dnes je 1.2.2023

Input:

České účetní standardy

9.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.3
České účetní standardy

Ing. Olga Hanzlová

Vydáním Českých účetních standardů (dále ČÚS) se legislativa v naší republice přiblížila úpravě účetnictví v Evropské unii, kde jsou uznávány a aplikovány standardy IAS a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS. Zákon o účetnictví v platné úpravě pro rok 2016 již obsahuje § 23a ZoÚ týkající se použití Mezinárodních účetních standardů v konsolidaci, který nabyl účinnosti dnem platnosti smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tato účetní metoda se však týká pouze účetních jednotek, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU. Konsolidovaná vyhláška státu je upravena vyhláškou č. 312/2015 Sb., kde se uvádějí rozsah, forma a obsah jednotlivých částí konsolidace za dílčí konsolidační celky státu.

České účetní standardy nahradily bývalá Opatření Ministerstva financí ČR, která byla v platnosti do 31. 12. 2003 a plnila funkci prováděcího předpisu k zákonu o účetnictví.

Přehled Českých účetních standardů

V návaznosti na prováděcí vyhlášky k zákonu jsou k dispozici ČÚS rozlišené opět podle druhů účetních jednotek:

  • k vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele jsou standardy č. 001–023

  • k vyhlášce č. 501/2002 Sb. pro finanční instituce – standardy č. 101–112 a příloha společných ustanovení ke směrné účtové osnově

  • k vyhlášce č. 502/2002 Sb. pro pojišťovny – standardy č. 201–233

  • k vyhlášce č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny – standardy č. 301–311

  • k vyhlášce č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání:

Číslo  Název 
401  Účty, účtování na účtech
402  Otevírání a uzavírání účetních knih
403  Inventarizační rozdíly 
404  Kurzové rozdíly 
405  Deriváty 
406  Cenné papíry, podíly a směnky 
407  Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti 
408  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
Nahrávám...
Nahrávám...