dnes je 20.3.2023

Input:

Lex Ukrajina pro oblast školství a vzdělávání žáků z Ukrajiny - základní vzdělávání

6.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11
Lex Ukrajina pro oblast školství a vzdělávání žáků z Ukrajiny – základní vzdělávání

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Dne 21. března 2022 nabyl účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který pozbývá platnosti 31. března 2023. Ve vztahu ke školskému zákonu, který je obecnou právní úpravou, vystupuje zákon č. 67/2022 Sb. jako lex specialis (zvláštní právní úprava), jejíž ustanovení mají v případě kolize přednost. Tento zákon označovaný také jako Lex Ukrajina (1) byl upraven a doplněn zákonem č. 199/2022 Sb. (označován jak "Lex Ukrajina 2"). Zákonem č. 199/2022 Sb. se prodlužuje doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023. Zároveň se ruší časově omezené výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023. Automaticky ze zákona tedy dojde mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Zákon se vztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana kvůli některým opatřením v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto osoby zavádí tento zákon zkratku "cizinec" – jedná se pouze a výlučně o osoby:

 • - kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se:
  1. vízovým štítkem nebo
  2. záznamem o udělení dočasné ochrany
 • - kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízu, pro cizince s dočasnou ochranou – prokazuje se:
  1. uděleným vízovým štítkem nebo
  1. razítkem v cestovním pasu

Nevztahuje si na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské státní občanství.

Povinná školní docházka

Podle § 36 odst. 1 ŠZ je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Žák, na kterého se povinná školní docházka vztahuje, musí plnit povinnou školní docházku ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, některým ze způsobů uvedených v § 38 školského zákona (např. ve škole v zahraničí).

Pokud však mají zákonní zástupci těchto dětí - cizinců zájem o to, aby se dítě vzdělávalo v základní škole (a plnilo povinnou školní docházku) i v případě, kdy nejsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, mají právo podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte.

Ve školním roce 2022/23 se vztahuje povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016.

Ve školním roce 2023/24 se vztahuje povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2017.

Po dobu prvních 90 dnů pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit. Využít je možné např. pobytu v adaptačních skupinách. Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to samozřejmě právo.

Podle § 36 odst. 2 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na určitou skupinu dětí:

 • - na státní občany České republiky, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • - na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • - na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Děti cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana kvůli ozbrojenému konfliktu na území Ukrajiny vyvolanému invazí vojsk Ruské federace, proto musejí plnit povinnou školní docházku v základní škole v ČR, pokud jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.

Pokud však mají zákonní zástupci těchto žáků – cizinců zájem o to, aby se žák vzdělával v základní škole i v případě, kdy nejsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, mají právo podat žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky v základní škole.

Děti cizinců nejsou povinny se k plnění povinné školní docházky v základní škole hlásit bezprostředně po příjezdu, mohou využít pobyt v adaptačních skupinách. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to právo.

Všechna níže uvedená pravidla se týkají přijímání ke vzdělávání do základních škol, které mají stanoven spádový obvod, v období mimo zvláštní zápis žáků cizinců, tedy v době mimo 1. 6. – 15. 7. 2023

 • - k základnímu vzdělávání ve všech ročnících v průběhu školního roku 2022/23,
 • - k základnímu vzdělávání ve 2. a vyšším ročníku, a to i pokud jsou žádosti podány v termínu zápisu cizinců podle tohoto zákona, tj. i v období 1. 6. – 15. 7. 2023,
 • - žádostí o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2023 podaných po termínu zápisu cizinců podle tohoto zákona.

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2023 před termínem zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit.

Při přijímání cizinců do vyšších ročníků ZŠ se nejedná o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí ke vzdělávání analogicky s § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona.

Přijímání je vždy vedeno ve správním řízení – nepřijetí je řádně odůvodněno.

Přihlášky se podávají:

 1. v českém jazyce;
 2. ředitel školy akceptuje dvojjazyčnou přihlášku podle zveřejněného vzoru MŠMT;
 3. výhradně v ukrajinském jazyce – postupuje se podle § 16 odst. 2 SŘ (účastník přihlášku předloží v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje.

Ředitel zašle sdělení o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle vzoru zveřejněného na edu.cz/ukrajina.

Pokud ředitel rozhodně o přijetí dítěte – cizince, jedná se o přijetí bez jakéhokoli časového omezení, tedy "na dobu neurčitou".

Přijatým cizincům se ve školní matrice jako kód zahájení uvede nově k tomu určený kód "U".

Na základní školy, které nemají stanoven spádový obvod (tedy školy soukromé či církevní, popřípadě školy zřizované podle § 16 odst. 9 ŠZ), se výše uvedené vztahuje obdobně s tím rozdílem, že takto postupují v případě žádostí podaných mimo režim zápisu realizovaného ve standardních termínech podle školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, které je uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti školy. Spádová škola je školským zákonem určena, aby zajišťovala vzdělávání dětí s místem pobytu (evidovaným v souladu s příslušnými právními předpisy) v jejím školském obvodu.

Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel, do něhož mají přístup orgány veřejné moci (v tomto případě zejména obce), neodpovídá faktickému bydlišti, které zákonný zástupce uvádí za účelem určení spádovosti školy, ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli doložil.

Žádost za nezletilého uchazeče podává:

 • - zákonný zástupce žáka; podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec;
 • - osoba, která má žáka svěřeného do péče;
 • - obecný opatrovník (určený soudem);
 • - ústavní zařízen, do jehož péče je žák svěřen.

Ředitel základní školy zařazuje žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Obvykle je vhodnější (zvláště ve vyšších ročnících) zařadit žáka do ročníku dle věku a využít individuální přístup pro postupnou integraci žáka. Žák by neměl být zařazen o více než jeden ročník níže, než kam přísluší věkem.

Pokud již žák splnil povinnou školní docházku (jejíž splnění se posuzuje podle českých právních předpisů), může být přesto přijat do základní školy, pokud ředitel školy současně v zájmu žáka rozhodne o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona.

Pokud je např. v určitém ročníku, kam by měl být žák přijat, naplněna kapacita třídy, ředitel školy může požádat zřizovatele školy o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě až o 4 žáky v souladu s § 23 odst. 5 školského zákona. Případně ředitel školy vytvoří novou třídu, pokud to kapacita školy dovoluje.

Nepřijetí z důvodu plné kapacity

V případě naplněné kapacity školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení) neumožňuje školský zákon přijetí žáka.

Pokud z kapacitních důvodů není možné přijmout cizince s místem pobytu ve spádové oblasti,

 • - ředitel spádové školy informuje zřizovatele o tom, že z důvodu plné kapacity školy nepřijme cizince;
 • - zřizovatel projedná s řediteli ostatních základních škol, které zřizuje možnost přijetí žáka – cizince do některé z těchto škol. Pokud zřizovatel žádnou další školu nezřizuje nebo do žádné z jím zřizovaných škol nelze z kapacitních důvodů žáka přijmout, informuje o tom zřizovatel krajský úřad;
 • - krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli jinou školu ve své působnosti, kam bude možné žáka přijmout. Krajský úřad je oprávněn po projednání tímto postupem určit nejenom školu zřizovanou obcí či svazkem obcí, ale také školu soukromého nebo církevního zřizovatele;
 • - pokud nelze z důvodu plné kapacity všech škol zřizovaných v určitém kraji žáka přijmout, informuje krajský úřad o této skutečnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které určí jiný kraj, v němž bude dítě přijato.

V předchozím školním roce probíhal povinně ve školách, které mají stanoven spádový obvod, tzv. zvláštní zápis určený výhradně pro cizince. Ve školním roce 2022/23 již ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis – může zvolit variantu jednotného termínu zápisu nebo variantu zvláštního zápisu v pozdějším termínu. O volbě, zda uskutečnit jednotný nebo zvláštní zápis, bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem. Při rozhodování o tom, zda vyhlásit zvláštní zápis, doporučujeme zvážit především naplněnost a kapacitu školy a předpokládaný počet dětí nebo žáků s dočasnou ochranou, kteří s ohledem na místo pobytu mohou nastoupit do 1. ročníku v dané škole.

Pravidla pro zvláštní zápis platí pro všechny školy.

Ředitel školy stanoví termín a místo konání zvláštního zápisu nejpozději spolu s oznámením o konání zápisu podle školského zákona způsobem v místě obvyklým. Na zvláštní zápis se vztahují pravidla pro zápis dle školského zákona s výjimkou termínu konání.

Ředitel základní školy postupuje podle ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona. V předstihu:

 • - stanoví kritéria přijímání;
 • - předpokládaný počet přijímaných;
 • - přidělí registrační čísla;
 • - vyvěsí seznam přijatých;
 • - doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Vzhledem k tomu, že seznam přijatých i rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovují v českém jazyce, ředitel zároveň zašle sdělení o nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle příslušného vzoru.

Pokud by ředitel při zvláštním zápise rozhodl o nepřijetí dítěte cizince s pobytem ve spádové oblasti, oznámí tuto skutečnost zřizovateli.

Dítě cizinec musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosti o přijetí ke vzdělávání v konkrétní škole. Skutečné zahájení docházky do školy tedy může nastat i později (zejména pokud probíhají prázdniny apod.). Pokud zákonný zástupce zvolí jinou než spádovou školu a ta cizince nepřijme, přihlásí zákonný zástupce dítě do spádové školy. Pokud ani spádová škola nemůže z kapacitních důvodů dítě přijmout, postupuje se podle § 2.

Postup při vyřazení ze školy

Pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo střední škole nebo pokud se cizinec neúčastní vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo předškolního vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy.

Ředitel školy k datu uvedenému v oznámení ukončí vzdělávání tohoto dítěte/žáka, v matrice uvede kód G – ukončení docházky cizince do školy v ČR.

Úprava vzdělávací obsahu

Ustanovení § 3 zákona č. 67/2022 Sb. umožňuje řediteli základní školy na dobu nezbytně nutnou upravit dle aktuální situace ve škole vzdělávací obsah (tj. očekávané výstupy a učivo), podle kterého se vzdělávají žáci-cizinci. Hlavním cílem úprav je adaptace žáka-cizince na vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu

Nahrávám...
Nahrávám...