dnes je 21.4.2024

Input:

Organizace školního roku

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.2
Organizace školního roku

 

 

Směrnice ředitele školy č. .....

o organizaci školního roku

 

Čl. 1

Předmět a rozsah úpravy

 

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků a dále bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále podle vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.


Směrnice upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.


Čl. 2
Organizace školního roku


Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.

 

První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června.

 

Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.

Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným výše; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy.

 

Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, vyhlašuje volné dny ředitel školy po projednání se žáky a zřizovatelem.


Čl. 3
Termíny vydávání vysvědčení


V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

 

V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria.

 

V případě odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.

 

Čl. 4
Školní prázdniny


Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.

 

Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

 

Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.

Jarní

Nahrávám...
Nahrávám...