dnes je 17.6.2024

Input:

Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDP

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDP

Jaroslava Pfeilerová

Pojem

Srážku daně nebo zálohy na daň provádí pod svojí vlastní majetkovou odpovědností plátce daně. V § 38i ZDP je vymezen postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně, než je stanoveno, a při poskytnutí nižšího nebo vyššího daňového zvýhodnění, než je stanoveno – viz tabulka 1.

V § 38i ZDP je uveden postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně než je stanoveno a při vyplacení nižšího nebo vyššího daňového bonusu než je stanoveno. V ustanovení § 38d odst. 8 ZDP je pak uveden postup při opravách chybně sražené srážkové daně.

Tabulka 1

§ 38i odst. 1 ZDP – sražení vyšší zálohy a vyplacení nižšího měsíčního bonusu, než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynula lhůta pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "VDA") za toto zdaňovací období. O vrácenou částku na záloze nebo o doplacenou částku na měsíčním daňovém bonusu sníží plátce nejbližší odvod záloh.
§ 38i odst. 2 ZDP – sražení vyšší (roční) daně a vyplacení nižšího (ročního) bonusu než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání VDA za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Plátce daně je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl poplatníkovi a poté může podat dodatečné VDA. O tento vrácený rozdíl sníží plátce nejbližší odvod záloh. Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání.
§ 38i odst. 3 ZDP – sražení nižší zálohy a vyplacení vyššího měsíčního bonusu, než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha nižší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus vyšší, než měl být, může plátce srazit vzniklý rozdíl ze mzdy, pokud neuplynula lhůta pro podání VDA za toto zdaňovací období. O dodatečně vybranou částku na záloze nebo na měsíčním daňovém bonusu zvýší plátce nejbližší odvod záloh.
§ 38i odst. 4 ZDP – sražení nižší (roční) daně a vyplacení vyššího (ročního) bonusu než mělo být – nedoplatek zaviněný plátcem Dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku daňového bonusu, která vznikla zaviněním plátce, může srazit plátce daně ze mzdy, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání VDA za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. U poplatníka, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, může plátce daně v této lhůtě srazit dlužnou částku, a to i v případě, že poplatník podal za toto zdaňovací období daňové přiznání.
§ 38i odst. 5 ZDP – sražení nižší (roční) daně a vyplacení vyššího (ročního) bonusu než mělo být – nedoplatek zaviněný poplatníkem V případě, kdy dlužná částka na dani nebo neoprávněně vyplacená částka daňového bonusu vznikla zaviněním poplatníka, plátce daně buď:
  1. srazí po dohodě s poplatníkem tuto částku ze mzdy spolu s úrokem z prodlení, pokud u plátce neuplynula lhůta pro stanovení daně, a je povinen tuto částku uhradit, nebo
  2. oznámí tuto skutečnost správci daně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ji zjistil a současně předloží správci daně doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu. Nesplní-li tuto povinnosti, je povinen tuto částku uhradit.
§ 38i odst. 6 ZDP Plátce je povinen o podání oznámení, které učinil u správce daně podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP, současně informovat poplatníka.

Tabulka 2 – opravy daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

§ 38d odst. 8 ZDP – sražení vyšší daně než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (dále jen "VDAS"), pokud poplatník nevyužil postup podle § 36 odst. 7 a 8 ZDP, tzn., pokud nezahrnul příjmy zdaněné srážkovou daní do DAP.
§ 38d odst. 8 ZDP – sražení nižší daně, než mělo být Poplatníkovi, kterému byla sražena daň nižší, než je stanoveno, může plátce srazit vzniklý rozdíl ze mzdy, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání VDAS za toto zdaňovací období.

Výklad k  ustanovení § 38i ZDP

Ustanovení § 38i ZDP při vybírání dlužných částek rozlišuje, zda je nedoplatek na dani zaviněn plátcem, či poplatníkem. Jestliže nedoplatek vznikl:

  1. vinou plátce – pak opravu chybné daně musí provést plátce, vypočtený rozdíl na dani dodatečně odvést a od poplatníka vybrat do 2 let od konce lhůty pro podání VDA za zdaňovací období, ve kterém rozdíl vznikl. A to i v případě, že poplatník podal DAP. Do lhůty stanovené daňovým řádem je pak plátce povinen podat dodatečné VDA.
  2. vinou poplatníka – pak má plátce dvě možnosti:
    • buď zvolí postup podle bodu 1. a chybu dobrovolně opraví, rozdíl odvede (včetně úroku z prodlení), od poplatníka vybere,

    • nebo zjištěnou skutečnost oznámí ve stanovené lhůtě (do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém chybu zjistil) správci daně a předloží potřebné doklady k vybrání, poplatník pak bude správcem daně vyzván k podání DAP a nedoplatek tak bude vybrán správcem daně. Nesplní-li plátce tuto oznamovací povinnost, resp. nesplní-li ji ve stanovené lhůtě, bude povinen postupovat podle bodu 1. O tomto oznámení musí současně informovat poplatníka.

Pan Adámek podepsal prohlášení a uplatňoval od počátku roku 2019 slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě zletilé děti připravující se na budoucí povolání studiem. Jedno dítě v březnu 2019 ukončilo studium (nevykonalo předepsané zkoušky) a ve studiu již dále nepokračovalo. Pan Adámek tuto skutečnost zaměstnavateli oznámil až v červnu 2019, za měsíc duben a květen 2019 mu zaměstnavatel poskytl daňové zvýhodnění na jedno dítě neoprávněně, opravu za měsíc duben a květen provedl ve výplatě za červen 2019. Hrubá mzda pana Adámka činila za duben 25 000 Kč, za květen 18 000 Kč, za červen 18 000 Kč.

Tabulka 3 – Výpočet rozdílu na zálohách a na měsíčním daňovém bonusu

  duben  květen 
  Chybně (Kč)  Po opravě (Kč)  Chybně (Kč)  Po opravě (Kč) 
Hrubá mzda  25 000  25 000  18 000  18 000 
Povinné pojistné  8 500  8 500  6 120  6 120 
Základ daně (zaokr.)  33 500  33 500  24 200  24 200 
Záloha na daň  5 025  5 025  3 630  3 630 
Sleva na poplatníka  2 070  2 070  2 070  2 070 
Záloha po slevě  2 955  2 955  1 560  1 560 
Daňové zvýhodnění  2 884  1 267    2 884  1 267 
Záloha na daň po sl.  1 688  293
Daňový bonus  1 324
Rozdíl na záloze    1 688    293
Rozdíl na bonusu      1 324

Zaměstnavatel panu Adámkovi ve výplatě za červen 2019 dodatečně srazil částku 3 305 Kč. Částka se skládá z rozdílu na dani za duben a květen ve výši 1 981 Kč a rozdílu na vyplaceném daňovém bonusu za květen ve výši 1 324 Kč.

Provedenou opravu vykáže v řádném vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2019 a v přílohách č. 3 a 4 tohoto vyúčtování.

Postup této opravy je v roce 2019 stejný jako v předcházejících letech.

Tabulka 4 – Tiskopis Vyúčtování daně za rok 2019

Měsíc  Sl. 1
Mělo být sraženo

(Kč) 
Sl. 2
Bylo sraženo

(Kč) 
Sl. 5
Daňový bonus

(Kč) 
Duben 2019  1 688 0 0
Květen 2019 293 0 0
Červen 2019 293   2 724 0

Poznámka

Ve

Nahrávám...
Nahrávám...