dnes je 16.7.2024

Input:

Mateřská škola - poplatky

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Mateřská škola – poplatky

Ing. Vlasta Šormová

Základní právní předpisy:

Výklad právní věty
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění – poslední aktualizace ke dni 1. 3. 2006

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Pozor!
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“) tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku.

Výše poplatků

Pozor změna od 1. 3. 2006!

Pozor!
Podle § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o mateřské škole stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ředitel mateřské školy (dále jen „úplata“) na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Měsíční výše úplaty

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce.

Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Bezplatné předškolní vzdělávání v MŠ

Povinnosti obce

Zákon č. 561/2004 Sb.

§ 34 odst. (4)dítě v posledním roce před zahájením plnění povinné školní docházky má právo na přednostní přijetí do mateřské školy. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy. Zároveň zde vzniká povinnost podle § 179 odst. 2 hradit této obci neinvestiční výdaje připadající na jedno dítě této školy, pokud se obce nedohodnou jinak.

Výslovně se tak obci ukládá povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to za obdobných podmínek, které jsou stanoveny v § 178, téhož zákona.

§ 179 odst. (2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Za tímto účelem

Nahrávám...
Nahrávám...