dnes je 21.7.2024

Input:

Poskytování platu pedagogickým pracovníkům

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5 Poskytování platu pedagogickým pracovníkům

Mgr. Martin Kaplán

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce” nebo také „ZP”), přísluší za práci plat.

Právní předpisy pro poskytování platu

Podmínky pro určování platu a jeho jednotlivých složek zaměstnavatelem jsou stanoveny v části šesté hlavě III zákoníku práce (§ 122 až 136 ZP) a pro jeho splatnost a výplatu v hlavě VII této části zákoníku práce (§ 141 až § 143 a § 144a ZP). Na poskytování platu a jeho jednotlivých složek mají zásadní vliv i další ustanovení zákoníku práce, zejména v části týkající se pracovní doby, ale i další předpisy, kterých se podmínky pro poskytování některých složek platu dotýkají, například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících”), a jeho prováděcí předpisy, pokud jde například o poskytování specializačního příplatku pedagogického pracovníka nebo příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah.

Bližší podmínky pro poskytování jednotlivých složek platu jsou uvedeny v předpisech k provedení zákoníku práce. Stěžejním prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady vzdělání pro jednotlivé platové třídy, bližší specifikace způsobu zařazování do platových tříd, konkretizace podmínek pro určení započitatelné praxe a zvláštního způsobu určení platového tarifu, aktuální výše platových tarifů, výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a výše a podmínky pro poskytování zvláštního příplatku.

Zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd se stanoví nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou práce většiny pedagogických pracovníků zařazeny do platových tříd v dílu 2.16 Výchova a vzdělávání.

Konkrétní podmínky ochrany proti poskytování nepřiměřeně nízkých platů se stanoví nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením se stanoví výše základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování, nejnižší úrovně zaručené mzdy a vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování.

Poskytování doplatku do nejnižších úrovní zaručené mzdy se však z celé skupiny pedagogických pracovníků může týkat pouze asistentů pedagoga, jejichž plat pouze ve výši platového tarifu by nedosahoval hodnoty příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Poskytování platu

Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel jednostranným rozhodnutím, jehož písemným vyjádřením je platový výměr, a to přesně podle podmínek stanovených v zákoníku práce a v nařízení vlády jeho provedení. Zaměstnavatel však neurčuje složky platu, na které jednoznačně vzniká právo podle právního předpisu, tj. plat za práci přesčas, v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek, za rozdělenou směnu a za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah.

Plat není možné určit jiným způsobem, v jiném složení ani v jiné výši, než stanoví uvedené právní předpisy. Prostor pro úpravu platových poměrů pedagogických pracovníků v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu je velmi malý. V podstatě se takto umožňuje uplatnit zvláštní způsob určení platového tarifu pouze u pedagogických pracovníků vykonávajících umělecko-pedagogické práce a práce trenéra nebo práce asistenta pedagoga zařazené ve 4. a 5. platové třídě.

Jediným případem, kdy pedagogickému pracovníkovi neurčuje plat zaměstnavatel, je statutární orgán zaměstnavatele – ředitel, jemuž určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil.

Jakékoliv sjednávání platu nebo některé z jeho složek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je vyloučeno.

Složky platu pedagogických pracovníků

Plat je tvořen složkami platu stanovenými zákoníkem práce. Za plat je nutné považovat doplatek do průměrného výdělku při výkonu jiné práce podle § 139 ZP a doplatek do příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112 odst. 3 ZP).

Plat se skládá z následujících složek:

 • platový tarif,

 • nárokové složky platu,

 • nenárokové složky platu.

Nárokové složky platu jsou specifické tím, že na ně vzniká nárok při splnění podmínek stanovených právním předpisem. Zaměstnavatel tudíž o jejich přiznání přímo nerozhoduje. Jde konkrétně o:

 • příplatek za vedení,

 • příplatek za noční práci,

 • příplatek za práci v sobotu a neděli,

 • plat nebo náhradní volno za práci přesčas,

 • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

 • zvláštní příplatek,

 • příplatek za rozdělenou směnu,

 • příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah,

 • specializační příplatek pedagogického pracovníka,

 • plat nebo náhradní volno za práci ve svátek.

O přiznání nenárokových složek platu rozhoduje zaměstnavatel na základě vlastních kritérií. Nenárokovými složkami platu jsou osobní příplatek, odměna a cílová odměna.

Platový tarif

Pedagogickému pracovníkovi přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž je zařazen, a podle stupnice platových tarifů, kterou pro pedagogické pracovníky s přihlédnutím k povinnostem, omezením a k významu této skupiny zaměstnanců stanoví vláda pro příslušný kalendářní rok.

Platový tarif se pedagogickým pracovníkům určí podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Platová třída

Platová třída zahrnuje skupinou prací srovnatelné složitosti odpovědnosti a namáhavosti. Práce jsou podle těchto hledisek ve veřejných službách a správě odstupňovány do 16 platových tříd a v rámci tohoto rozpětí pedagogické činnosti od 4. do 14. platové třídy.

Práce pedagogických pracovníků jsou v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařazeny do platových tříd v dílu 2.16 Výchova a vzdělávání s výjimkou pedagogických činností psychologa a trenéra, které jsou zařazeny do platových tříd v dílu 1.05 Společné specializované práce v povolání 1.05.01 Psycholog a v dílu 2.09 Sport v povolání 2.09.02 Trenér.

V dílu 2.16 jsou v povolání 2.16.01 Učitel zařazeny tyto práce:

Učitel mateřské školy

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

12. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

11. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.

12. platová třída

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Učitel praktického vyučování

11. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.

2. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.

Učitel odborného výcviku

10. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

2. Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku střední školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.

12. platová třída

1. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

11. platová třída

1. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky a jiné oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

1. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.

V povolání 2.16.02 Vychovatel jsou do platových tříd zařazeny tyto práce

8. platová třída

1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.

2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.

3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).

4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).

5. Individuální provádění speciálněpedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.

9. platová třída

1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.

2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).

8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými.

10. platová třída

1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.

2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.

3. Koordinace činnosti vychovatelů ve školách a školských zařízeních.

4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.

5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.

6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

11. platová třída

1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.

2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.

3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.

12. platová třída

1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.

2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

V povolání 2.16.03 Speciální pedagog jsou zařazeny tyto práce:

11. platová třída

1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.

2. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.

3. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.

4. Příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.

5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

12. platová třída

1. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.

2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.

3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálně pedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.

13. platová třída

1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod).

V povolání 2.16.04 Pedagog volného času jsou zařazeny tyto práce:

8. platová třída

1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.

9. platová třída

1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj.

2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.

10. platová třída

1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti zájmového vzdělávání včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.

2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty.

11. platová třída

1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.

2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků.

12. platová třída

1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a environmentálního vzdělávání).

2. Komplexní tvorba, realizace a podpora mezinárodních programů a projektů v oblastech zájmového vzdělávání.

13. platová třída

1. Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti zájmového vzdělávání.

V povolání 2.16.05 Asistent pedagoga jsou zařazeny tyto práce:

4. platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.

5. platová třída

1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída

1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

Práce psychologa jsou zařazeny do platových tříd v dílu 1.05 Společné specializované práce v povolání 1.05.01 Psycholog

10. platová třída

1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.

2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.

3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.

11. platová třída

1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb. Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství. Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře.

2. Poskytování krizové intervence.

3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.

4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.

12. platová třída

1. Komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými závislostmi, rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.

2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.

3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.

4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.

7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

8. Provádění bilanční diagnostiky.

13. platová třída

1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.

2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.

3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.

Práce trenéra jsou zařazeny do platových tříd v dílu 2.09 Sport v povolání 2.09.02 Trenér takto:

10. platová třída

1. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

11. platová třída

1. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

2. Odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků oboru vzdělávání gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.

2. Komplexní odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků, reprezentantů na evropské a světové úrovni v kategorii mládeže a dorostu.

13. platová třída

1. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).

Zařazení pedagogického pracovníka do platové třídy

Zaměstnavatel zařadí pedagogického pracovníka do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Konkrétně zaměstnavatel zařadí pedagogického pracovníka ve smyslu tohoto základního pravidla do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon na něm zaměstnavatel požaduje. Pokud není práce v tomto katalogu prací uvedena, zařadí ho do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Vedoucího zaměstnance zařadí zaměstnavatel do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

Konkrétním nástrojem pro rozčlenění prací v katalogu prací jsou charakteristiky platových tříd uvedené v příloze ke katalogu prací. Platové třídy jsou v těchto

Nahrávám...
Nahrávám...