dnes je 22.7.2024

Input:

Modelový příklad čerpání dotací z Programu rozvoje venkova – projekt rozvoje komunitního centra v obci (04/02/2013)

4.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Modelový příklad čerpání dotací z Programu rozvoje venkova – projekt rozvoje komunitního centra v obci

Další možný zdroj financování municipálního a regionálního rozvoje představují v České republice vedle strukturálních fondů i dotace financované ze zemědělské politiky EU. Žadatelé je mohou v období 2007-2013 čerpat z Programu rozvoje venkova a z Operačního programu Rybářství. V tomto článku ředstavíme první modelový příklad čerpání dotací z Programu rozvoje venkova – projekt rozvoje komunitního centra v obci. Zaměříme se konkrétně na dotační tituly osy IV Leader, ze kterých je podporován regionální rozvoj prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). Dotační program je využitelný především pro místní aktivity občanů, spolků, obcí, měst a drobných podnikatelů.

 

1. Program rozvoje venkova, osa 4 LEADER – charakteristika dotačních titulů

Cílem podpor poskytovaných z osy IV LEADER je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu, zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova a rozvoj řídících a administrativních schopností na venkově. Zkratka Leader pochází z francouzského „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“, což se dá přeložit do češtiny jako „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Dotační prostředky v rámci osy Leader se tudíž zaměřují na spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Byla realizována již v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií, a dále samostatný národní program LEADER CZ financovaný výhradně ze státního rozpočtu ČR, který byl vypisován v letech 2004–2008, jako roční dotační program Ministerstva zemědělství. Od roku 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova. V rámci osy LEADER jsou k dispozici tři dotační tituly:

IV.1.1 Místní akční skupina

V rámci tohoto opatření realizují místní akční skupiny svůj Strategický plán Leader. Podpora je poskytována místním akčním skupinám, které splní kritéria přijatelnosti, posuzovaná SZIF, a jsou vybrána Hodnotitelskou komisí, složenou ze jmenovaných expertů. Opatření se realizuje na základě principů LEADER. Místní akční skupina definovaná jako geograficky homogenní území s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000. Účast zástupců v MAS je maximálně 50 %, druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací. Právní forma MAS může být obecně prospěšná společnost, občanské sdružení nebo zájmové sdružení právnických osob. Členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit. Místní akční skupina musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u Ministerstva vnitra ČR. MAS musí projednat a schválit strategii pro dané území metodou LEADER. V současné době existuje na území ČR více než 150 MAS. Přehled MAS registrovaných v ČR lze nalézt na internetových stránkách: http://eagri.cz/public/web/file/59724/prehled_mas.pdf.

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a příslušnými podmínkami opatření programu rozvoje venkova. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů. Výběr projektů Místními akčními skupinami probíhá minimálně jednou do roka.

Vidíme tedy, že místní akční skupiny provozují a financují nejen svou vlastní činnost, ale také vyhlašují výzvy, pomocí kterých žadatelé mohou získat finanční podporu. Tento způsob alokace je vhodný pro realizaci projektových záměrů menšího rozsahu (obvykle ve výši několik set tisíc Kč), pro které je obtížné žádat o příspěvky ze strukturálních fondů. Žadatelé nemusejí pro výzvy zpracovávat tak složité formuláře žádosti a Místní akční skupiny (MAS) zpravidla nabízejí i pomoc s přípravou. MAS mohou poskytovat konzultační činnosti za nízký poplatek nebo dokonce zdarma, což se ale většinou vztahuje pouze na členy MAS. Jako příklady projektů, které lze podpořit z daného dotačního titulu lze uvést kupříkladu: rekonstrukce komunitního centra, vybavení místa setkávání, oprava kulturního domu, pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních akcí, modernizace víceúčelového hřiště, technické vybavení obce, pořízení komunální techniky, vybavení a stavební úpravy mateřských škol, sportovní vybavení (kolektivní sporty, lezecké stěny, apod.), rekonstrukce dětských hřišť, agroturistické okruhy, revitalizace kulturně-historických památek, atd. Žadateli o dotace mohou být např. obce, města, neziskové organizace, podnikatelské subjekty nebo fyzické osoby.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.

 

2. Modelový příklad obecního

Nahrávám...
Nahrávám...