dnes je 22.5.2024

Input:

Péče o zdraví a bezpečnost dětí a žáků - základní desatero

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.9
Péče o zdraví a bezpečnost dětí a žáků – základní desatero

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí a žáků - základní desatero

 

ZÁKLADNÍ DESATERO

- Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

- Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

- Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

 

- Orgány, organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, zajišťují bezpečnost a ochranu žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářejí podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontrolují jejich dodržování.

 

- Orgány, organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, zabezpečují současně i ochranu žáka před riziky poruch zdravého vývoje, pokud mohou být způsobeny nebo zvětšeny výchovnou a vzdělávací činností školy.

 

- Zvláštní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví zůstávají nedotčeny. Škola je povinna dodržovat opatření obcí při zhoršených ekologických podmínkách.

 

 

- Při praktickém vyučování žáků středních škol a odborných učilišť se řídí škola i organizace příslušnými plány a učebními osnovami.

 

- Na právní poměry žáků při praktickém vyučování se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o pracovníky a pracovní podmínky žen a mladistvých.

 

- Za vytvoření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol a odborných učilišť odpovídají školy, školská zařízení a organizace, v nichž se praktické vyučování koná.

 

- Při praktickém vyučování žáků středních škol a odborných učilišť se řídí škola i organizace příslušnými učebními plány a učebními osnovami.

 

Komentář:

Orgány, organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, jsou ze zákona zavázány také k tomu, aby péči o zdárný vývoj mladé generace spojovaly s ochranou mladých lidí při všech činnostech a aktivitách, souvisejících s východně vzdělávacím procesem. Při rozvíjení osobnosti mladého člověka mají usilovat nejen o získání vysoké úrovně znalostí, nýbrž i prohlubování potřebných charakterových vlastností, k jakým patří smysl pro pořádek, uvědomělé dodržování bezpečnostních zásad, hygienických a zdravotních požadavků. To ovšem je i základní povinností rodičů (v jejichž zastoupení je škole svěřen nad mladými lidmi náležitý dohled), aby s obdobnými cíli co nejhojněji využívali svého práva daného jim Listinou základních práv a svobod - svědomitě pečovat o děti a vychovávat je.

 

Přitom souběžně se soustavným vytvářením podmínek pro ochranu zdraví a bezpečnost žáků (studentů) jde i kontrola dodržování těchto podmínek. Z hlediska institucionálního zajištění správné tvorby a funkce zmíněných podmínek ve školství v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu nesou odpovědnost v rozsahu

Nahrávám...
Nahrávám...