dnes je 25.4.2024

Input:

Jmenování člena umělecké rady základní umělecké školy

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11
Jmenování člena umělecké rady základní umělecké školy

Jmenování člena umělecké rady Základní umělecké školy Název dle zřizovací listiny

 

Základní umělecká škola Název dle zřizovací listiny, se sídlem Adresa,

 

Zastoupená ředitelem Jméno a příjmení

 

Vážená paní/Vážený pan

Jméno a Příjmení .....................................................narozen/a Datum narození , v Místo narození,

 

bytem Adresa bydliště

 

Vážená paní/Vážený pane

 

S účinností od Datum Vás pověřuji výkonem práce v umělecké rady Základní umělecké školy Název dle zřizovací listiny. Umělecká rada je poradním orgánem ředitele školy v odborných otázkách.

 

Člen umělecké rady za své oddělení nebo odbornou sekci

- koordinuje a plánuje činnost;

- koordinuje činnosti spojené s tvorbou školního vzdělávacího programu;

- koordinuje a plánuje školní kola soutěží a přehlídek základních uměleckých škol;

- koordinuje a plánuje akce spojené s prezentací školy na veřejnosti;

- účastní se na pokyn ředitele jednání okresní, krajské umělecké rady, předává podněty z těchto orgánů svým kolegům;

- spolupodílí se na plánování a rozvoji materiálně-technického zabezpečení svého oddělení nebo oborné sekce;

- spolupodílí se na plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;

- vede pravidelně schůzky svého oddělení nebo odborné sekce a informuje vedení školy;

- atd. ....

 

Pověření výkonem práce v umělecké radě školy je na dobu určitou do/nebo na dobu neurčitou.

Ve Vaší práci v umělecké radě Vám přeji mnoho úspěchů.

 

S pozdravem

Jméno a příjmení

 

Ředitel Základní umělecké školy Název dle zřizovací listiny

 

Převzal dne: Datum

 

Podpis

 

Komentář:

 

Umělecká rada v základní umělecké škole

Základní umělecké vzdělávání v základních uměleckých školách je realizováno ve čtyřech uměleckých oborech - v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Struktuře těchto uměleckých oborů, popřípadě struktuře vzdělávacích zaměření uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní umělecké vzdělávání odpovídá struktura uměleckých rad a jejich jednotlivých sekcí.

 

Ústřední umělecká rada (ÚUR)

je nejvyšším výkonným a řídícím článkem ve struktuře uměleckých rad ZUŠ České republiky a podle statutu MŠMT ze dne 31. května 1993 je odborným poradním sborem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast základního uměleckého vzdělávání.

Podle Zásad pro činnost uměleckých rad základních uměleckých škol je tvořena

- předsedy nástrojových a oborových sekcí v rámci České republiky

- předsedy krajských uměleckých rad (KUR)

1. Člen Ústřední umělecké rady - předseda nástrojové a oborové sekce

- odborně řídí a koordinuje činnosti příslušné republikové sekce;

- zpracovává připomínky a podněty z praxe škol k potřebným úpravám a aktualizaci dokumentu RVP ZUV za jednotlivé kraje a předává je předsedovi ÚUR ZUŠ ČR;

- aktivně se účastní přípravy a organizace odborných školení a seminářů v souvislosti s kurikulární reformou základního uměleckého vzdělávání;

- podílí se na přípravě a organizaci ústředních kol soutěží a přehlídek ZUŠ;

- jako předseda sekce má přístup ke všem materiálům potřebným k organizaci ústředního kola soutěže;

- zodpovídá za tvorbu a aktualizaci soutěžních podmínek (viz Organizační řád soutěží a přehlídek ZUŠ);

- zodpovídá za včasné předávání informací z jednání ÚUR členům příslušné sekce je povinen účastnit se všech jednání ústřední umělecké rady.

2. Člen ústřední umělecké rady - předseda krajské umělecké

Nahrávám...
Nahrávám...