dnes je 16.7.2020

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

8.    Zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele

 

Operační program Zaměstnanost

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

 

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Zaměření dotačního titulu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ. Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů3, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů. Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích. Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd. Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků. Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.

Příjemci podpory: Úřad práce České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2020.

 

 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Zaměření dotačního titulu: Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání. Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu. Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů. Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0.

Příjemci podpory: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 3. 2021.

 

Podpora procesu Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Zaměření dotačního titulu: Sociální začleňování a boj s chudobou, zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výzva je otevřená pro projekty překládané v rámci příslušného programového rámce OPZ příslušné SCLLD, projekty soutěží v rámci příslušné integrované strategie

Příjemci podpory: Kraje, města a obce, města a pověřené obce.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2020, 12:00 hod

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce - výzva č. 03_15_123 OPZ 

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • 800 000 000 CZK
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Fond dalšího vzdělávání.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2021

 

Zvýšení Nástroje APZ II. (aktivní politiky zaměstnanosti) - výzva č. 121 OP

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • 8 702 188 091CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce České republiky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2021

 

Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ- výzva č. 10 OPZ 

Zaměření dotačního titulu: Obecným cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cílem je zlepšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Minimální výše podpory 10 000 000 CZK

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce České republiky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 202

 

Podpora sociálního začleňování v SVL- výzva č. 52

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2020 12:00.

 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko.

Výše dotace:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

Podporované aktivity:

 • Realizace aktivit zaměřených na podporu a motivaci osob z cílové skupiny k návratu do vzdělávání za účelem zvýšení jejich vzdělanostní úrovně, a tak i jejich šancí na získání udržitelného zaměstnání;
 • Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;
 • Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;
 • Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti;
 • Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků,
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže; podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; dále se může jednat o interaktivní workshopy osob cílové skupiny se zaměstnavateli nebo exkurze u zaměstnavatelů,
 • Zprostředkování zaměstnání oprávněné cílové skupině a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti; 8. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.

Příjemci podpory:

 • Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení.
 • Školy a školská zařízení - Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení, zapsaná ve školském