dnes je 1.10.2022

Input:

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

25.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil – paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

Jaroslava Pfeilerová

Pojem

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu, nemusí pro účely daně z příjmů správci daně výdaje na dopravu příslušným vozidlem nijak prokazovat.

Paušální výdaj na dopravu lze použít pro silniční motorová vozidla zatříděna do kategorie L, M a N podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., která je od 1. 1. 2015 prováděcím předpise, k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Z toho důvodu lze paušál použít pro osobní automobily, pro nákladní automobily, autobusy, motocykly apod.

Subjekty, které mohou uplatnit paušální výdaj na dopravu

Do konce roku 2010 mohly paušální výdaj na dopravu uplatnit za stanovených podmínek podnikatelské i neziskové subjekty. Na základě novely zákona o daních z příjmů se od roku 2011 uplatnění tohoto výdaje zásadně změnilo a s účinností od 1. 1. 2014 se změnila i terminologie. V ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP je stanoveno, že paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností nebo ústavem. Tato změna je zdůvodněna tím, že uplatňovaný systém zdanění příjmů veřejně prospěšných poplatníků je založený na zohlednění právní formy a poslání veřejně prospěšných subjektů. U těchto poplatníků je předpoklad plného využívání majetku především k hlavní činnosti a povinnosti klíčování nákladů v případě využití majetku i ke komerční činnosti.

Níže uvedené informace se týkají pouze veřejně prospěšných poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností nebo ústavem (případně také podnikatelských subjektů).

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit maximálně na tři vozidla, a to bez ohledu na to, kolik vozidel subjekt využívá. Při využití tohoto režimu nemusí daňový subjekt správci daně dokládat skutečné výdaje o nákupu PHM a vést knihu jízd nebo jinou evidenci, která by uskutečnění pracovních jízd prokazovala. Výše měsíčního paušálu, který lze daňově uplatnit, činí 5 000 Kč a zahrnuje výdaje za spotřebované PHM a poplatky za parkování vozidla při pracovní cestě. To znamená, že tyto výdaje již nelze znovu na základě doložených dokladů daňově uplatnit. Za poplatky, které jsou součástí paušálu, se nepovažují platby za sjednaný pronájem parkovacího místa pro služební automobil. Mimo náklady za PHM a parkovné může daňový subjekt vedle paušálu uplatnit veškeré náklady související s předmětným vozidlem (odpisy, nájemné, opravy, náhradní díly, pojistné, dálniční poplatky apod.). Organizace tedy po uplynutí zdaňovacího období může vybrat tři vozidla (pravděpodobně ta s nejmenší roční spotřebou PHM) a uplatní paušál na dopravu. Na dopravu a provoz ostatních vozidel budou uplatněny náklady v prokázané výši. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na uplatnění skutečných výdajů a naopak. A to z toho důvodu, aby nedocházelo ke krácení daňové povinnosti tím, že v měsíci, kdy byly související výdaje malé, byl uplatněn vyšší paušální výdaj. V minulosti byly zaznamenány i případy, kdy subjekt úmyslně směřoval výdaje do některých měsíců, za které si uplatnil skutečné výdaje, a v ostatních uplatnil paušál.

Příklad 1

Veřejná vysoká škola využívala pět vozidel. Z těchto vozidel vybrala tři s nejnižší spotřebou a uplatnila na ně paušální výdaj na dopravu.

Tabulka 1

Text  Měsíční paušál na dopravu
(Kč) 
Roční částka
(Kč) 
I. vozidlo  5 000  60 000 
II. vozidlo  5 000  60 000 
III. vozidlo  5 000  60 000 

Paušální výdaj na dopravu může být uplatněn také na vozidlo využívané zaměstnanci k pracovním cestám. V tomto případě bude zaměstnavatel po zaměstnanci pravděpodobně požadovat evidenci, ze které bude zřejmé, jak byla pracovní cesta vykonána. Zaměstnancům bude proplácena náhrada za skutečně nakoupené PHM do služebního vozidla a o skutečně vyplacených částkách bude také účetní jednotka účtovat.

Přenechání vozidla jiné osobě

Zákon o daních z příjmů stanoví pro možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu podmínku, že vozidlo nebude ani po část měsíce přenecháno k užívání jiné osobě. Jedná se např. o situaci, kdy zaměstnavatel bezplatně poskytne zaměstnanci služební vozidlo pro služební i soukromé účely. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se však nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

Parkovné

Důležitá je také informace, že při využití paušálního výdaje na dopravu není daňově účinné parkovné při pracovní cestě. Má se totiž za to, že tato náhrada je již obsažena ve výdajovém paušálu na dopravu.

Příklad 2

Organizace poskytuje svému zaměstnanci bezplatně služební vozidlo k využívání pro služební i soukromé účely. Vzhledem k tomu, že vozidlo zaměstnavatele bylo přenecháno k užívání jiné osobě (zaměstnanci), nelze uplatnit paušální výdaj na dopravu.

Příklad 3

Organizace pronajala služební vozidlo jiné organizaci. Také na toto vozidlo nelze uplatnit paušální výdaj na dopravu, neboť bylo přenecháno k užívání jiné osobě.

Příklad 4

Organizace využívala k podnikání devět silničních motorových vozidel. V průběhu roku organizace účtovala o všech účetních případech podle skutečnosti na základě účetních dokladů (tedy i o nákupu PHM a parkovném). Hospodářský výsledek obsahoval skutečně vynaložené náklady. Účetní jednotka analyticky sledovala výdaje související s provozem jednotlivých vozidel. Po ukončení zdaňovacího období byla vyhodnocena tři vozidla, která měla za rok nejnižší spotřebu. Vzhledem k tomu, že skutečné náklady související s dopravou těmito vozidly byly nižší než 5 000 Kč měsíčně, bylo rozhodnuto o využití paušálu. Pro účely daně z příjmů organizace skutečné výdaje spojené s provozem těchto vozidel vyloučila z daňově účinných nákladů (zvýšila základ daně) v řádku 40 daňového přiznání a následně v řádku 162 uplatnila výhodnější paušál (snížila základ daně).

Tabulka 2

Text  Skutečné
výdaje 
Zvýšení
základu daně 
Paušální
výdaj 
Snížení
základu daně 
Rozdíl 
I. vozidlo  24 000 + 24 000 60 000 – 60 000 – 36 000
II. vozidlo  40 000 + 40 000 60 000 – 60 000 – 20 000
III. vozidlo  35 000 + 35 000 60 000 – 60 000 – 25 000
Celkem  99 000 + 99 000 180 000 – 180 000 – 81 000

V popisovaném případu organizace ušetří na dani celkem 15 390 Kč (19 % z 81 000 Kč).

Náklady spojené s dopravou zbývajícími šesti vozidly musí organizace prokazovat (dokladem o nákupu PHM a evidencí jízd nebo jinou obdobnou evidencí prokazující způsob použití vozidla).

Poměrná část paušálního výdaje

Poplatník může v měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla uplatnit pouze poměrnou část paušálního výdaje na dopravu (poměr lze stanovit podle dnů do vyřazení nebo od pořízení vozidla).

Příklad 5

Organizace pořídila dne 12. 6. automobil. Za měsíc červen mohla do nákladů uplatnit paušál ve výši 3 167 Kč [(5 000 : 30) × 19]. Od července do prosince organizace může uplatnit 5 000 Kč měsíčně.

Paušální výdaj na dopravu u plátce DPH

Možnost využití paušálního výdaje na dopravu silničním vozidlem se týká výhradně daně z příjmů. Plátce DPH, který si bude chtít uplatnit DPH na vstupu z nakoupených PHM, bude muset prokázat, že tato plnění použil pro svoji ekonomickou činnost. Je přitom na plátci, jakým způsobem tuto skutečnost prokáže. K tomuto účelu může sloužit (mimo daňový doklad o nákupu PHM) právě evidence jízd nebo jiná obdobná

Nahrávám...
Nahrávám...