dnes je 19.9.2020

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Inovační poptávka veřejného sektoru III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Inovační partnerství tedy představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 2 mil Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 80 mil Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou,
 • Městské části hl. m Prahy,
 • Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen 3. 2. 2020 a bude ukončen 10. 9. 2020.

 

INFIN - bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 400 mil. Kč.,
 • Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky,
 • Podnikatelé s delší historií (maximálně sedmi let) mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru bude podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky

Podpora je určena drobným, malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2022.

 

ČMZRB – Úspory energie

Zaměření dotačního titulu: Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB.

Míra podpory

Podmínky úvěru:

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 850 tis. – 30 mil. Kč,
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky,
 • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč,
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 1,5 mil. Kč.

Příjemci podpory

 • Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.

 

Termín

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 30. 9. 2023.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit: skupina aktivit A Podpora sociálních služeb, skupina aktivit B Podpora aktivizace komunitního života a skupina aktivit C Podpora sociálního bydlení (viz část 4.1. této výzvy). V této výzvě lze podat projekt zaměřený na jednu z uvedených skupin aktivit a rovněž je umožněno v jednom projektu skupiny aktivit kombinovat (viz část 4. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na čtyři dílčí alokace mezi tyto tři skupiny aktivit a projekty kombinující skupiny aktivit (dále také jen kombinované projekty).

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Celková alokace činí 260 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 500 000,- Kč.
 • Maximální výše podpory: 50 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • nestátní neziskové organizace,
 • veřejné instituce. veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 12. 2020.

 

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Celková alokace činí 280 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 1 000 000,- Kč.
 • Maximální výše podpory: 280 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 1. 2021.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV v prioritní ose 2

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace: 100 000 000,- Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: neuvedeno
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000,- Kč.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.) se sídlem na území ČR.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 8. 2020.

Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process) na národní úrovni.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Alokace výzvy: 60 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč,
 • Maximální výše výdajů: 60 000 000 Kč.

Příjemci podpory: Oprávněný žadatel musí být organizační složkou státu a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2020

 

 

Dotační