dnes je 25.6.2024

Input:

Faktura, fakturace

17.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktura, fakturace

Blažena Petrlíková

Pojem

Faktura

Slovo faktura bylo zřejmě odvozeno z latinského výrazu facere – dělat, udělat. Rozumí se jím vyúčtování plnění dodavatele vůči příjemci. Obsah výrazu faktura není v právních předpisech výslovně definován. Přesto se používá běžně v obchodním styku. Také náležitosti faktury jsou ustálené tak, aby vyhovovaly podmínkám příslušných právních předpisů.

Proforma faktura

V obchodní praxi se používá též výraz proforma faktura. Jedná se o doklad, který může sloužit jako příloha k účetnímu dokladu příjemce. Na základě proforma faktury ovšem nedochází k peněžnímu plnění ze strany dlužníka vůči věřiteli. Proforma faktura převážně pouze vyčísluje hodnotu plnění, za které není požadována úhrada. Může se jednat o případy, kdy dochází k bezúplatnému převodu majetku formou darování, kdy dárce není vybranou účetní jednotkou. Proforma faktura se používá též v případech směnných obchodů pro účely vzájemného zápočtu pohledávek.

Vnitřní předpisy

PO (příspěvková organizace) může pro agendu související s fakturami a fakturací vydat vnitřní předpis. Tyto otázky lze také řešit v rámci vnitřního předpisu o oběhu účetních dokladů v PO. Vnitřní předpis může obsahovat zejména:

 • seznam osob, které jsou oprávněny faktury vydávat nebo přijímat,

 • seznam osob, které provádějí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu v rámci řídicí kontroly podle zvláštních právních předpisů,

 • náležitosti faktur vydaných,

 • způsob pořizování a rozesílání vydaných faktur (elektronicky, rukopisně na formulářích),

 • označování faktur v řadě účetních dokladů, archivaci aj.

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

 • Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)

 • Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚČ")

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen "vyhláška")

 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen "ČÚS")

Základní účetní postupy

Faktura jako obchodní listina

Faktura je obchodní listinou. Každý výstavce je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (www stránky) uvádět údaje o své identitě, názvu, sídle nebo místu provozování činnosti a identifikačním čísle; PO uvádějí též údaj o zápisu do rejstříku, včetně spisové značky.

Faktury od zahraničních společností

Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje obdobně jako český podnikatel a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

Oceňování

Cena vyznačená na faktuře by měla odpovídat:

 • příslušným zákonům o oceňování,

 • částce dohodnuté při obchodním jednání (ústně, obchodní smlouvou, objednávkou apod.),

 • skutečné kvalitě a množství dodávky.

Pokud faktury ze zahraničí obsahují cenu za plnění v cizí měně, je PO povinna zaúčtovat po přepočtu příslušným směnným kurzem v české národní měně.

Faktury vydané v ČR poskytované zahraničnímu odběrateli by měly mít cenu plnění vyjádřenu nejprve v české národní měně a po přepočtu příslušným směnným kurzem může být vyznačena i cena v měně zahraniční.

Závazky z přijatých faktur se oceňují podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ jmenovitou hodnotou k okamžiku jejich vzniku.

Pohledávky z vydaných faktur se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou, při bezúplatném převodu (např. v rámci sloučení dvou PO) cenou shodnou s jmenovitou hodnotou, v níž byly vedeny u původního vlastníka (viz § 25 odst. 6 ZoÚ).

Základní účetní postupy

Faktura je součástí účetních záznamů. Je účetním dokladem. Příklady účetních zápisů uvádíme níže. Uvádíme pouze vybrané účetní případy související s přijatými a vydanými fakturami.

Přijaté faktury od dodavatelů (neplátci DPH)

Tabulka 1

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Přijatá faktura za nakoupený materiál (v ocenění výrobními náklady)  21 000  501  321 
2.  Přijatá faktura za nakoupené služby (v ocenění výrobními náklady)  50 000  518  321 
3.  Úhrady faktur přijatých bezhotovostním převodem z účtu PO  71 000  321  241 
4.  Reklamace dodávky služeb uplatněná po zaplacení dodavateli  –15 000  518  321 (315) 
5.  Reklamace byla uznána dodavatelem, úhrada přijata na účet PO v bance  15 000  241  321 (315) 

Faktury vydané za poskytnutá plnění (neplátci DPH)

Tabulka 2

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vystavení faktury za prodej výrobků  2 700  311  601 
2.  Vystavení faktury za poskytnuté služby  15 000  311  602 
3.  a) Vystavení faktury za prodej přebytečného materiálu, na základě souhlasu zřizovatele v ocenění prodejní cenou  36 000  311  644 
b) A současně vyskladnění prodávaného materiálu v ocenění pořizovací cenou  31 000  544  112 
4.  Úhrady faktur od odběratelů bezhotovostním převodem na účet PO v bance  53 700  241  311 
5.  a) Uplatněná reklamace odběratelem na poskytnuté služby (po přijetí úhrady)  – 6 000  311
(397)
602 
b) Zaplacený závazek PO z titulu reklamace odběratele bezhotovostním převodem  6 000  311
(397) 
241 

Analytická evidence

Povinnost PO členit syntetické účty na účty analytické upravuje především ČÚS č. 701 v čl. 4.

V odst. 4. 2. písmeno e) je uloženo účtovat o jednotlivých druzích závazků podle jednotlivých věřitelů s pomocí analytických účtů. PO na rozvahových účtech povede závazky podle jednotlivých věřitelů a též podle délky splatnosti zejména v případech, kdy nevede pomocnou evidenci, která by zajistila možnost kontroly úhrady závazků. Obdobně to platí v případě pohledávek z vydaných faktur.

Účetní doklady

Účetními doklady mimo faktury přijaté a vydané mohou být zejména:

 • při provozování výroby výdejky a příjemky materiálu, polotovarů a výrobků během výrobního cyklu, přičemž v závěrečné fázi to mohou být příjemky do skladu výrobků a následně výdejky ze skladu při expedici výrobků do prodejen nebo objednatelům,

 • vyúčtování (faktury) dodavatelů mohou být doplněny dodacími listy specifikujícími obsah dodávky,

 • průvodky k fakturám přijatým a vydaným, které slouží pro účely účetních záznamů o přijetí nebo vydání, připojení podpisových záznamů osob odpovědných za řídicí kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb. a ostatní údaje z tzv. datové věty, pro podpisové záznamy o zaúčtování účetního případu.

Faktury, jimiž PO prokazuje zápisy o účetních případech, by měly mít náležitosti vymezené zejména v § 11, § 33 a § 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Nahrávám...
Nahrávám...