dnes je 24.7.2024

Input:

Přehled úkolů pro ředitele

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.3
Přehled úkolů pro ředitele

 

 

Přehled úkolů pro měsíční plánování ředitele školy

 

Návod - do tabulky měsíčního plánování vyberte z následujícího přehledu všechny akce, které se týkají vaší školy. Postup je následující:

 

Tabulka měsíčního plánování - nutno doplnit:

 

BOZP, PO, CO

ZODPOVĚDNOST ZA SPLNĚNÍ

TERMÍN SPLNĚNÍ - KONTROLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využijte dalšího přehledu a doplňte svoje úkoly do prvního sloupce.

Do druhého sloupce vpisujte konkrétní zodpovědnost za splnění úkolu.

Třetí sloupec je neméně důležitý: Termín splnění - kontroly by přece měl být dodržen.

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 


Celý rok - akce, na které nezapomeňte při tvorbě plánu po celý rok - každý měsíc!

BOZP, PO, CO

- dodržování předpisů BOZP, zápis do knihy závad

- hlášení mimořádných událostí

- kontrola hasicích přístrojů

- kontrola požární knihy, knihy závad

- namátkové kontroly dozorů a služeb

- preventivní lékařské prohlídky - pravidelně každé dva roky

- preventivní požární prohlídka objektů, zápis do Požární knihy

- úklid okolí školy

- zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby posouzení požárního nebezpečí

- zajištění bezpečnosti práce na technologických zařízeních - strojích

Nezapomeň

- plnění úkolů vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím

- kontrola zápisů v knize závad a odstraňování

- plnění úkolů vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím

- porady vedení

Výchovný a vzdělávací proces

- řízení a kontrola metodické práce a dalšího vzdělávání učitelů

- absence žáků a její sledování TU

- Příprava ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

- řízení a kontrola metodické práce a dalšího vzdělávání učitelů

- seznámení zaměstnanců školy s novými předpisy, vyhláškami a pokyny

- zabezpečovat prevenci proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance


Leden

BOZP, PO, CO

- kontrola dozorů

- kontrola posledního termínu revize hromosvodů (1x za pět let)

- kontrola přenosných elektrických spotřebičů - každé 3 měsíce

- kontrola vybavení skříněk první pomoci

- údržba chodníků v zimním období

- vyhodnocení dodržování seznamu prací zakázaných ženám a mladistvým

- vyhodnocení stavu pracovní a školní úrazovosti, stanovení opatření

Nezapomeň

- návrh na skartaci písemností školy

- organizace LVVZ

- vyžádání seznamů dětí k zápisu do 1.tříd

- zajistit v období pololetních prázdnin provoz ŠD, ŠK a projednat zajištění provozu ŠJ

- zpracování výsledků inventarizace

- hodnocení plnění kolektivní smlouvy s odbory

- plán dovolených na finanční rok

- počty žáků do 6.tříd a upřesnění počtu žáků v dalších ročnících

- předkládání statistických výkazů

- předložit odborovému orgánu zprávu o sjednaných nových pracovních poměrech

- sestavení plánu čerpání rozpočtu

- vrátit nevyužité prostředky na DVPP a další účelové dotace

Výchovný a vzdělávací proces

- doplnění osobních listů žáků, kontrola TV a TK

- konání talentových zkoušek na umělecké školy (od 15. do 31. ledna)

- kontrola a rozbor práce v ŠD, ŠK

- kontrola cvičení v přírodě, exkurzí, vycházek

- kontrola TK, TV, osobních listů - absence žáků a její sledování TU, úplnost zápisů vyučujících, záškoláctví

- kontrola vzorku sešitů, LP, předepsaných písemných prací

- návrhy na přeřazení žáků do ZvŠ, na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, přeřazení do vyrovnávacích a specializovaných tříd

- odevzdání přihlášek žákem ke studiu na SŠ, SOU do konce února

- organizační zajištění nového školního roku

- pedagogická rada (hodnocení prospěchu a chování v I. pololetí, hospitační činnost, práce TU, opatření na II. pololetí)

- pololetní prázdniny

- prověrky základního učiva a získaných dovedností

- převody žáků ze tříd s rozšířeným vyučováním do tříd bez rozšířeného vyučování - prostupnost

- příprava třídních schůzek

- ředitel ZŠ odeslat přihlášky ke studiu v SŠ, SOU do 15. března

- řešení klasifikace žáků v náhradních termínech

- stav přípravy žáků k přijímacím zkouškám na SŠ, schůzka rodičů vycházejících žáků - přijímací řízení

- svolání třídních schůzek

- u zápisu informovat zástupce žáků o možnosti odložení povinné školní docházky

- upřesnění plánu práce školy na II. pololetí

- vysvědčení

- zápis žáků do 1.tříd

- zjistit žáky 1. ročníku, u kterých přichází v úvahu dodatečné odložení povinné školní docházkyÚnor

BOZP, PO, CO

- kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)

- kontrola tělovýchovného zařízení (2 x do roka)

- kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla

- prohlídka tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičny (každých šest měsíců)

- příprava prověrky BOZP

- údržba chodníků v zimním období

Nezapomeň

- návrh na opravy školy

- plán osázení školního pozemku, nákup osiva a sadby

- přepočet daně za minulý kalendářní rok

- shromáždit žádosti pracovníků o přeložení, rozvázání pracovního poměru

- vyřízení žádostí o odklad školní docházky

- zajistit v období jarních prázdnin provoz ŠD, ŠK a projednat zajištění provozu ŠJ

Výchovný a vzdělávací proces

- kontrola odstraňování nedostatků po pololetních prověrkách

- kontrola plnění plánů exkurzí, návštěv divadla a výchovných koncertů

- kontrola práce ve třídách s nejhorším prospěchem a chováním

- kontrola upravenosti tříd a prostor školy

- návrh organizace školy na další školní rok, zahájení práce na dislokaci

- odvolání zástupců žáků proti pololetní klasifikaci (do tří dnů, do 10 dnů komisionální přezkoušení)

- organizace jarních prázdnin - provoz školní družiny, jídelny

- organizace jarních prázdnin - úkoly pro pedagogické pracovníky

- organizace jarních prázdnin - úkoly pro správní zaměstnance

- organizace jarních prázdnin - zabezpečení majetku, kontrola budovy školy

- organizace jarních prázdnin -poučení žáků o chování a bezpečnosti

- oznámení výsledku zápisu žáků do 1.tříd do 30 dnů po ukončení zápisu

- plán školních výletů, exkurzí ...

- plénum rodičů

- přihlášky učitelů k dalšímu studiu (dalšímu vzdělávání)

- příprava Dne učitelů

- ředitel umělecké školy musí do 10. února oznámit žákovi rozhodnutí o (ne)přijetí

- zápis do 1.tříd a jeho uzavření do 30 dnů po zápisu

- žák hlásící se na uměleckou školu musí do 28. února oznámit, zda nastoupí na uměleckou školu


Březen

BOZP, PO, CO

- cvičný požární poplach

- kontrola dodržování provozního řádu školy

- kontrola dozorů

- kontrola přenosných elektrických spotřebičů - každé 3 měsíce

- kontrola úrazovosti (pololetně)

- kontrola uzamykání šaten během vyučování

- pravidelná kontrola BOZP, projednání s odbory, zřizovatelem

- provedení kontroly TV zařízení

Nezapomeň

- informovat o výsledcích hospodářské činnosti zřizovatele

- kontrola rozpočtu školy

- kontrola správnosti vedení dokumentace školy

- kontrola vedení jednacího protokolu

- organizace Dne učitelů

- upřesnění požadavků na malování a opravy o hlavních prázdninách

- vrátit prostředky státního rozpočtu dočasně použité k úhradě nákladů na hospodářskou činnost do rozpočtu školy

- zajištění úklidu školy o jarních prázdninách

Výchovný a vzdělávací proces

- hodnocení a uzavření lyžařského výcviku

- kontrola dodržování školního řádu

- kontrola práce PK a MS nebo jiných metodických uskupení ve škole

- kontrola práce v nepovinných předmětech, zájmových kroužcích

- kontrola TK, TV, osobních listů - absence žáků a její sledování TU, úplnost zápisů vyučujících, záškoláctví

- kontrola využití didaktické techniky - návrhy na obměnu a nákup nové

- koordinace čtvrtletních písemných prací

- návrhy na vyšetření školní zralosti

- příprava dubnové pedagogické rady

- příprava žáků k přijímacím zkouškám

- zaměstnání učitelů o jarních prázdninách

Statistické výkazy

- výkaz S 53 - 01 - předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školy týkajících se zahájení povinné školní docházky - do 10. 3.


Duben

BOZP, PO, CO

- kontrola upravenosti tříd a prostor školy

- poučení žáků o chování během přestávek - pokud chodí za příznivého počasí mimo budovu

- provozní porada

- seznámit pracovníky s výsledky prověrky BOZP

Nezapomeň

- kontrola dodržování smluv a dohod

- objednávka učebnic a metodik

- počty žáků do 6.tříd a upřesnění počtu žáků v dalších ročnících

- sečení trávy v areálu školy

Organizace výchovy a vzdělávání

- kontrola plnění osnov - školního vzdělávacího programu a plánů učiva - tematických plánů

- pedagogická rada (průběžné hodnocení prospěchu a chování, poznatky z hospitační činnosti, hodnocení účasti školy na soutěžích a olympiádách)

- poučení vyučujících o organizaci školních výletů, (vystavení cestovních příkazů, vyúčtování)

- příprava třídních schůzek

- třídní schůzky

- výsledky soutěží, olympiád

- Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství do 15 dnů po ukončení 1.-3. čtvrtletí


Květen

BOZP, PO, CO

- kontrola dodržování provozního řádu školy

- kontrola elektrických přenosných spotřebičů

- kontrola výkonu dozorů

- poučení žáků o bezpečnosti při školních výletech, zápis do TK

Nezapomeň

- kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu

- kontrola dodržení osevního plánu na školním pozemku

- objednávky čisticích, zdravotnických a kancelářských potřeb

- plán dovolených provozních a THP zaměstnanců

- vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku

- zajištění prázdninové údržby a úklidu školy

Výchovný a vzdělávací proces

- četnost známek v předmětech a u vyučujících

- hodnocení výsledků přijímacího řízení na SŠ10/97 Sb.

- kontrola dodržování školního řádu školy

- kontrola klasifikace

- kontrola plnění učebních osnov - školního vzdělávacího programu

- kontrola práce knihovny

- kontrola práce třídních učitelů

- kontrola práce zájmových útvarů

- kontrola vzorků ŽK, sešitů, výtvarných prací a podobně

- koordinace čtvrtletních písemných prací

- plénum rodičů

- příprava plánu pro letní činnost ŠD, ŠK

- schůzka rodičů budoucích prvňáčků

- školní výlety


Červen

BOZP, PO, CO

- kontrola přenosných elektrických spotřebičů - každé 3 měsíce

- kontrola vhodnosti uskladnění OOPP

- opatření k ochraně majetku po dobu hlavních prázdnin

- poučení žáků o bezpečnosti před odchodem na prázdniny, zápis do TK

- projednání školních a pracovních úrazů za školní rok

- zabezpečení objektů školy v době prázdnin

Nezapomeň

- harmonogram prací pro závěr školního roku

- informovat o výsledcích hospodářské činnosti zřizovatele

- návrhy na platové postupy k 1.9.

- ostraha budovy, bezpečné uložení cenných předmětů

- péče o květiny, živočichy a venkovní zeleň po dobu prázdnin

- pracovní náplň pracovníků, kteří čerpali v průběhu roku dovolenou

- přebírání pošty

- předložení zprávy radě školy - neuzavřená výroční zpráva, zahájení diskuse o schválení s Radou školy

- seznamy tříd pro příští školní rok

- služby ve škole v úředních dnech o prázdninách

- ukončení pracovních poměrů

- upřesnění požadavků na malování a drobné opravy

- uzavření úředních knih

- vrátit prostředky státního rozpočtu dočasně použité k úhradě nákladů na hospodářskou činnost do rozpočtu školy

- zabezpečení úklidu a drobných oprav o prázdninách

- zajištění péče o školní pozemek o hlavních prázdninách

- zajištění výplat mezd o prázdninách, prázdninové adresy učitelů

- zpracování a zpřístupnění výroční zprávy o činnosti školy - příprava

Výchovný a vzdělávací proces

- definitivní činnost ŠD o prázdninách 87/92 Sb.

- doporučení žáků do tříd s rozšiřujícím vyučováním

- hodnocení práce školy

- konečný stav přijímacího řízení

- kontrola učebnic, peněžité náhrady za zničené nebo znehodnocené učebnice

- náměty pro plán školy na nový školní rok, požadavky na změny v organizaci školy

- odevzdání učebnic a pomůcek nižším ročníkům

- odvolání zástupců žáků proti pololetní klasifikaci (do tří dnů, do 10 dnů komisionální přezkoušení)

- organizační zajištění nového školního roku

- pedagogická rada (hodnocení prospěchu a chování žáků za školní rok, závěry pro příští školní rok, organizační opatření pro závěr školního roku, opravné zkoušky, vyhodnocení a odměny nejúspěšnějších žáků)

- předání tříd a kabinetů při změně vyučujících

- příprava třídních schůzek

- příprava závěru školního roku

- rozbor práce učitelů, zpracování přehledu o klasifikaci a chování žáků

- stanovení termínu kontroly a podpisu vysvědčení

- školní výlety

- termíny konzultací pro žáky před opravnými zkouškami

- uzavření dokumentace tříd

- vrácení vypůjčených pomůcek do kabinetů, jejich řádné ošetření a uložení, případně návrh na vyřazení

- vyřazení opotřebovaných učebnic

- vysvědčení

- zhodnocení práce knihovny, metodických útvarů

- zveřejnění přehledů (do 30.6.) MŠMT soutěží vyhlášených MŠMT a doporučených ve Věstníku


Červenec

BOZP, PO, CO

- zabezpečení všech objektů školy v době prázdnin

Nezapomeň

- plán práce v přípravném týdnu v srpnu

- provedení oprav, údržby

- přebírání pošty v době prázdnin

- příprava zahajovací porady pedagogické rady v srpnu

- služby ve škole v úředních dnech o prázdninách

- upřesnění rozvrhu prací v přípravném týdnu

- vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku

Statistické výkazy

- Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství do 15 dnů po ukončení 1.-3. čtvrtletí


Srpen

BOZP, PO, CO

- kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)

- kontrola pracovišť z hlediska BOZP, PO, CO a hygieny

- kontrola sepsání dohod o hmotné zodpovědnosti

- kontrola tělovýchovného nářadí - odstranění závad a revizní zpráva

- kontrola termínů revizí

- kontrola uložených úkolů na prázdniny, uskladnění chemikálií (pozor na jedy)

- kontrola umístění informací (označení budovy, skladů, dílen, kanceláří, tříd, odborných učeben..., únikových cest)

- kontrola vybavení skříněk první pomoci

- odborná prohlídka kotelny před zahájením sezóny

- odolnost budovy proti násilnému vniknutí

- prověrka správnosti traumatologického plánu: zdravotnické zařízení k poskytování lékařské první pomoci, rozmístění prostředků první pomoci na pracovišti, prostředky pro dopravu raněných, svolávání pracovníků pro poskytování první pomoci, seznam telefonních čísel potřebných pro zvládnutí neštěstí

- přidělení osobních ochranných pracovních prostředků - OPPP

- ustanovit a písemně stanovit náplň činnosti členů požární hlídky

- ustanovit a písemně stanovit náplň činnosti inventarizační komise

- ustanovit a písemně stanovit náplň činnosti odborného pracovníka BOZP

- ustanovit a písemně stanovit náplň činnosti preventisty požární ochrany

- ustanovit a písemně stanovit náplň činnosti skladníka CO a dalších pomocníků

- ve spolupráci s lékařem vytvořit a realizovat ozdravný program

- vstupní školení nových učitelů a zaměstnanců a proškolení všech pracovníků z hlediska BOZP, PO a CO

- vydat, doplnit nebo upravit: evakuační požární plán 21/1995 Sb.

- vydat, doplnit nebo upravit: požární poplachové směrnice

- vydat, doplnit nebo upravit: požární řád pracoviště

- vydat, doplnit nebo upravit: provést případné změny pasportu kotelny

- vydat, doplnit nebo upravit řády školních dílen, odborných učeben, tělocvičny...

- vydat, doplnit nebo upravit seznam osobních ochranných pracovních prostředků

- vydat, doplnit nebo upravit seznam zakázaných prací ženám

- vydat, doplnit nebo upravit vnitřní - provozní řád školy

- zabezpečení základních úkolů CO

- začátek otopného období 1.9.

Nezapomeň

- doplnění osobní evidence zaměstnanců

- informace zřizovateli o zabezpečení školního roku

- kontrola fondu učebnic

- kontrola objednávky učebnic

- kontrola stavu a zásob učebnic

- kontrola ukončení oprav a úklidu ve škole

- nástup nových pracovníků: nového pracovníka řádně seznámit s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy BOZP; odborové organizaci předat zprávu o nových pracovních poměrech

- podpisy převzetí klíčů od budovy, kabinetů...

- popis práce a stanovení pracovní doby správních zaměstnanců

- pozvání žáků k opravným zkouškám v 5.-8. třídách

- předložení zprávy radě školy

- přehled studujících při zaměstnání

Nahrávám...
Nahrávám...