dnes je 17.6.2024

Input:

Pracovní náplň - vychovatel v domově mládeže, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.29
Pracovní náplň – vychovatel v domově mládeže, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce Vychovatel v domově mládeže – 2.1.3.2  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.02  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 8.–12.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

9. platová třída

1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti a vycházející ze školního vzdělávacího plánu.

2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.

2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.

3. Koordinace činnosti vychovatelů ve školách a školských zařízeních. Činnosti v procesu výchovy a vzdělávání jako celku, vč. diagnostické a preventivní činnosti nebo zaměřené na specifické cíle nebo koordinaci výchovy s dalšími pedagogickými procesy ve škole nebo školském zařízení,

11. platová třída

1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.

4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.

12. platová třída

2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně- výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

12. platová třída, vychovatel, metodik pro vzdělávání (povolání č. 2.16.07)

1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. vedoucímu vychovateli, zástupci ředitele 
řídí - 
samostatně zajišťuje 
 • - přímou a nepřímou pedagogickou činnost při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - tvoří roční a měsíční výchovně vzdělávací program;
 • - zajišťuje BOZ žáků při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním;
 • - zajišťuje diagnostickou a preventivní činnost;
 • - spolupráci se zákonnými zástupci žáků, spolupráci zejména s
  1. PPP,
  2. OSPOD,
  3. Policií ČR
 • - informuje zákonné zástupce telefonicky nebo emailem
 • - vedení pedagogické dokumentace;
 • - ochranu osobních údajů žáků;
 • - estetické prostředí domova mládeže.
 
Nahrávám...
Nahrávám...