dnes je 22.5.2024

Input:

Osvětlení ve škole a školském zařízení

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.17 Osvětlení ve škole a školském zařízení

Ing. Vlasta Šormová

Úvod

V souvislosti se vstupem ČR do evropských výborů pro normalizaci CEN/CENELEC k 31. 12. 1999 byly všechny normy prohlášeny za právně nezávazné; někteří uživatelé se tudíž domnívali, že jejich respektování je obecně pouze doporučené. Aby se předešlo problémům s používáním ČSN, předkládáme vysvětlení s citováním příslušných částí zákonů a vyhlášek, které v řadě oblastí závaznost různých ČSN upravují.

Na samosprávy obcí, měst a krajů se obracejí ředitelé škol s investičními požadavky na rekonstrukci osvětlení, rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu školního nábytku atd. s odkazem na platnou legislativu v této oblasti.

Pro usnadnění vašeho rozhodnutí jsou zde uvedeny konkrétní požadavky podle platných norem a právních předpisů ČR i EU.

Legislativa EU

  • Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),

  • Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin.

Legislativa ČR

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů,

  • Vyhláška MZd č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

  • Vyhláška MZd ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Výklad pojmů

Dítětem předškolního věku je fyzická osoba, která nezahájila plnění povinné školní docházky.

Žákem je fyzická osoba, která zahájila povinnou školní docházku a účastní se vzdělávacího procesu v zařízeních pro výchovu a vzdělávání.

Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vada řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení nebo chování.

Dlouhodobý pobyt je pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter.

Krátkodobý pobyt je pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny.

Přímo větratelnými prostory jsou prostory přirozeně větrané (větrané z venkovního prostoru budovy čerstvým vzduchem) nebo nuceně větrané (mechanicky).

Zobrazovací jednotkou je zařízení, které mění elektronické informace na optické a je určené pro zrakovou komunikaci s člověkem.

Zrakovým úkolem je zraková činnost potřebná k práci, případně místo s vizuálními prvky vykonávané práce .

Místo zrakového úkolu je místo, kde se nachází předmět zrakové činnosti (zrakového úkolu).

Normovaná hodnota je konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků.

Osvětlení

Vnitřní prostory budovy

Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání, určených k dlouhodobému pobytu žáků, musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám ČSN 730580-1, 2, 3. Místa žáků v lavicích musí být v učebnách orientována tak, aby žáci nebyli v zorném poli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani si nestínili místo zrakového úkolu.

Prostory určené ke krátkodobému pobytu

V prostorech určených pouze ke krátkodobému pobytu je možné použít celkového sdruženého osvětlení. Dále je možné je použít v případech uvedených v normě ČSN 360020, a to při skupinovém vyučování s různým uspořádáním pracovních míst v prostoru nebo v dílnách při potřebě osvětlit stíněné povrchy.

Pro žáky se zrakovým postižením nebo zrakovými vadami je nutné zajistit denní i umělé osvětlení, odpovídající specifickým potřebám podle stupně jejich postižení ČSN 730580-1,2,3 a ČSN EN 12464-1.

V soustavě sdruženého osvětlení denní i doplňující umělé osvětlení musí vyhovovat příslušným normovým hodnotám a požadavkům ČSN 360020.

Parametry umělého osvětlení

Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat normovým hodnotám ČSN EN 12464-1.

Osvětlení tabule

Osvětlení tabule musí odpovídat normovým hodnotám ČSN EN 12464-1. Tabule musí mít matný povrch (nevztahuje se na tabule, na které se nepíše křídou). Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno nebo střešní okno), v opačném případě musí být zakryt neprůsvitným materiálem, jehož činitel odrazu světla se blíží hodnotě činitele odrazu této stěny.

Úroveň denního i umělého osvětlení

Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami musí být v souladu s normovými hodnotami a požadavky ČSN 730580-EN1, 2, 3, ČSN 360020 a ČSN EN 12464-1.

Pracoviště u zobrazovacích jednotek

Pracoviště u zobrazovacích jednotek musí být umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla musí být vhodně rozmístěna a mít takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.

Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky

Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky musí být nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami musí být pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb, a to zejména podle tělesné výšky a prováděných činností a regulace denního osvětlení.

Osvětlení v ubytovacím

Nahrávám...
Nahrávám...