dnes je 4.12.2022

Input:

Majetek - předání nemovitého majetku zřizovatele příspěvkové organizaci

5.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek – předání nemovitého majetku zřizovatele příspěvkové organizaci

Ing. Olga Hanzlová

Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat mimo jiné:

 • vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek),

 • vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům apod.

Ve zřizovací listině zřizovatel uvede, který majetek bude předán příspěvkové organizaci k hospodaření a který majetek může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví, i když ho nabývá pro svého zřizovatele. Přestože ve výkladu těchto ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že zřizovatel majetek příspěvkové organizaci svěří, lze v praxi zaznamenat případy, kdy zřizovatel pro nedostatek finančních prostředků na odpisy volí kromě základní formy "svěření majetku do správy příspěvkové organizaci" také jinou formu, a to buď smlouvu o pronájmu, nebo smlouvu o výpůjčce. Při tomto způsobu předání majetku příspěvkové organizaci zřizovatel nemusí řešit finanční krytí odpisů, protože odpisy majetku, které má na účtech odpisovaného majetku, hradí z vlastních výnosů.

Možnosti předání nemovitého majetku PO

Nyní vysvětlíme tři možnosti předání nemovitého majetku příspěvkové organizaci.

1. Nemovitý majetek svěřený příspěvkové organizaci

Pokud zřizovatel svěří příspěvkové organizaci nemovitý majetek (budovy a stavby, případně i pozemky), musí ho přesně vymezit a musí vymezit práva, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. To znamená, že stanoví podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně. Ve všech uvedených způsobech předání nemovitého majetku příspěvkové organizaci musí být majetek předán na základě předávacího protokolu. Změny v hodnotě svěřeného majetku by měly být zapracovány zpravidla jednou ročně v dodatcích zřizovací listiny na základě provedené inventarizace o technickém zhodnocení.

Zaúčtování

Při bezúplatném nabytí dlouhodobého hmotného majetku (nemovitosti) účtuje o svěření majetku zřizovatelem příspěvkové organizaci v souladu s ustanoveními odst. 4.1.1. ČÚS č. 709 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 021 – Stavby nebo 031 – Pozemky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky. Pokud v případě bezúplatného nabytí nemovitého majetku (stavby) od vybrané účetní jednotky byly vytvořeny oprávky, účtuje o nich nabývající účetní jednotka ve výši těchto oprávek na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 081 – Oprávky ke stavbám. Pozemky se neodpisují.

V případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami účetní jednotka při ocenění tohoto majetku nepoužije reprodukční pořizovací cenu, ale navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala (§ 25 odst. 6 ZoÚ).

 1. Zřizovatel svěřil příspěvkové organizaci do bezplatného užívání budovu. Její pořizovací hodnota vedená v účetnictví zřizovatele byla 2 000 000 Kč. Oprávky k datu bezúplatného převodu byly ve výši 1 300 000 Kč. Na technické zhodnocení budovy byl v minulosti použit investiční transfer, který v době převodu byl v částce 600 000 Kč.
 2. Dále byl příspěvkové organizaci svěřen stavební pozemek pod budovou v hodnotě 400 000 Kč.

Tabulka 1

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Zaúčtování nemovitého majetku (budovy a stavby) v pořizovací ceně na základě předávacího protokolu  2 000 000  021   
  Oprávky ke dni bezúplatného převodu budovy zřizovatelem příspěvkové organizaci  1 300 000    081 
  Poměrná část zůstatkové ceny budovy pořízené z vlastních zdrojů  100 000    401 
  Poměrná část zůstatkové ceny budovy v návaznosti na transferový podíl (část budovy byla pořízena z investičního transferu)  600 000    403 
2.  Zaúčtování předaného pozemku od zřizovatele  400 000  031  401 

Odpisování

Jakmile byl příspěvkové organizaci svěřený nemovitý majetek předán do správy na základě předávacího protokolu, pokračuje příspěvková organizace v odpisování majetku prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl majetek zařazen do užívání. Zde se nezohledňuje zápis do katastru nemovitostí, protože nemovitost byla v katastru nemovitostí již vedena. Kategorizaci nemovitého majetku příspěvková organizace převezme od zřizovatele. Odpisový plán nemovitosti si účetní jednotka sestaví s ohledem na skutečnost týkající se předpokládaného okamžiku vyřazení majetku z užívání. Pokud účetní jednotka nestanoví jinak, má se za to, že významná část pro zaúčtování zůstatkové ceny při vyřazení je 5 % ocenění majetku. Pro každou organizaci se může výše stanovené významné částky lišit. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období. Příspěvková organizace kryje odpisy z dotace zřizovatele. Zřizovatel na každý rok schvaluje rozpočet příspěvkové organizace a jeho součástí je výše dotace na krytí odpisů. V případě, že zřizovatel schválí rozpočet na příslušný rok, ale neuvede, v jaké výši schválil odpisy, pak v případě povinného odvodu odpisů zpět na zřizovatele musí zřizovatel konkrétní částku k odvodu uvést do svého požadavku.

Opravy, údržba a technické zhodnocení

Příspěvková organizace provádí běžné opravy, údržbu, revize apod. ze svých provozních prostředků. Velké stavební opravy nebo technická zhodnocení provádí organizace na základě schválení zřizovatelem. Je na zřizovateli, aby ve zřizovací listině uvedl, za jakých podmínek mohou být provedeny. Může být například stanovena limitující částka pro provedení rekonstrukcí, modernizací a investičních prací na svěřeném nemovitém majetku a bude požadováno schválení zřizovatelem před započetím prací nebo po ukončení prací apod. V případě, že příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele odvedla finanční částku na pokrytí odpisů místo toho, aby jí zůstaly ve fondu reprodukce majetku, investičním fondu na zajištění oprav apod., je na zřizovateli, aby hradil nezbytné opravy na těchto nemovitostech.

Uzavírání smluv o pronájmu

Pokud by příspěvková organizace chtěla pronajímat dočasně nevyužité nebytové prostory svěřeného nemovitého majetku formou nájemní smlouvy, uvede zřizovatel ve zřizovací listině, zda rozhodla rada obce svěřit tuto působnost příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci zcela nebo zčásti (mohou to být krátkodobé smlouvy do jednoho roku nebo dlouhodobé smlouvy) v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Výnosy z pronájmů

Pokud byla pravomoc pronajímat dočasně nevyužité nebytové prostory svěřených nemovitostí přenesena na příspěvkovou organizaci, výnosy z pronájmů jsou jejím příjmem a příspěvková organizace je pak uvede do svého daňového přiznání jako zdanitelný příjem.

2. Nemovitý majetek pronajatý příspěvkové organizaci

Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání podle zákona č. 89/2012 Sb.

Za nebytové prostory se podle tohoto zákona považují místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov.

V nájemní smlouvě musí být uvedeno:

 • předmět a účel nájmu,

 • výše nájemného – není-li stanovena výše nájemného nebo není-li úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou,

 • úhrady – není-li dohodnuto jinak, nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce,

 • doba pronájmu, na kterou se nájem uzavírá, nejde-li o dobu neurčitou,

 • vymezení místností, které budou pronajímány,

 • nájemce je povinen uzavřít pojištění, jen pokud to stanoví smlouva,

 • nájemce je povinen oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla,

 • uzavírání podnájemních smluv – není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím souhlasem pronajímatele (smlouva o podnájmu musí být písemná),

 • skončení nájmu – není-li dohodnuto jinak, výpovědní lhůta je tři měsíce. Počítá se od prvého

Nahrávám...
Nahrávám...