dnes je 25.10.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

 • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz

Dílčí programy:

Dotace na kulturní památky a umělecké aktivity

Zaměření dotačního titulu: Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění mohou získat dotace na umělecké aktivity, umělecká díla, kulturní památky, festivaly, přehlídky nebo na činnosti týkající se knihovního fondu. Dotace se zaměřuje na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Termín: Rada SFK se pro rok 2022 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:

 • od 23. do 29. srpna 2021 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2022,
 • od 13. do 19. prosince 2021 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2022,
 • od 18. do 24. dubna 2022 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2022.

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Specifickým cílem je dosažení energetických úspor v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • celková alokace: 280 mil. Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů: 280 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Hlavní město Praha,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen bude ukončen 28. 1. 2022

 

Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora vzdělání a vzdělanosti a podpora zaměstnanosti. Specifickým cílem je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Příjemce uvede ve studii proveditelnosti informaci o výchozí a cílové kapacitě zařízení, dále informace o plánované době provozu a zajištění stravování v daném zařízení.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • celková alokace: 50 mil. Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Mateřské a základní školy,
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen 15. 11. 2021 a bude ukončen 31. 3. 2022, 16:00 hod.

 

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, dále vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • celková alokace: 30 mil. Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 095 000,- Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 775 840,- Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Termín: Příjem žádostí bude zahájen 18. 10. 2021 a bude ukončen 13. 1. 2022, 16:00 hod.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/

 

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury – město Brno

Zdroje informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/dotace/dotacni-program-pro-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-na-zmirneni-dusledku-spjatych-s-pandemii-covid-19/

 

Programy fondů EHP a Norska

Zdroje informací: https://www.eeagrants.cz/, https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/vzdelavani/vyzvy/2020/nove-vyzvy-v-programu-vzdelavani-3128

 

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Podpora bydlení pro rok 2021, Podpora rozvoje regionů

 • Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Podpora rozvoje regionů

 • Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
 • Dílčí programy:

Pomoc obcím po tornádu – obnova obecního a krajského majetku

Zaměření dotačního titulu: Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy.

Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: obce a kraje zasažené živelnou pohromou.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 31. 12. 2021. Žádosti o podporu začne přijímat Státní fond podpory investic od 2. července 2021.

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Podpora obnovy a rozvoje venkova

 • Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021
 • Dílčí programy

 

Podpora obnovy místních komunikací pro obce do 3 000 obyvatel

Zaměření dotačního titulu: Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení

Nahrávám...
Nahrávám...