dnes je 4.3.2024

Input:

Námitka proti návrhu územního plánu dle § 52 odst. 2 stavebního zákona (listopad 2011)

1.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.6
Námitka proti návrhu územního plánu dle § 52 odst. 2 stavebního zákona (listopad 2011)

Námitka proti návrhu územního plánu dle § 52 odst. 2 stavebního zákona

 

Městský úřad Klasy

odbor územního plánování

Zelená 7

421 00 Klasy

V Klasech dne 12. ledna 2011

 

Věc: Námitky proti návrhu územního plánu města Klasy podle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 172 odst. 5 správního řádu

 

Já, níže podepsaný Karel Novák, datum narození 12. 2. 1972, bytem Nad Potokem 11, 421 00 Klasy, jsem vlastníkem rodinného domu č. p. 16 na pozemku parc. č. st. 231/5 v k. ú. Klasy, obec Klasy. Tyto nemovitosti využívám k bydlení a k rekreaci.

 

Obsahem návrhu územního plánu města Klasy, který je aktuálně vystaven k veřejnému nahlédnutí, je mimo dalších záměrů také záměr na rozšíření stávající centrální skládky technického komunálního odpadu jako veřejně prospěšné stavby i na pozemky parc. č. 231/6, 231/7 a 231/8 v k. ú. Klasy, obec Klasy. Pozemky parc. č. 231/6 a 231/7 přitom přímo hraničí s pozemkem parc. č. st. 231/5 v mém vlastnictví.

 

Tímto podávám v souladu s § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 172 odst. 5 správního řádu následující námitku, která směřuje proti části územního plánu města Klasy vymezující plochu pro výše uvedený záměr s tím, že územím dotčeným námitkou jsou pozemky parc. č. 231/6 a 231/7 v k. ú. Klasy, obec Klasy.

 

Svou námitku odůvodňuji tím, že rozšíření stávající skládky až na pozemky, které hraničí s pozemkem parc. č. st. 231/5 v k. ú. Klasy v mém vlastnictví, na němž je umístěn rodinný dům č. p. 16 taktéž v mém vlastnictví, zásadně negativně ovlivní má práva a zájmy související s výkonem vlastnického práva k těmto nemovitostem. Rozšířením skládky do těsné blízkosti mého bydlení se zásadně zvýší zdravotní rizika všech osob bydlících v rodinném domě v důsledku možného znečištění pitné vody ze studny a ovzduší nebezpečnými látkami ze skládky. Dojde i ke zvýšení prašnosti kvůli pohybu pracovních strojů na pozemcích, o které bude skládka rozšířena, a k zintenzivnění zápachu ze skládky. U zemědělských produktů, které pěstuji na zahradě, může dojít ke kontaminaci nebezpečnými látkami. Rozšířením skládky až k hranici mých nemovitostí dojde také k významnému poklesu ceny těchto nemovitostí, a tím k zásahu do mého vlastnického práva.

 

Z těchto důvodů požaduji, aby pořizovatel územního plánu - město Klasy tuto plochu (pozemky

Nahrávám...
Nahrávám...