dnes je 2.3.2024

Input:

Rovný přístup ke vzdělávání a školským službám a přijímání cizinců do MŠ, ZŠ a SŠ

28.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 Rovný přístup ke vzdělávání a školským službám a přijímání cizinců do MŠ, ZŠ a SŠ

Ing. Vlasta Šormová

odkaz na právní předpis
 

 

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zákon č. 343/2007 Sb., kterým se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám

Úvod

Starostové obcí jako zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení ve své působnosti by měli být informování o tom, že je třeba dodržovat rovný přístup ke vzdělávání a školským službám a přijímání cizinců do MŠ, ZŠ a SŠ na území ČR.

Dne 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona č. 561/2004 Sb., a to zákonem č. 343/2007 Sb., kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. Smyslem novely je naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte bez ohledu na to, zda na našem území pobývá oprávněně nebo neoprávněně.

Novela zákona zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku v základních školách, nižších stupních gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoře jak k základnímu vzdělávání, tak ke školnímu stravování a školským službám (školní družina, školní klub apod.).

Rovný přístup je zaručen všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území.

Finanční prostředky jsou přidělovány školám na všechny žáky, včetně cizinců.

Základní školy při přijímání dětí cizinců již nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území naší republiky.

Ke střednímu vzdělávání mají zajištěný přístup za stejných podmínek jako občané ČR i všichni cizinci, kteří na území ČR pobývají legálně.

K předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince. To znamená, že výše úplaty za vzdělávání a školské služby musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR, při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se jich také týká přednostní právo na přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a další.

Kdo je občanem Evropské unie?

Podle § 183b zákona č. 561/2004 Sb. se za občana Evropské unie považuje i občan Švýcarské konfederace a občan smluvního státu Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.

Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje cizinec, který není občanem Evropské unie a může na území České republiky pobývat z důvodu svého postavení:

 1. rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

 2. osoby, na kterou se ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající se rodinných příslušníků občanů Evropské unie, vztahují obdobně.

Stejná práva a povinnosti jako občan Evropské unie má také:

 1. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území České republiky podle Čl. 11 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty,

 2. dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, podle Čl. 21 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty,

 3. rezident, jemuž bylo na území České republiky uděleno povolení k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 4. osoba, které bylo na území České republiky uděleno povolení k pobytu z důvodu jejího postavení rodinného příslušníka dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie.

Přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám

Podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb. mají občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.

Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup:

 1. k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republiky,

 2. ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,

 3. ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky,

 4. k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany, nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Přijímání cizinců ke vzdělávání

Rovný přístup je zaručen všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území.

Je třeba naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte bez ohledu na to, zda na našem území pobývají oprávněně nebo neoprávněně.

Mateřská škola

K předškolnímu vzdělávání mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince.

Příjímání cizinců do mateřské školy je za stejných podmínek jako u občanů ČR. To znamená, že výše úplaty za vzdělávání a školské služby musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se jich také týká přednostní právo na přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a další.

Základní škola

K základnímu vzdělávání mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince.

Příjímání cizinců do základní školy je za stejných podmínek jako u občanů ČR. To znamená, že výše úplaty za vzdělávání a školské služby musí být stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR.

Cizinci, kteří nejsou občany EU a jejich rodinnými příslušníky, se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených školským zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Nezapomeňte
POZOR – ředitelé základních škol při přijímání dětí cizinců nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území naší republiky.

Je třeba naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte bez ohledu na to, zda na našem území pobývají oprávněně nebo neoprávněně.

Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany mají rovný přístup ke vzdělávání za podmínek stanovených školským zákonem. Stát prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje podmínky pro úspěšnou integraci

Nahrávám...
Nahrávám...