dnes je 25.4.2024

Input:

Dohoda o hmotné odpovědnosti

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14.4
Dohoda o hmotné odpovědnosti

 

 

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČ: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

 

(dále jako „zaměstnavatel“)

 

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

 

níže uvedené dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 255 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), uzavírají tuto

 

 

Dohodu o odpovědnosti

za ztrátu svěřených předmětů

 

I.

Preambule

1.1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ................... (dále jako „Pracovní smlouva“).

 

II.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

2.1. Zaměstnanec tímto potvrzuje, že dnešního dne od zaměstnavatele převzal za účelem výkonu práce .................... (např. notebook Fujitsu Siemens, výr. číslo: 567435, stříbrné barvy, procesor AMD Sempron 3100+, 512 MB RAM, označený evidenčním číslem 567/2007, v pořizovací ceně 55.000,- Kč (dále jako „Notebook“).

2.2. Zaměstnanec se zavazuje Notebook řádně opatrovat tak, aby nedošlo k jeho ztrátě.

2.3. V případě, že dojde ke ztrátě Notebooku, odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za vzniklou škodu spojenou se ztrátou Notebooku. Odpovědnosti za ztrátu Notebooku se zaměstnanec zcela nebo zčásti zprostí, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

2.4. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vytvořit takové podmínky k zajištění ochrany Notebooku, aby nedošlo k jeho ztrátě.

 

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Zaměstnanec je oprávněn

Nahrávám...
Nahrávám...