dnes je 23.4.2024

Input:

Průvodce čerpáním dotací EU a ČR - 6/2013

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V říjnovém vydání našeho průvodce z roku 2012 jsme informovali o hlavních úskalích, která mohou nastat při realizaci projektů. Značná část doporučení se vztahovala k výběrovým řízením. Správný výběr dodavatele představuje jednu hlavních povinností příjemců dotací a zároveň také bohužel častou příčinu problémů při kontrolách a proplácení projektů. Problematika výběrových řízení je poměrně rozsáhlá a přesahuje kapacitu jednoho příspěvku, proto ji rozdělíme do několika částí. V tomto čísle vysvětlíme podstatu celého procesu a v dalších se zaměříme podrobněji na vybrané části (např. určení kategorie zadavatele, určení druhu veřejné zakázky, rozlišení zakázek dle výše předpokládané hodnoty, apod.).

1. Vymezení základních postupů a dokumentů při výběru dodavatele

Obecně lze konstatovat, že každý výběr smluvního dodavatele by měl probíhat na základě jasných, srozumitelných a především předem stanovených kritérií. Proces výběru dodavatelů dle formalizovaných kritérií bývá označován jako zadávací řízení či obecněji jako výběrové řízení.

Základním dokumentem pro veřejné zakázky je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon nabyl účinnosti 1. července 2006 a od tohoto dne je základním právním předpisem upravujícím, v souladu s právem Evropské unie, zadávání veřejných zakázek v České republice. Tento text tedy poskytuje účastníkům programu obecný úvod a základní orientaci v problematice, s tím že podrobné informace účastníci obdrží v rámci prezentace zákona a jeho praktické aplikace.

Nejprve bychom měli zodpovědět otázku, proč jste povinni provádět výběr dodavatelů. Proč vlastně musí příjemce o dotaci dodržet více či méně formalizovaný proces výběru a proč nemůže zakázky v rámci svého předloženého projektu zadat zcela volně, dle svého uvážení?

V prvé řadě proto, že poskytnutí dotace či jiné formy veřejné podpory je poskytnutím peněz z kapsy daňových poplatníků. Na tyto prostředky byste jiným způsobem nedosáhli, neměli by na ně nárok. Zjednodušeně bychom tuto situaci mohli označit termínem "něco za něco". Chcete získat dotaci? Musíte ji využít k účelu, ke kterému je určena, prokazatelným způsobem, hospodárně a za současného splnění všech dalších podmínek dotačního programu. Prostřednictvím výběrového řízení na smluvní dodavatele má být zajištěno transparentní, nediskriminační a hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků.

Míra formálnosti výběrového řízení by však zároveň měla odpovídat charakteru příjemce, předpokládané hodnotě zakázky a míře spolufinancování z veřejných zdrojů. Formálnější pravidla by se obecně měla vztahovat na veřejnoprávní subjekty (např. obce, města, kraje a jimi zřízené příspěvkové organizace apod.), které hospodaří s veřejnými prostředky a na nestátní neziskové organizace, u nichž může míra získané dotace na projekt činit až 100 % uznatelných nákladů. Na druhou stranu postupy pro soukromoprávní subjekty podnikatelské povahy (např. živnostníky, obchodní společnosti apod.), by měly být formálně a administrativně méně náročné, tak aby postupy pro výběr dodavatelů byly nejen transparentní a nediskriminační, ale také hospodárné.

Abyste mohli bezchybně realizovat výběr dodavatelů, musíte se podrobně seznámit s pravidly pro zadávání zakázek dotačního programu, z něhož požadují podporu. Základní pravidla a informace o způsobu zadávání zakázek v rámci dotačního programu naleznete v Příručce pro žadatele či v obdobně nazvaném dokumentu. Tato příručka Vám slouží jako základní orientační materiál. Příručka obsahuje podrobné informace o podmínkách účasti v dotačním programu a měla by být k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách poskytovatele dotace. Co se způsobu zadávání týče, příručky pro žadatele se však pouze omezují na konstatování, že při zadávání zakázek v rámci předložených projektů musí být dodržena platná legislativa EU a členského státu, tedy České republiky. Pokud se chcete dovědět podrobnější informace o svých povinnostech při zadávání zakázek, většinou sáhnete po Příručce pro příjemce. Zde jsou již povinnosti konkretizovány a příručka obsahuje více či méně podrobné pokyny pro zadávání zakázek.

Zadávání zakázek spolufinancovaných z fondů EU můžeme rozdělit do dvou kategorií:

a) Zadávání zakázek podle zákona o veřejných zakázkách (od 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do 1. července 2006 platil zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) nebo
b) Zadávání zakázek zjednodušeným způsobem - např. podle příručky příslušného operačního programu, podle Vašich interních směrnic.

2. Zadávání zakázek podle zákona o veřejných zakázkách

Zadavatelé

Posouzení, zda budete při zadávání zakázek v rámci svého projektu povinni postupovat podle platného zákona o veřejných zakázkách, závisí na osobním charakteru z hlediska zákona. S určitou mírou zjednodušení můžeme konstatovat, že podle platného zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále také ZVZ) musí zadávat zakázky spolufinancované z fondů EU tito příjemci:

a)  Veřejný zadavatel - do této kategorie spadají níže uvedené osoby:

  • stát - tedy jeho organizační složky (např. ministerstva, ústřední správní úřady, Ústavní soud, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad atd.),
  • příspěvkové organizace státu (např. Centrum pro regionální rozvoj, CzechInvest atd.),
  • územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace (obce, města, kraje a jimi zřízené příspěvkové organizace)  a
  • jiné právnické osoby založené k uspokojování potřeb veřejného zájmu, které jsou navíc převážně financovány nebo právně či fakticky ovládány státem nebo jiným veřejným zadavatelem (např. subjekty provádějící pro jiného veřejného zadavatele správu lesů, svoz odpadů, vzdělávání, údržbu zeleně apod., bez ohledu na jejich právní formu).

b) Dotovaný zadavatel -  do této kategorie spadají právnické nebo fyzické osoby, které zadávají zakázku spolufinancovanou ("dotovanou") z veřejných zdrojů z více než 50 %, za předpokladu, že zadávají nadlimitní zakázku na stavební práce (zakázku o hodnotě 165 288 000 Kč bez DPH a vyšší) nebo nadlimitní zakázku na služby (zakázku o hodnotě 6 607 000 Kč bez DPH a vyšší) související s nadlimitní zakázkou na stavební práce. Příkladem dotovaného zadavatele může být obchodní společnost, která získala dotaci z fondů EU na vybudování velkého sportovně-rekreačního areálu.

c) Sektorový zadavatel - do této kategorie spadají osoby podnikající v oblasti plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, veřejných dopravních sítí a poštovních služeb na základě speciálního oprávnění (licence) nebo pokud tuto činnost vykonávají pod dominantním vlivem jiného veřejného zadavatele. Příkladem sektorového zadavatele jsou např. energetické

Nahrávám...
Nahrávám...