dnes je 1.3.2024

Input:

Zřizovatel školy

9.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 Zřizovatel školy

Ing. Vlasta Šormová, JUDr. Hana Poláková

Právní úprava

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje, kdo může být zřizovatelem školy:

Kdo může být zřizovatelem?

Zřizovatelem mateřské, základní a střední školy a školského zařízení může být:

  • ministerstvo,

  • kraj,

  • obec,

  • svazek obcí,

  • registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,

  • fyzické a právnické osoby – soukromé školy.

Působnost územních samosprávných celků ve školství

Nezapomeňte
Územní samosprávu ve školství vykonávají obce a kraje. Při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá obec a kraj zejména o soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého území, dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek.

Zřízení školy

Právní úprava

Pravomoc zastupitelstva obce je dána § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.

Zřízení školy je prvním úkonem, dalšími jsou zápis školy do rejstříku škol na základě žádosti, jmenování ředitele školy a stanovení jeho platu a poskytnutí části rozpočtu obce na provoz školy.

Povinnosti obce

Obec

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem – § 12 odst. 2, § 13 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.

Za tímto účelem obec zřídí základní školu, nebo zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Stanovení spádového obvodu školy

Spádový obvod školy

Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto:

a. je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,

b. je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou,

c. je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou

Nahrávám...
Nahrávám...