dnes je 16.8.2022

Input:

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy - novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

29.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.69
Dlouhodobé záměry a výroční zprávy – novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.

JUDr. Hana Poláková

Důvody změn

Dnem 1. 7. 2022 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění vyhlášky č. 150/2022 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje novelou na podněty získané v rámci tvorby současného Dlouhodobého záměru zdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023 od odborných útvarů ministerstva a při tvorbě Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje v jednotlivých krajích na léta 2020–2024 od zástupců krajů. Dalším podnětem byly i zkušenosti krajů a zástupců ministerstva z průběhu správního řízení ve věci rejstříku škol a školských zařízení a v neposlední řadě podněty tvůrců Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Cíl změn

Obsah a proces přípravy dlouhodobých záměrů zdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i v krajích a výročních zpráv již dle názoru ministerstva neodpovídají současným potřebám pro efektivní naplňování politiky ČR v krajích. Cílem změn je dle jeho slov zefektivnění strategie řízení vzdělávací politiky, zjednodušení a zpřehlednění obsahu a méně administrativního vykazování při tvorbě koncepčního dokumentu na podporu vzdělávací politiky v ČR a v jednotlivých krajích.

Dalším impulsem zmiňovaným ministerstvem v důvodové zprávě je, že v nadcházejícím programovém období EU fondů 2021 – 2027 dojde k optimalizaci tvorby strategických dokumentů krajů a doposud tvořené krajské akční plány se stanou součástí krajských dlouhodobých záměrů.

Snížení počtu téma a nová témata

Novela snižuje počet témat, která budou dlouhodobé záměry povinně obsahovat. Nově zařazeným tématem jsou Vzdělávací aktivity zaměřené a mládež, včetně zájmového vzdělávání, a propojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělávací soustavy se vzděláváním mládeže mimo rámec této soustavy. Cílem propojování formálního a neformálního vzdělávání je zlepšení klíčových kompetencí pedagogů a pracovníků v neformálním vzdělávání.

Termíny předkládání a způsob projednání dlouhodobých záměrů

Návrh novely mění i termíny předkládání a způsob projednání dlouhodobých záměrů. Krajské úřady se budou účastnit celého procesu přípravy dlouhodobého záměru ČR a budou moci své připomínky uplatnit v rámci mezirezortního připomínkového řízení před předložením materiálu vládě ke schválení. Ministerstvo poskytne krajským úřadům potřebné analytické materiály, metodickou podporu po celou dobu přípravy dlouhodobého záměru, bude připraven metodický vzor/šablona materiálu a struktura tabulky pro konkrétní opatření uvedená v dlouhodobém záměru, což povede k zefektivnění procesu jejich implementace, evaluace a navázání nových

Nahrávám...
Nahrávám...