dnes je 1.2.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

30.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Dílčí programy

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
 • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
 • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.  Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a  AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

 

Třídění a dotřiďování odpadů

Zaměření dotačního titulu: Podporu lze čerpat na výstavbu nebo modernizaci třídících a dotřiďovácích linek pro separaci odpadů, odpadových bioplynových stanic nebo na zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně těch zdravotnických. Dotace na zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Míra podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč,
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.5.6 je 170 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.9 je 160 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.11 je 170 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obchodní společnosti a družstva, kraje, obce,
 • státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Praha, zájmová sdružení právnických osob ad.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. prosince 2022.

 

Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč,
 • míra podpory (% CZV) 100 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, státní podniky, obchodní společnosti a družstva.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. července 2023.

 

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Zaměření dotačního titulu: Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 0,5 mld. Kč,
 • míra podpory (% CZV) 50 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. května 2023.

 

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • městské části hl. města Prahy,
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. února 2023.

 

Udržitelné nakládání s odpady

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč,
 • z toho alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. prosince 2023.

 

Srážkové vody a opatření proti povodním

Zaměření dotačního titulu: Dotace na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 500 mil. Kč, z toho alokace pro opatření 1.3.3 je stanovena ve výši 1 000 mil. Kč, alokace pro opatření 1.3.4 je stanovena ve výši 1 500 mil. Kč,
 • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi, kde bude podpora poskytována ve výši max. 100 %, propojených systémy prvků modrozelené infrastruktury, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 % z celkových způsobilých výdajů, a hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Prahy, Fyzické osoby podnikající, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. října 2023.

Dotační tituly Ministerstva životního prostředí (MŽP)

 • Zdroje informací: http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
 • Dílčí programy

  

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany jako například realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Podporu lze získat na zajištění povinností orgánů ochrany přírody, péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, adaptaci vodních ekosystémů na změnu klimatu, adaptaci nelesních/lesních ekosystémů na změnu klimatu a na zajištění podkladových materiálů pro zlepšení prostředí.

Míra podpory:

 • minimální výše není stanovena,
 • maximální výše dotace pro aktuální rok je stanovena rozdělením finančních prostředků pro daného oprávněného žadatele,
 • výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • správci národních parků a jeskyní ČR.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2022.

Sanace lokalit s ekologickou zátěží

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpořit projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

Podporu lze čerpat na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek a na sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit.

Míra podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 200 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • Fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace,
 • výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob ad.

Termín

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. 2023.

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. Dotaci lze čerpat na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii, rekonstrukce otopné soustavy a instalace tepelného čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů.

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 825 mil. Kč.
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.2.1 je 495 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.2.2 je 330 mil. Kč.
 • Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, státní podniky, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Praha,
 • obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2023.

Obnova svahových nestabilit

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Podporu lze využít na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost, a která jsou evidována v „Registru svahových nestabilit“.

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů,
 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí,
 • rezortní organizace MŽP,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2023.

Prevence vzniků odpadů

Zaměření dotačního titulu: Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů - tzv. re-use centra - která řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. Spadá sem i podpora projektů nábytkových bank.

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč nebo do vyčerpání alokace pro dané opatření.
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.4 je 450 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.5 je 50 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí,
 • rezortní organizace MŽP,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

Preventivní opatření proti povodním a suchu

Zaměření dotačního titulu: Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby a také projektům orientovaným na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • státní podniky,
 • organizační složky státu.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 4. 2023.

Rekultivace starých skládek

Zaměření dotačního titulu: Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč,
 • míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro
Nahrávám...
Nahrávám...