dnes je 24.7.2024

Input:

Dodatek k pracovní smlouvě

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2
Dodatek k pracovní smlouvě

 

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

 

(dále jako „zaměstnavatel“)

 

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), uzavírají tento

 

 

Dodatek k pracovní smlouvě

 

I.

 

1. Smluvní strany uzavřely dne .................. pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ................... (druh práce) (dále jako „Pracovní smlouva“).

 

II.

 

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Pracovní smlouvy:

1.1. Článek ............ Pracovní smlouvy se mění tak, že se vypouští a nahrazuje se nově následujícím zněním:

např.: „Místem výkonu práce je

Nahrávám...
Nahrávám...