dnes je 5.10.2023

Input:

Hodnocení projektů a výběrová kritéria

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5.5 Hodnocení projektů a výběrová kritéria

Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Hodnocení projektové žádosti probíhá v několika oddělených fázích (zpravidla jsou prováděna i různými pracovníky). Nejprve je posouzena formální správnost žádosti a podmínky přijatelnosti projektu a žadatele a následně věcná správnost (bodové hodnocení projektu).

Formální kritéria

Pakliže před uzávěrkou příslušného kola výzvy stihnete přijít na úřad včas, čekají na Vás odborní zaměstnanci, kteří od Vás projekt převezmou. Už i u převzetí se provádí první – „předvstupní“ kontroly projektu, kdy pracovníci zkontrolují, zdali projekt předkládáte do správného operačního programu, správné výzvy a oblasti podpory. Důležitým znakem projektu je také úvodní stránka obálky či krabice, ve které je projekt zabalený. Tento štítek musí být vygenerovaný z webové aplikace automaticky při tisku žádosti a obsahuje informace o výzvě, žadateli a předkládaném projektu. Dále probíhá kontrola všech předepsaných náležitostí.

Formální příčiny neúspěchu lze otevřeně označit za „hloupé“ chyby, vzniklé nedostatečným metodickým úsilím žadatele o získání dotace a nedostatečným projektovým řízením v předešlých fázích. Naneštěstí, formalizované postupy hodnocení žádostí o dotaci nedávají nejmenší prostor k odstranění těchto chyb. Často i velmi kvalitní projekty nezískají díky těmto nedostatkům dotaci, což je nepochybně škoda. Jako poměrně časté formální nedostatky lze uvést např. následující skutečnosti:

 • Přílohy nebyly pevně spojené.

 • Žádost nebyla doručena v termínu.

 • Přílohy nebyly očíslované podle předepsaného seznamu příloh.

 • Nedoložen doklad o posouzení vlastnických vztahů.

 • Žádost nebyla podepsaná oprávněným zástupcem.

 • Ze zakladatelské listiny ani z jiného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je statutární zástupce.

 • Rozdílnost kódu v elektronické verzi žádosti a na tištěné verzi. (Elektronická i tištěná verze žádosti je při finálním uložení označena nezaměnitelným kódem. Případné změny je nutné provádět před finálním uložením nebo dodatečně upravit obě části žádosti.)

 • Některé přílohy nebyly originálem nebo ověřenou kopií.

Přijatelnost projektu

Přijatelnost projektu je posuzována podle kritérií stanovených pro subjekt žadatele a zaměření projektu. Těmto kritériím jsme se věnovali v části věnované vyhodnocení vhodnosti dotačního titulu (např. oprávněnost žadatele, přijatelnost místa realizace projektu, odpovídající délka provozování podnikatelské činnosti žadatele, apod.). Přesné vymezení podmínek přijatelnosti každého dotačního titulu lze nalézt v podkladových dokumentech na internetových stránkách implementačních agentur. Kritéria přijatelnosti jsou hodnocena metodou ano – ne. Při nesplnění některého z nich je tedy žádost vyřazena z dalšího hodnocení.

Mezi obecná kritéria přijatelnosti patří zejména to, že:

 • žádost byla dodána na vytištěné výstupní sestavě pro dané kolo výzvy,

 • podle kontrolního znaku elektronické verze a vytištěné žádosti jsou obě verze shodné,

 • projekt je zaměřen pouze na jednu oblast podpory,

 • všechny listy žádosti jsou pevně spojeny a mají shodný kód,

 • projekt bude realizován na území České republiky, respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II,

 • projekt je v souladu s legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), což jste stvrdili čestným prohlášením,

 • projekt je v rozmezí minimálních (jsou-li stanoveny, také maximálních) celkových způsobilých výdajů stanovených pro danou oblast podpory,

 • projekt prokazatelně nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat,

 • splňujete definici příjemce pro danou oblast podpory,

 • potvrzujete, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů EU,

 • termín realizace akce je v souladu s podmínkami daného kola výzvy,

 • v případě, že projekt bude financován dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením (jde o posouzení, že projekt spadá do režimu blokové výjimky a že před datem tohoto potvrzení nebyly zahájeny stavební práce, resp. nedošlo k právně závaznému příslibu objednávky zařízení),

 • projekt je v souladu s globálním a operačními cíli oblasti podpory,

 • projekt respektuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou pro dané opatření,

 • projekt je v souladu se zaměřením dané oblasti podpory.

Bodové hodnocení projektu

Vyhovuje-li charakter projektu kritériím přijatelnosti programu a splňuje-li všechny formální náležitosti, je postoupen k věcnému hodnocení, které je prováděno odbornými hodnotiteli na základě předem stanovených výběrových kritérií. Řada výběrových kritérií sice hodnotí objektivní

Nahrávám...
Nahrávám...