výběr a přijetí nových pracovníků, školení zaměstnance, publicita a propagace akce, závěrečná zpráva, vyhodnocení akce, vyúčtování, přechod do provozní fáze).
 4. Postrealizační fáze (zajištění provozu a udržitelnosti projektu po dobu min. 5 let od finančního ukončení projektu).

Uvedené fáze je nutné doplnit časovými úseky, které budou zaujímat. Jednotlivé činnosti se mohou samozřejmě prolínat.

Analýza trhu a marketingová strategie

Pro analýzu trhu má rozhodující význam zhodnocení nabídky a poptávky. V rámci analýzy nabídky je určující především rozbor nabídky turisticky atraktivních lokalit a kulturně historických objektů a lokalit a z toho plynoucí trendy pro odhad budoucího vývoje poptávky. Analýza poptávky má za cíl z dostupných informací učinit závěry a doporučení o vlastnostech poptávky, o pociťovaných potřebách, o druhu a struktuře spotřebitelů a jejich chování.

Při analýze postavení na trhu je nutné zvolit relevantní trh. V našem případě oblast, jejíž součástí je daná historická památka (např. Českomoravské pomezí, jižní Čechy, střední Čechy, Polabí, apod.). V podmínkách České republiky bývá nabídka okolních měst mnohdy obdobná či srovnatelná. Při analýze nabídky proto zjišťujeme výhody naší destinace, odlišnosti, popř. návaznost na další atraktivity cestovního ruchu. Dobrá vybavenost přilehlého regionu nemusí být vždy nevýhodou, nýbrž může působit jako podpůrný efekt.

Poptávku lze v případě historické památky sledovat podle statistiky návštěvnosti zámku za minulý rok, podle počtu prodaných vstupenek, vývoje celkových tržby ze vstupného, apod. Navíc je možné doplnit meziroční vývoj cestovního ruchu v České republice a v daném regionu. Vliv na návštěvnost mohou mít i významné události, proto je vhodné doplnit vývoj a plán akcí.

Marketingový mix je možné definovat na základě tzv. „4 P“- Product, Price, Promotion a Place. V našem modelovém případě můžeme marketingový mix definovat následovně:

Produkt

Předmět projektu rekonstrukce historické památky může být definován např. následovně:

 • Renovace památky: Předmětem projektu je celková revitalizace středověkého městského opevnění a vytvoření naučné stezky.
 • Vybudování přístupové komunikace: Předmětem projektu je výstavba přístupové komunikace ke kulturně-historickým památkám. Výstavbou komunikace bude zajištěno kvalitní propojení významných kulturně-historických lokalit města.

Price

Lze formulovat kupříkladu takto:

 • Renovace památky: Vstup do zpřístupněných věží i okolí hradeb bude bezplatný.
 • Vybudování přístupové komunikace: Město bude komunikaci udržovat přes svoji technickou službu. Náklady na údržbu budou hrazeny z rozpočtu obce. Využití komunikace nebude zpoplatněno.

Promotion

Propagace projektu bude probíhat prostřednictvím následujících kanálů:

 • prostřednictvím oficiálních internetových stránek zámku,
 • prostřednictvím oficiálních internetových stránek města,
 • prostřednictvím místního a regionálního tisku, publikací města,
 • v místě projektu bude na viditelném místě umístěn panel s informací, že probíhající stavba je spolufinancovaná z fondů EU,
 • prostřednictvím turistických serverů,
 • informace budou umístěny v turistických informačních centrech ve městě a v kraji,
 • vlastní reklamní letáky.

Place

Renovace památky: Projektem dotčený areál městské památkové zóny.

Vybudování přístupové komunikace: Projektem dotčené komunikace probíhají středem obce a spojují jeho styčné body (hrad, chrám, léčebnu i náměstí).

Technické a technologické řešení projektu

Technické a technologické řešení projektu je vždy individuální záležitostí, a proto nelze

Nahrávám...
Nahrávám...