dnes je 14.6.2024

Input:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.2
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Mgr. Jan Horecký

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, jedním ze způsobů, jak může pracovní poměr zaniknout, je uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 ZP. Tato dohoda musí být sjednána písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody, jinak je neplatná. Jde ale o neplatnost tzv. relativní, proto bude dohoda považována za platnou, dokud se některá smluvní strana neplatnosti nedovolá. Zákoník práce nově umožňuje, aby smluvní strany nedostatek formy dodatečně odstranily.

Ke skončení pracovního poměru dohodou může dojít prostým podáním ruky, popř. uposlechnutím zaměstnance pokynu zaměstnavatele "už tě tu nikdy nechci vidět, máš okamžitého padáka!". Pokud zaměstnanec do práce další den nenastoupí a obě strany jsou srozuměny se skončením pracovního poměru, pak se bude předpokládat, že pracovní poměr skončil následkem ústně uzavřené dohody.

Obligatorní náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru je uvedení data, ke kterému má pracovní poměr skončit. V dohodě o rozvázání pracovního poměru si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají den, kdy pracovní poměr skončí. Tento den může být sjednán buď konkrétním datem (např. pracovní poměr skončí dnem 31. ledna 2016), nebo uvedením určitého časového období (např. uplynutím jednoho měsíce ode dne podpisu této dohody), případně i uvedením jiné události (např. dnem skončení prací na určitém projektu apod.). Rozvázání pracovního poměru, resp. nastání skutečnosti, kterou je rozvázání pracovního poměru podmíněno, nesmí záležet pouze na jedné straně, resp. nemůže být možné, aby podmínka byla splněna v závislosti na vůli jen jedné strany. Pokud by si strany v dohodě nesjednaly den, kdy pracovní poměr končí, pak se dovozuje, že sjednaným dnem rozvázání pracovního poměru je den, v němž byla dohoda uzavřena (zpravidla půjde o den, kdy obě strany dohodu podepíší). Nelze se ale dohodnout tak, že pracovní poměr skončil již před datem uzavření dohody (např. by smluvní strany uzavřely dohodu 12. února 2016, ale dohodly by se, že pracovní poměr skončil ke dni 31. 1. 2016); takové ujednání by nemělo žádné účinky a pracovní poměr by skončil až okamžikem uzavření dohody. Je ale pravdou, že s ohledem na skutečnost, že zákoník práce (při podpůrném použití občanského zákoníku) umožňuje odstranit tzv. vadu formy právního jednání, budou pravděpodobně v praxi nastávat situace, kdy strany takto zpětně ukončí pracovní poměr, přičemž v dohodě uvedou, že dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřely původně ústně a nyní pouze napravují nedostatek formy této dohody.

Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou

Zákoník práce vyžaduje k rozvázání pracovního poměru dohodou písemnou formu. Pokud však není písemná forma dodržena, neznamená to, že by pracovní poměr nemohl být rozvázán. Jednak jde o neplatnost relativní a navíc se pro skončení pracovního poměru používají speciální pravidla v případě, kdyby měl být rozvázán "vadným" právním jednáním.

Možnost domáhat se neplatnosti ústního rozvázání pracovního poměru dohodou strany mohou u soudu uplatnit pouze v rámci tzv. prekluzivní (propadné) lhůty, která trvá dva měsíce ode dne, ve kterém měl pracovní poměr dohodou skončit. Pokud žádná ze stran u soudu do dvou měsíců dohodu z důvodu nedostatku formy nenapadne, bude pracovní poměr ústní dohodou rozvázaný, a to bez ohledu na další okolnosti.

Vyhotovení dohody

Dohoda o rozvázání pracovního poměru nemusí být jedním formulářem – aby došlo k platnému rozvázání pracovního poměru dohodou, není nutné, aby byla dohoda "jeden papír" a aby podpisy zaměstnavatele a zaměstnance byly na téže

Nahrávám...
Nahrávám...