dnes je 22.7.2024

Input:

Provozní řád odborné učebny fyziky

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.1
Provozní řád odborné učebny fyziky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád odborné učebny fyziky 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Provozní řád odborné učebny fyziky vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

Článek I

Pobyt v laboratoři fyziky

 1. Žáci vstupují do učebny pouze s vyučujícím. Pobyt žáků v učebně je možný pouze za přítomnosti vyučujícího. O volných hodinách a přestávkách nesmějí žáci zůstávat v odborné učebně sami.
 2. Všichni žáci, kteří pobývají v laboratoři, musejí být seznámeni s provozním řádem odborné učebny, s bezpečnostními pokyny, se zásadami první pomoci a s požárním řádem školy .................... (informace o umístění hasicího přístroje a o práci s ním), a to vždy na začátku nového školního roku.
 3. Před laboratorním cvičením z elektřiny musí být zařazena informace o bezpečnosti práce s elektrickým proudem a o zásadách první pomoci po úrazu elektrickým proudem. Znalosti žáků se vhodným způsobem zkontrolují a o provedeném školení se zapíše záznam do třídních knih.
 4. Jestliže žáci při příchodu do učebny zjistí, že jsou poškozeny lavice nebo jiné zařízení učebny, musejí to ihned nahlásit vyučujícímu. Pokud tak neučiní, jsou za tuto škodu zodpovědní sami.
 5. V laboratoři je nutno chovat se tiše a ukázněně. Není dovoleno bez důvodu opouštět pracoviště, hlasitě se bavit, jíst či pít. V laboratoři platí zákaz používání mobilních telefonů.
 6. Žáci pracují pouze po předchozí přípravě, podle pracovního postupu dané úlohy nebo podle pokynů vyučujícího. Jiná činnost je v laboratoři zakázána.
 7. Při práci mají žáci na stole jen pomůcky předepsané pro danou úlohu a další potřeby nutné pro její realizaci, vše ostatní musí být uloženo v taškách. Žáci dbají, aby v laboratoři byly průchodné uličky.
 8. Žákům se doporučuje pracovat v ochranném plášti, případně s dalšími ochrannými pomůckami, a to vždy podle pokynů učitele.
 9. Škola ani vyučující neodpovídají za případné škody na oblečení. Do laboratoře lze vstupovat pouze v obuvi s pevnou podrážkou, která neodporuje ustanovením školního řádu o obuvi.
 10. Žáci a vyučující, kteří mají v místnosti poslední hodinu, zodpovídají za stav učebny, včetně uzavření oken, smazání tabule a za zvednutí židlí.
 11. Z laboratoře může žák odejít jen se souhlasem vyučujícího.
 12. Po odchodu žáků zkontroluje vyučující celkový stav laboratoře, lavic, rozvodu na lavicích, používaných pomůcek a přístrojů. Dále zkontrolujte uzavření vody, plynu a vypnutí elektrického rozvaděče.

Článek II

Práce v laboratoři

 1. Žáci smějí pracovat jen s pomůckami, které jsou předepsány v zadání laboratorní práce. Tyto pomůcky převezmou od vyučujícího, prohlédnou si je, zkontrolují jejich stav, případné zjištěné zjevné závady ihned ohlásí.
 2. Žáci mají povinnost třídit odpad (sklo, papír, chemický odpad) podle pokynů vyučujícího.
 3. Žáci mohou pracovat s přístroji jen na výslovný pokyn vyučujícího, přitom musejí být předem seznámeni s návodem k obsluze a s bezpečnostními předpisy.
 4. Žáci mohou pracovat s počítači jen na výslovný pokyn vyučujícího. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s hardwarovým i softwarovým vybavením, např. měnit konfiguraci, cokoliv instalovat apod. Žáci jsou povinni se řídit pravidly počítačové sítě školy.
 5. V laboratoři je žákům zakázáno:
  • otevírat skříně, vitríny a zásuvky stolů, vyjímat z nich pomůcky nebo je do nich ukládat, popř. s nimi jakkoliv manipulovat,

  • bez výslovného pokynu vyučujícího manipulovat s pomůckami, materiálem, tabulemi, deskami a akumulátory volně umístěnými na parapetech, pod parapety a na skříních,

  • otevírat knihovny a manipulovat s uloženými knihami; manipulovat se zatemněním laboratoře,

  • pracovat s elektrickým rozvaděčem, plynovým kahanem; rozebírat akumulátorové baterie,

  • vytahovat bezpečnostní zátky zásuvek rozvodu 230 V; zapínat elektrické přístroje do zásuvek 230 V ve zdi; do zásuvek 230 V na lavicích lze přístroje zapojovat jen na výslovný pokyn vyučujícího,

  • strkat jakékoliv cizí předměty, vyjma předmětů podle zadání úlohy a pokynů učitele, nebo části těla, a to vlastního či cizího, do zdířek elektrického rozvodu v lavicích.

 6. Dataprojektor smí obsluhovat jen proškolený vyučující; k ovládání je dovoleno užít jen dálkového ovládání. Je zakázáno dotýkat se přístroje, měnit nastavení objektivu či vypínat dataprojektor síťovým vypínačem.

Článek III

Ostatní výuka v laboratoři fyziky

 1. Jiné předměty než cvičení z fyziky a přírodovědné cvičení mohou být v laboratoři vyučovány jen v případě, že je to stanoveno rozvrhem hodin nebo změnami rozvrhu.
 2. Při těchto vyučovacích
Nahrávám...
Nahrávám...