dnes je 17.6.2024

Input:

INFORMOVANÝ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů a souhlas s poskytnutím poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.63
INFORMOVANÝ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů a souhlas s poskytnutím poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání

Vzor
Zákonný zástupce
Jméno a příjmení  
                                                                         
Klient
Jméno a příjmení  
                                                                         
Datum narození                                                                            
Bydliště                                                                            
Důvod žádosti                                                                            

Prohlašuji, že jsem byl/a předem srozumitelně a jednoznačně informován/a o:

  1. všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o průběhu, rozsahu, délce, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
  2. prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby,
  3. svých právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které byly poradenským pracovníkem zodpovězeny:

a) ANO b) NE

V případě, že má být poradenská služba poskytnuta nezletilému dítěti, bylo přiměřeně poučeno, dostalo možnost klást doplňující otázky s ohledem k věku a rozumové vyspělosti.

Souhlasím/ nesouhlasím* se zpracováním a uchováním osobních údajů  v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem v souvislosti s poskytováním poradenských služeb.

Beru na vědomí, že doporučení školského poradenského zařízení bude rovněž poskytnuto škole nebo školskému zařízení. Zákonný zástupce souhlasí - nesouhlasí s návštěvami, konzultacemi o žákovi ve škole po celou dobu školské docházky.

Poučení provedl/a:                                                                            
Nahrávám...
Nahrávám...