dnes je 4.12.2022

Input:

Majetek v příspěvkových organizacích

2.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek v příspěvkových organizacích

Ing. Olga Hanzlová

Pojem

V § 495 NOZ je uvedeno, že majetek je vše, co osobě (fyzické i právnické) patří. Jmění osoby tvoří souhrn majetku a jejích dluhů. Věci jsou hmotné a nehmotné. Nehmotné věci jsou práva, jejichž podstata to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

Majetek dělíme na movitý a nemovitý. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením. Věci, které nelze přemístit, přestože se nacházejí na pozemku, jsou stavby.

Součást věci je vše, co k ní podle povahy náleží a co nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součástí pozemku je prostor i pod povrchem, což jsou stavby (s výjimkou staveb dočasných).

Stavba

Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou na účtu 021 účtovány stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti:

 • stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle jiných právních předpisů,

 • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,

 • technické rekultivace,

 • byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle jiného právního předpisu,

 • nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou,

 • technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 ZoÚ, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč,

 • technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ,

 • právo stavby, pokud není zásobou.

Podle § 45 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou stavby členěny podle způsobu využití:

 • bytové domy a bytové jednotky,

 • budovy pro služby obyvatelstvu,

 • jiné nebytové domy a nebytové jednotky,

 • komunikace a veřejné osvětlení,

 • jiné inženýrské sítě,

 • ostatní stavby.

Pro potřeby účtování v příspěvkových organizacích využijeme některé informace, co patří do ostatních staveb (výčet není úplný, uvádíme pouze všeobecně použitelné stavby):

 • dřevěné budovy,

 • stavby opěrných zdí,

 • oplocení i bez podezdívky,

 • nádvoří, dvůr,

 • odstavné plochy pro jízdní kola včetně konstrukcí pro uchycení kol,

 • studny, vrty,

 • vodní nádrže,

 • zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla,

 • fontány, hydranty, kašny,

 • sirény,

 • bleskosvody,

 • terénní úpravy včetně násypů, výkopů,

 • informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,

 • most, látka, propustek,

 • přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejné přístupné přístřešky,

 • rybníky,

 • stožáry pro vlajky

 • a další.

Ne každá stavba je však nemovitostí, i když je vedena na účtu 021. Nemovitost je pouze ta stavba, která je se zemí spojená pevným základem. I drobná stavba se účtuje na účet 021.

Pozemek

Na účet 031 – Pozemky se účtují všechny pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Pozemky se technicky nezhodnocují, ani o porosty. Úprava porostů nezvyšuje hodnotu pozemku a posuzuje se jako udržovací práce.

Podle § 45 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou pozemky členěny na:

 • stavební pozemky,

 • lesní pozemky,

 • zahrady, pastviny, louky, rybníky,

 • zastavěné plochy,

 • ostatní pozemky.

Součást věci

Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se věc znehodnotila. Stavba však není součástí pozemku.

Součást pozemku

Za součásti pozemku se obvykle považují:

 • kulturní vrstva půdy,

 • trvalé porosty na pozemku včetně jejich součástí,

 • některé venkovní úpravy jako zahradní vodovody, kanalizační přípojky nebo meliorační zařízení, umístěné pod povrchem pozemku,

 • nezbytný prostor nad povrchem i pod povrchem pozemku.

Součástí pozemku není rekultivace pozemků (technická rekultivace může být vedena jako stavební celek na účtu 021), pěstební materiál (např. sazenice stromků), zatrubnění potoka nebo zahrádkářská chata apod.

Pro zjištění, co je a co není součástí pozemku, je rozhodující funkční a fyzická spojitost s pozemkem, případné znehodnocení pozemku v případě oddělení součástí věci od pozemku a rozlišování pojmu stavba. Pak i stavba na pozemku (nebo pod povrchem) je hmotným majetkem. Každý jednotlivý případ je nutno posuzovat individuálně.

Součást stavby

Součástí stavby je vše, co k ní podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím stavba znehodnotila.

Za součást domů, budov a staveb se považují zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Například: základy, střecha, vchody, schodiště, konstrukce, balkony, terasy, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, okna, dveře, ústřední vytápění včetně kotle, kamna zapojená do komína, pevně napojená akumulační kamna, pevně napojené pračky a sporáky, přístavby, pokud jsou s původní stavbou propojeny provozně, nikoliv instalačně, apod. Ke správnému zařazení majetku můžeme využít ustanovení uvedená v pokynu D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pokyn GFŘ D- 22).

Podle přílohy č. 1 pokynu GFŘ D-22 nedílnou součástí stavebních děl i technickým vybavením stavebních děl mimo jiné jsou:

 • obklady stěn a stropů včetně zavěšených stropů (např. kazetových),

 • vestavný nábytek,

 • základní armatury a vybavení spojené se stavebním dílem, tj. klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské sporáky, kuchyňské odsávače par, karmy, bojlery, vysoušeče rukou a prefabrikovaná jádra,

 • vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) a plynů,

 • okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy,

 • zabudovaná umělecká díla v domech a budovách, ale pokud by se jednalo např. o jednotlivé pamětní desky, které nejsou na budově pevně připevněny, jedná se o samostatnou movitou věc, která se zaúčtuje na účet 022,

 • osobní výtahy a nákladní výtahy, kromě technologických nákladních výtahů uvedených v pokynu GFŘ D-22 k § 26 ZDP bod 1, takže nákladní výtahy ve školních jídelnách, kterými jsou převáženy potraviny nebo připravená jídla, tak budou vedeny na účtu 022 jako samostatná movitá věc,

 • protipožární zařízení včetně rozvodů a hasicích přístrojů, kromě požárně bezpečnostních zařízení, která jsou k hašení na technologických zařízeních a zabezpečovacích zařízeních, a požární signalizace v domech a budovách uvedených v pokynu GFŘ D-22 k § 26 ZDP v bodě 1,

 • izolace stavebních děl všeho druhu,

 • dopravní značky a dopravní značení

Podle pokynu GFŘ D-22 k § 26 ZDP výrobními zařízeními, zařízeními a předměty k provozování služeb (výkonů), účelovými zařízeními a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou zejména stroje, přístroje, zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody, které účtujeme na účtu 022, například (není uveden celý výčet, uvádíme pouze všeobecně):

 • zařízení pro místní rozhlas a čas (kromě rozvodů),

 • zařízení výtopen – kotelen (středotlakých, vysokotlakých, parních, horkovodních) a výměníkových stanic pro průmyslovou výrobu tepla a dále výměníkových stanic,

 • požárně bezpečnostní zařízení a ochranné systémy, které slouží pro protipožární zabezpečení technologických zařízení, zabezpečovací zařízení a bezpečnostní zařízení včetně jejich signalizace v domech a budovách (kromě rozvodů uvedených ve vysvětlivkách k příloze zákona obsažené v pokynu D-300),

 • zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování včetně chladírenského a mrazírenského vybavení,

 • účelová zařízení pro školství, vzdělání, kulturu, sport a účelová zařízení zdravotnických pracovišť,

 • audiovizuální zařízení budov a staveb,

 • přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku,

 • telefonní ústředny, veřejné telefonní stanice ve stavebních dílech, zařízení potrubní pošty,

 • antény včetně satelitních,

 • trezory a trezorové skříně,

 • nábytek určený k výrobním účelům a provozování služeb.

Za součást stavby se například nepovažují elektrospotřebiče zapojené pouze zástrčkou do zásuvky, ty jsou samostatnými movitými věcmi, účtujeme na účet 022.

Příslušenství věci

Příslušenství věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Jsou to předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový

Nahrávám...
Nahrávám...