dnes je 22.5.2024

Input:

Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 73 SŘS (duben 2009)

1.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.6
Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 73 SŘS (duben 2009)

Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 73 SŘS

 

 

Městskému soudu v Praze - pracoviště Hybernská

Hybernská 18

110 00 Praha 1

 

 

Ke spis. zn. 10 Ca 12/2008

 

 

V Praze dne 20. února 2009

 

 

Žalobce: ABCD s. r. o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Lovosická 12, Praha 6, PSČ: 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 12345,

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Vorel, jednatel

 

 

Žalovaný: Magistrát hlavního města Prahy, odbor výstavby

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 00

 

 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě

 

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

 

I.

 

Žalobce podal dne 15. 1. 2009 žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti rozhodnutí žalovaného vydaného pod č. j. MHMP-774/2008/VYS dne 6. 12. 2008, kterým pravomocně povolil stavbu výrobní haly na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Ďáblice společnosti DCBA, a. s., IČ: 765 43 212, se sídlem: Na výšince 12, Praha 10.

 

Žalobce v žalobě popsal všechny skutečnosti, proč považuje rozhodnutí žalovaného za nesprávné a v rozporu se zákonem, když projektová dokumentace je v rozporu s rozhodnutím o umístění stavby a neodpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu. Výstavba uvedené výrobní haly by pak měla za následek zásadní zastínění pozemku žalobce, který s výše uvedeným pozemkem sousedí a na němž je umístěna nemovitost ve vlastnictví žalobce. To žalobce doložil odborným posudkem.

 

Společnost DCBA, a. s. nicméně již začala dne 15. 2. 2009 na základě vydaného stavebního povolení stavbu realizovat.

 

Důkaz:

Fotodokumentací pozemku parc. č. 123 v k. ú. Ďáblice ze dne 17. 2. 2009

 

 

II.

 

Žalobce tímto navrhuje soudu, aby přiznal podané žalobě odkladný účinek, když by jinak zhotovením stavby na základě vydaného stavebního povolení vznikla žalobci

Nahrávám...
Nahrávám...