dnes je 21.7.2024

Input:

Podpisové vzory

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.7
Podpisové vzory

 

Podpisové vzory (vzory podpisových záznamů)

 

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo: ..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................

 

 

1.

Předmět úpravy

 

a) Ustanovení této směrnice se vztahuje k podpisovým vzorům pracovníků účetní jednotky.

b) Podpisové vzory pracovníků oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky (s finančními prostředky) u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje oddělení - účtárna. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena v účtárně.

c) Podpisové vzory správců rozpočtových prostředků a jejich zástupců a jim nadřízených vedoucích pracovníků oprávněných schvalovat hospodářské operace a pracovní cesty zajišťuje příslušný odbor ve spolupráci s účtárnou.

d) Seznam podpisových vzorů se vyhotovuje ve třech vyhotoveních - 1× pro příslušný peněžní ústav, 1× pro účtárnu, 1× pro pokladnu.

e) V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně správců rozpočtových prostředků a z toho plynoucích pravomocí a odpovědností, oznámí vedoucí příslušného odboru tuto změnu neprodleně účtárně a současně jí předá aktualizované podpisové vzory.

 

2.

Podpisové vzory

 

a) Přehled podpisových vzorů charakterizuje pravomoci a odpovědnosti, tzn. oprávnění konkrétních pracovníků podepisovat jednotlivé druhy účetních a jiných písemností v účetní jednotce.

b) Přehled podpisových vzorů (vzorů podpisových záznamů) v účetní jednotce:

 

Správci rozpočtových prostředků

Jméno a příjmení - pracovní zařazení - podpis (podpisový záznam)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Za aktualizaci odpovídají: vedoucí odborů

Termín: průběžně

 

 

Příkazci operací

Jméno a příjmení - pracovní zařazení - podpis (podpisový záznam)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

Za aktualizaci odpovídají: vedoucí odborů

Termín: průběžně

 

 

 

 

Vymezení odpovědností za oběh příslušných účetních dokladů

Nahrávám...
Nahrávám...