dnes je 28.9.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

 

Dílčí programy

Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Míra podpory

 • maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč,
 • podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • malý a střední podnik,

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2022.

Program EXPANZE - rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti podniků

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Malí a střední podnikatelé (MSP) mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ČMZRB. Na podporu MSP je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Míra podpory:

 • Celková alokace 8,8 mld. korun.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 30. 6. 2023.

 

Poradenství - poradenské služby pro malé a střední podniky

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Míra podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.
 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky,

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 12. 2021.

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Zaměření dotačního titulu: Program nabízí až 45% podporu na nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy.

Míra podpory:

 • dotace bude poskytována ve výši 30-45 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč (včetně).

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány od 15. 9. do 15. 10. 2021.

Nemovitosti – výzva Pomoc po tornádu

Zaměření dotačního titulu: Výzva cílí výhradně na podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu, na podporu obnovy podnikatelské činnosti, rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt.

Míra podpory

Dotace na projekt je poskytována:

 • Plánovaná alokace výzvy činí 500 mil. Kč (400 mil. Kč aktivita a; 100 mil. Kč aktivita b).
 • aktivita a Dotace poskytnutá příjemci na kompenzaci škod představuje souhrnnou částku vypočtenou jako součet celkových škod na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu vyčíslených žadatelem a ponížených o relevantní pojistná plnění a všechny ostatní platby obdržené jako náhrada škody (škody na zcela nepojištěných nemovitostech se do celkových způsobilých výdajů započítávají pouze do výše 80 %).
 • aktivita b Výše poskytované dotace se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 2014–2020 a Komise (EU) č. 651/2014 v platném znění a činí maximálně:
 • Malý podnik 45 % z prokázaných
Nahrávám...
Nahrávám...