dnes je 23.4.2024

Input:

Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu podle § 81 a násl. SprŘ (duben 2010)

1.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.6.1
Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu podle § 81 a násl. SprŘ (duben 2010)

Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu podle § 81 a násl. SprŘ

 

 

Státní plavební správa
Jankovcova 4
170 04 Praha 7 - Holešovice

 

V Praze dne 25. 2. 2009

(k č. j. 238/2009-THZ/11)

 

 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Státní plavební správy o stanovení příčin nehody plavidla v provozu na vodní cestě ze dne 15. 2. 2009, č. j. 238/2009-THZ/11

 

Účastník řízení podávající odvolání: František Novák, datum narození 12. 2. 1939, bytem Krejcarova 4, 147 00 Praha 4

 

 

Dne 15. 2. 2009 vydala Státní plavební správa rozhodnutí č. j. 238/2009-THZ/11, kterým podle § 31 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, stanovila příčiny nehody plavidla poznávacích znaků 232 222 v provozu na vodní cestě, ke které došlo dne 3. 1. 2009 ve 14.00 hod. na vodní nádrži Střečná. Plavidlo s poznávacími znaky 232 222, jehož jsem vlastník a provozovatel, jsem v okamžiku nehody vedl jako vůdce plavidla. V rámci nehody došlo k poškození trupu plavidla v jeho podponorové části o neznámý objekt na dně vodní nádrže.

 

Státní plavební správa stanovila jako příčinu výše uvedené plavební nehody vedení plavidla v místě, kde je plavba plavidel příslušnými plavebními znaky zakázána, s následným střetem trupu plavidla s pevnou překážkou. Plavba plavidel je v dané lokalitě zakázána i s ohledem na možnost výskytu překážek provozu na vodní cestě.

 

V rámci správního řízení vedeného Státní plavební správou o stanovení příčin plavební nehody jsem uváděl, že při vedení plavidla jsem neopustil plavební dráhu a nevplul do míst, kde je plavba plavidel příslušnými plavebními znaky zakázána. Ke střetu trupu plavidla s pevnou překážkou došlo naopak v plavební dráze v důsledku nedostatečné údržby vodní cesty. Na podporu svého tvrzení jsem požadoval provedení důkazu svědeckou výpovědí pana Jiřího Stejskala, který v rozhodný okamžik chytal ryby ve vzdálenosti cca 100 metrů od místa plavební nehody a měl možnost vidět, že mnou vedené plavidlo neopustilo plavební dráhu.

 

Státní plavební správa však tento důkaz v rozporu s § 52 SprŘ neprovedla a v odůvodnění rozhodnutí neuvedla v rozporu s § 68 odst. 3 SprŘ, jakým způsobem se vypořádala s tímto návrhem na provedení důkazu, tedy proč tento navržený důkaz neprovedla.

 

Napadené rozhodnutí je tedy v rozporu s právními předpisy a provedené dokazování je neúplné. Současně upozorňuji na povinnost správního orgánu zjistit podle § 3 SprŘ skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (zásada materiální pravdy).

 

V této souvislosti požaduji, aby rozhodnutí Státní plavební správy ze dne 15. 2. 2009, č. j. 238/2009-THZ/11, kterým stanovila příčiny nehody plavidla poznávacích znaků 232 222 v provozu na vodní cestě, bylo zrušeno a věc byla vrácena Státní plavební správě k novému projednání.

 

 

 

........................

František Novák

 

 

Poznámky:

 

Odvolání ( § 81-93 SprŘ) se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné právní účinky rozhodnutí. Správní orgán však může odkladný účinek odvolání v zákonem stanovených případech vyloučit.

Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení;

Nahrávám...
Nahrávám...