dnes je 3.12.2023

Input:

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.7 Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

JUDr. Robert Krč

Evropská komise v. Francouzská republika

týká se výstavby a údržby školních budov (Nord-Pas-de-Calais Region a Département du Nord)

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-225/98 ze dne 26. září 2000

celex 61998J0225

  • Dle článku 30 odst. 1 směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce kritéria, na základě kterých zadavatelé přidělují zakázky, jsou založena buďto pouze na nejnižší ceně, nebo pokud je zakázka přidělována na základě ekonomické výhodnosti nabídky, různá kritéria dle zakázky, jako je cena, doba realizace, provozní náklady, ziskovost nebo technické vlastnosti. V případě přidělování na základě ekonomické výhodnosti nabídky jsou zadavatelé povinni uvést tato kritéria v oznámení o zadání zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

Poznámka
Poznámka

Rozsudek má vztah k § 78 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – hodnotící kritéria.

Toto ustanovení nicméně nezabraňuje zadavatelům použít jako kritérium podmínku vztahující se ke kampani proti nezaměstnanosti za předpokladu, že tato podmínka je v souladu se všemi základními principy práva Společenství, zejména principem nediskriminace vyplývajícího z ustanovení Smlouvy týkajícího se práva na usazení a práva poskytovat služby.

Dále, i když takové kritérium není samo v nesouladu se směrnicí 93/37, musí být aplikováno tak, aby vyhovovalo všem procedurálním pravidlům stanoveným v této směrnici, zvláště pravidlům týkajícím se zveřejňování. Z toho vyplývá, že hodnotící kritérium vztahující se k nezaměstnanosti musí být výslovně zmíněno v oznámení o zadávacím řízení tak, že se dodavatelé mohou dovědět o jeho existenci.

  • Členské státy, které v oznámení o veřejných zakázkách omezují počet zájemců vyzvaných k účasti na předmětné veřejné zakázce na pět, nesplnily své závazky vyplývající z článku 22 odst. 2 směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.

    Ačkoliv je pravda, že článek 22 odst. 2 směrnice nestanoví minimální počet zájemců o veřejnou zakázku, které jsou zadavatelé povinni vyzvat, pokud se nerozhodnou ve prospěch rozpětí stanoveného tímto ustanovením, legislativa Společenství nicméně uvážila, že ve smyslu užšího řízení počet zájemců menší než pět není dostatečný k zajištění skutečné soutěže. To samé musí platit v případech, kdy se zadavatelé rozhodnou pro vyzvání maximálního počtu zájemců. Z toho vyplývá, že počet podnikatelů, které zadavatel hodlá vyzvat k účasti na veřejné zakázce ve smyslu užšího řízení, nesmí nikdy být menší než pět.

Poznámka
Poznámka

Má vztah. k užšímu řízení – § 28 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

  • Členské státy, které v oznámeních o veřejných zakázkách používají jako způsob označování nabídek referencí ke klasifikaci národních profesních organizací a také vyžadují od projektanta jako minimální standard pro účast potvrzení registrace u Ordre des Architectes, nesplnily své závazky vyplývající z článku 59 Smlouvy (nyní po změně článek 49 ES) a ze směrnice 71/305 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.

    Označování nabídek referencí ke klasifikaci francouzských profesních organizací má pravděpodobně odrazující účinek na uchazeče, kteří nejsou Francouzi, a tak vytváří nepřímo diskriminaci, a tím omezení svobody poskytovat služby ve smyslu článku 59 Smlouvy.

    Mimoto, za prvé, požadavek na prokázání, že projektant je registrovaný u Ordre des Architectes, může pouze zvýhodnit provozování služeb francouzskými architekty, což představuje diskriminaci proti komunitárním architektům, a tedy omezení svobody poskytovat služby. Za druhé směrnice 71/305 zabraňuje členským státům vyžadovat od uchazeče prokazování jakýmkoliv jiným způsobem než stanoveným v článcích 23 až 26 této směrnice, že splnil kritéria stanovená v těchto článcích a vztahující se ke kvalifikaci.

SIAC Construction Ltd. v. County Council of Mayo

jako předběžnou otázku irský Nejvyšší soud

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-19/00 ze dne 18. října 2001

celex

Hodnotící kritérium, které propůjčuje posuzujícímu zadavateli neomezenou svobodu výběru, co se týká přidělení předmětné zakázky uchazeči, není v souladu s článkem 29 směrnice 71/305, v platném znění.

Hodnotící kritéria musí být v zadávací dokumentaci nebo v oznámení veřejné zakázky formulována takovým způsobem, aby umožňovala všem přiměřeně dobře informovaným a standardně pečlivým uchazečům stejnou interpretaci.

Povinnost transparentnosti také znamená, že posuzující zadavatel musí interpetovat hodnotící kritéria stejným způsobem během celého zadávání veřejné zakázky.

Konečně, když jsou nabídky posuzovány, hodnotící kritéria musí být aplikována objektivně a

Nahrávám...
Nahrávám...