dnes je 1.2.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Dílčí programy:

Podpora sociálního bydlení

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začleňování marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Dotaci lze čerpat na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Míra podpory:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 000 000 Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS,
 • církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 8. 2023.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze čerpat na výstavby, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a službami včetně doprovodné infrastruktury, dále na hlavních trasách cyklistické dopravy ČR a trasách s vysokou intenzitou dopravy. Jedná se o výzvy 35. a 36., které se od sebe odlišují pouze dle kategorie regionů – rozdělení na území méně rozvinutých a přechodových regionů. Cílem výzev je podpora udržitelné multimodální městské mobility  rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. 

Míra podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 1 844 565 705 Kč.
 • Státní rozpočet — 0 Kč.
 • Míra kofinancování:
 • EFRR: 85 %.
 • Příjemce: 15 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 27. 9. 2023.

Podpora rozvoje a eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI)

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti modernizace veřejné správy s cílem rozšířit, urychlit a zefektivnit elektronickou veřejnou správu a kybernetické bezpečnosti. Podpora projektů přispěje k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany a k efektivnímu předávání dat uvnitř veřejné správy s vědomím občana, ale i ke zlepšení kybernetické bezpečnosti. Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj:

 • 59 743 148 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony) 56 491 323 Kč (PR = přechodové regiony)

Státní rozpočet:

 • 10 542 909 Kč (MRR), max. 24 210 568 Kč (PR)

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • organizační složky státu (OSS),
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS),
 • státní organizace,
 • státní podniky,
 • kraje,
 • obce,
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů,
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Sociální služby: nákup a výstavba budov, zařízení

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti sociálních služeb. Příjemce může získat podporu např. na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj

 • 937 017 340 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony) 628 552 927 Kč (PR = přechodové regiony)

Státní rozpočet:

 • 165 356 001 Kč (MRR), max. 269 379 826 Kč (PR).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji /obcemi/dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu (OSS),
 • příspěvkové organizace OSS (PO OSS)
 • církve, církevní organizace,
 • nestátní neziskové organizace (NNO).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti bezpečné nemotorové dopravy. Příjemce může získat podporu např. na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro pěší, které jsou vedeny podél silnic a místních komunikací s vysokou intenzitou dopravy nebo které tyto zatížené pozemní komunikace kříží. Předmětem dotace může být také zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy v nehodových lokalitách, a to zejména prostřednictvím stavebních úprav či výstavby komunikací pro pěší i komunikací pro cyklisty.

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj

 • 458 200 306 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony)
 • 508 247 878 Kč (PR = přechodové regiony)

Státní rozpočet:

 • 80 858 878 Kč (MRR), max. 217 820 520 Kč (PR).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • ředitelství silnic a dálnic ČR.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Dotační programy Jihomoravského kraje

Zdroje informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Programy podpory Středočeského kraje

Zdroje informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj

Programy podpory Jihočeského kraje

Zdroje informací: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

Programy podpory Jihočeského kraje (IPRÚ)

Zdroje informací: https://www.c-budejovice.cz/nastenka-ipru 

Podpora narozených dětí – Jihočeský kraj

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Míra podpory:

 • Celková alokace pro výzvu dotačního programu na roky 2022 až 2024/5 činí 60 mil. Kč,
 • na rok 2022 činí 20 mil. Kč,
 • na rok 2023 činí 20 mil. Kč,
 • na rok 2024/5 činí 20 mil. Kč.
 • – max. uznatelná celková výše daru na 1 dítě:
 • 1 000 Kč – 10 000 Kč,
 • požadovaná spoluúčast žadatele činí 50 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce Jihočeského kraje

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2024.

Podpory administrované Zlínským krajem

Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html

Dílčí programy

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Průběžně.

Granty a dotace Královehradeckého kraje

Dílčí programy

Granty a dotace

Nahrávám...
Nahrávám...